15/2007. (III. 14.) OKM rendelet

az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú melléklete 20. pontjában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a költségvetési törvény 13. § (1) bekezdésére és 31. § (1) bekezdésének a) pontjára - az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

A pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos feladatok támogatása

1. § (1) A támogatás a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 26/A. § (1) bekezdésében elrendelt, hivatalból indított - a gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozások nevelési-oktatási intézmény együttműködésével történő megszervezését megalapozó - felülvizsgálati eljárás lefolytatásához (személyi juttatások és azok járulékai, a feladat ellátásához kapcsolódó dologi kiadások) igényelhető.

(2) A támogatást a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 34. § c) pontjában meghatározott - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet (a továbbiakban: szakértői bizottsági tevékenység) - ellátó szakértői és rehabilitációs bizottságok fenntartói igényelhetik.

(3) A támogatás odaítélése igénylés alapján történik. Az igénylés alapja a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar miatt) sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók 2006. október 1-jei közoktatás-statisztikai adatszolgáltatás szerinti létszáma. A támogatás összege legfeljebb hatezer forint/fő.

(4) Abban az esetben, ha a Kt. 89/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kt. 87. § (1) bekezdés g) pontjában a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat feladataként meghatározott szakértői bizottsági tevékenységet többcélú kistérségi társulás látja el, a támogatást a szakértői bizottsági tevékenységet ellátó intézmény fenntartója az ellátási körzetében lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező - a (3) bekezdésben meghatározott - gyermekek, tanulók létszáma szerint igényelheti.

(5) Amennyiben a megyei jogú város a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (1) bekezdésében foglaltak alapján saját területén gondoskodik a szakértői bizottsági tevékenységről, a támogatást a szakértői bizottsági tevékenységet ellátó intézmény fenntartója az ellátási körzetében lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező - a (3) bekezdésben meghatározott - gyermekek, tanulók létszáma szerint igényelheti.

(6) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapon igényelhető. Az adatlaphoz csatolni kell:

a) a felülvizsgálat feladatainak ellátásához - munkaviszony vagy polgári jogviszony keretében - a szakértői bizottságnál foglalkoztatni kívánt szakemberek (gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakorvos, gyermek-neurológus, diagnosztikai gyakorlattal rendelkező pszichológus, gyógypedagógus) nevét, munkahelyét és szakképesítését tartalmazó kimutatást, a felülvizsgálat elvégzésének munka- és ütemtervét;

b) a (4) bekezdés szerinti feladatmegosztás esetén - az a) pontban meghatározottakon kívül - a feladat átadás-átvételére vonatkozó megállapodást, a feladatellátásra vonatkozó intézkedési tervet, továbbá a megyei feladatellátási kötelezettség megszűnésében érintett településeken lakhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iratanyagának átadásáról, átvételéről készített jegyzőkönyv másolatát.

(7) A (6) bekezdésben foglalt adatlapot és mellékleteit

a) a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzatok) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdése alapján - a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) egy eredeti és egy másolati példányban postai úton és csak az adatlapokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) részére,

b) a közoktatási humánszolgáltatók az OKM részére egy eredeti és egy másolati példányban postai úton

2007. április 10-ig nyújthatják be.

(8) Az Igazgatóság a (7) bekezdés a) pontja szerint benyújtott támogatási igényeket az Áht. 64/B. § (3) bekezdése szerinti eljárását követően, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52/B. § (3) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - egy eredeti és egy másolati példányban - 2007. április 30-ig megküldi az OKM részére.

(9) A támogatásról az OKM, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM), a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM) szakértőiből álló öttagú bírálóbizottság 2007. május 5-éig tesz javaslatot az oktatási és kulturális miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A bírálóbizottságba két tagot az OKM, egy-egy tagot a többi tárca jelöl.

(10) A miniszter 2007. május 10-éig dönt a támogatások odaítéléséről. A döntés eredményéről minden igénylőt levélben értesíteni kell, illetve azt az OKM honlapján közzé kell tenni.

(11) Az OKM a támogatásra jogosult helyi önkormányzatok összesített adatait az önkormányzat KSH kódjának, megnevezésének és forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével utalványozás céljából papír alapon és elektronikus formában is megküldi az ÖTM részére 2007. május 20-ig.

(12) A támogatás folyósításáról az ÖTM utalványozása alapján a Magyar Államkincstár hat egyenlő részletben - 2007. május és október között - minden hó 30-ig intézkedik a költségvetési törvény 5. számú melléklet 20. pontja szerinti forrás terhére.

(13) A támogatásban részesített közoktatási humánszolgáltatók egyösszegű finanszírozásához a fedezetet az OKM az Igazgatóság részére 2007. május 25-ig a kiutaláshoz szükséges kerettel együtt a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport „Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás” előirányzata terhére biztosítja.

(14) A támogatás cél szerinti felhasználásáról szóló, e rendelet 2. számú melléklete szerinti szakmai beszámolót és adatszolgáltatást - melyet a fenntartó a szakértői bizottsági tevékenységet ellátó intézmény vezetőjének bevonásával készít el - postai úton az OKM-nek kell benyújtani az alábbi ütemezésben:

a) a 2007. június 30-ig elvégzett felülvizsgálatokról 2007. július 15-ig;

b) a 2007. október 30-ig elvégzett felülvizsgálatokról 2007. november 15-ig;

c) a 2007. november 30-ig elvégzett felülvizsgálatokról 2007. december 15-ig.

A pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésének támogatása

2. § (1) A támogatást igénybe vehetik

a) a szakértői bizottsági tevékenységet ellátó intézmények fenntartói a „Komplex vizsgálati eljárás pedagógiai, gyógypedagógiai diagnosztika és tanácsadás a pedagógiai szakszolgálatoknál” megnevezésű, 90 órás képzési programban - bizottságonként két fő - pedagógus képesítésű,

b) a nevelési tanácsadók - beleértve a nevelési tanácsadás feladatait is ellátó egységes pedagógiai szakszolgálatokat - fenntartói az „A pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztése” megnevezésű, 60 órás képzési programban - intézményenként két fő - pedagógus képesítésű

szakember részvételének biztosításához.

(2) A támogatás a képzési költség biztosításához, továbbá a képzésben részesülő pedagógusok szállásköltségeinek kiegészítésére - e rendelet 3. számú melléklet szerinti adatlap kitöltésével igényelhető, melynek összege személyenként legfeljebb százötvenezer forint. Az igénylés feltétele, hogy a pedagógus határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, illetőleg munkaviszonyban álljon az intézménnyel.

Az utazó szakember-hálózat kialakítása, fejlesztése segítésének támogatása

3. § (1) A támogatást a pedagógiai szakszolgálatok feladatait ellátó intézmények fenntartói vehetik igénybe a szolgáltatásnak a gyermek, tanuló lakóhelyén (tartózkodási helyén) történő biztosítását segítő személygépkocsi vásárlásához abban az esetben, ha az intézmény által - heti rendszerességgel - biztosított szolgáltatás legalább öt településre terjed ki.

(2) Az igénylés feltétele, hogy a fenntartó vállalja a gépkocsinak a beszerzést követő három éven át az utazótanári szolgáltatás céljára történő biztosítását, a fenntartás költségeit.

(3) A támogatás e rendelet 4. számú melléklete szerinti adatlap kitöltésével igényelhető, összege intézményenként legfeljebb négymillió Ft, amely a személygépkocsi beszerzésére és annak üzemeltetési, fenntartási költségeinek támogatására szolgál.

A pedagógiai szakszolgálatok fejlesztését, az utazó szakember-hálózat kialakításának, fejlesztésének segítését szolgáló támogatások igénylése és folyósítása

4. § (1) A 2-3. §-ban meghatározott támogatások igényléséhez szükséges, az e rendelet 3. és 4. számú melléklete szerinti adatlapot és mellékleteket:

a) a helyi önkormányzatok - az Áht. 64/B. § (3) bekezdése alapján - az Igazgatósághoz egy eredeti és két másolati példányban postai úton és csak az adatlapokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) honlapján az erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül,

b) a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények az OKM Támogatáskezelő részére egy eredeti és két másolati példányban, valamint csak az adatlapokat az OKM Támogatáskezelő honlapján az erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül,

2007. május 10-ig nyújthatják be.

(2) Az Igazgatóság az (1) bekezdés a) pontja szerint hozzá benyújtott támogatási igényeket az Áht. 64/B. § (3) bekezdése szerinti eljárását követően, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52/B. § (3) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - egy eredeti és a két másolati példányban 2007. május 30-ig megküldi az OKM Támogatáskezelő részére.

(3) A 2. és 3. § szerinti támogatásról az OKM, az ÖTM, a PM és az SZMM szakértőiből álló öttagú bírálóbizottság 2007. július 15-éig tesz javaslatot a miniszternek. A bírálóbizottságba két tagot az OKM, egy-egy tagot a többi tárca jelöl.

(4) A miniszter 2007. július 25-ig dönt a támogatások odaítéléséről. A döntés eredményéről minden igénylőt levélben értesíteni kell és azt az OKM honlapján közzé kell tenni.

(5) A támogatásra jogosult helyi önkormányzatok összesített adatait - az önkormányzat KSH kódjának, megnevezésének és a forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével, papír alapon és elektronikus formában is - az OKM utalványozás céljából 2007. július 30-ig megküldi az ÖTM részére. A támogatás folyósításáról az ÖTM utalványozása alapján a Magyar Államkincstár 2007. augusztus 25-ig egy összegben intézkedik a költségvetési törvény 5. számú melléklet 20. pontja szerinti forrás terhére.

(6) A támogatásra jogosult közoktatási humánszolgáltatók egyösszegű finanszírozásához a fedezetet az OKM az Igazgatóság részére a 2007. július 28-ig a kiutaláshoz szükséges kerettel együtt a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport „Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás” előirányzata terhére biztosítja.

(7) A 2. és 3. §-ban foglalt támogatások igényléséért a helyi önkormányzatoknak fenntartónként, a közoktatási humánszolgáltatóknak és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeknek településenként lebonyolítási díjat kell fizetni, melynek összege ötezer forint. A díjat átutalással az OKM Támogatáskezelő alábbi számlaszámára kell befizetni: 10032000-00285128-00000000, a közleménybe a befizetés jogcímeként be kell írni: „pedagógiai szakszolgálatok támogatása”. A befizetésről szóló számlát az OKM Támogatáskezelő postán eljuttatja az igénylőhöz. Az igényléshez csatolni kell az átutalásról szóló bizonylat másolatát. Mentesülnek a lebonyolítási díj megfizetése alól a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet szerinti leghátrányosabb, illetve hátrányosabb helyzetben lévő kistérségből pályázó önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete szerinti önkormányzatok.

Közös rendelkezések

5. § (1) E rendelet alkalmazásában közoktatási humánszolgáltatók alatt a költségvetési törvény 31. § (1) bekezdésének bevezető rendelkezésében meghatározott fenntartókat is érteni kell.

(2) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények számára az e rendelet alapján megítélt támogatás folyósításáról a fenntartójuk a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatás” előirányzat terhére gondoskodik.

(3) A támogatást igénylőnek mellékelnie kell a nyilatkozatot arról, hogy nincs esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

(4) A közoktatási humánszolgáltatók igényléséhez - a (3) bekezdésben foglaltakon és az egyes támogatásoknál meghatározott mellékleteken kívül - mellékelni kell

a) az egyházi intézményfenntartók kivételével a fenntartó létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági bejegyzést vagy cégkivonatot,

b) a fenntartó képviselőjének aláírási címpéldányát,

c) azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazást.

(5) Az e rendeletben foglalt igénybejelentési határidők elmulasztása jogvesztő. Az 1. §-ban meghatározott igénylés esetén az Igazgatóság és az OKM, a 2-3. §-ban meghatározott igénylés esetén a helyi önkormányzati intézményfenntartók tekintetében az Igazgatóság, a közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények tekintetében az OKM Támogatáskezelő az igények feldolgozása során szükség esetén a beérkezéstől számított öt napon belül, nyolcnapos határidővel hiánypótlásra, módosításra ad lehetőséget. Amennyiben a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem fogadja el és erről az 1. §-ban meghatározott támogatás esetén 2007. május 15-ig, a 2. és 3. §-ban meghatározott támogatás esetén 2007. május 30-ig értesíti a fenntartót és az OKM-et.

(6) A helyi önkormányzatok a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes önkormányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelő analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval, az elszámolást megalapozó könyvelési rendszer kialakításával kell alátámasztani. A támogatásnak a tárgyév december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványával 2008. június 30-áig kell elszámolni. Az Áht. 64/B. § (1) és (2) bekezdése szerint, ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó helyi önkormányzat jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani, és a támogatást a központi költségvetés javára visszafizetni. A jogosulatlanul igénybe vett összeg után a helyi önkormányzat a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

(7) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények a támogatásokról a 2007. évi költségvetésről szóló beszámolójukban a központosított előirányzatok elszámolásait tartalmazó űrlapon számolnak el.

(8) A támogatások elszámolása a közoktatási humánszolgáltatók esetén a fenntartók 2007. évi támogatásairól történő elszámolása keretében, a kötött felhasználású támogatások elszámolásait tartalmazó űrlapon történik. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, illetve intézményeknél a pedagógus (alkalmazotti) azonosítókkal és a fizetési jegyzékkel kell alátámasztani.

(9) Ha a támogatást vagy annak egy részét a közoktatási humánszolgáltató jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Vhr.) a nem állami intézményfenntartók állami hozzájárulásának és támogatásának elszámolására, ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, különös tekintettel a 16. § (3) bekezdésére.

(10) Az igénylés, folyósítás, elszámolás és ellenőrzés során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzati fenntartó esetén az Áht., a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén az Áht., valamint a Vhr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(11) A támogatás céljának szakmai megvalósulását az OKM Támogatáskezelő a helyszínen is jogosult ellenőrizni. Az OKM Támogatáskezelő az adatszolgáltatást és a helyszíni ellenőrzést írásban kezdeményezi.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

 

 

 

1. számú melléklet a 15/2007. (III. 14.) OKM rendelethez

Beküldendő: 2007. április 10-éig
 

a) a Magyar Államkincstár illetékes területi szerveihez két példányban postai úton

 

b) csak az adatlapot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztályának címzetten postai úton (Budapest V. ker., Szalay u. 10-14.)

FENNTARTÓI IGÉNYLÉS

A 14/1994. (VI. 24.) MKM RENDELET 26/A. § (1) BEKEZDÉSÉBEN ELRENDELT FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁHOZ

1. Fenntartói adatok:
Megye:
 

Fenntartó neve, címe:

 
Adószám:
 

KSH kód:

 

A szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó intézmények száma:

 

A számlavezető bank neve:

 
Bankszámlaszám:
 

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, e-mail):

2. A felülvizsgálati eljárást lefolytató szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó intézmény(ek) adatai:

A szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó intézmény neve, címe

OM azonosító
 
1.
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
4,
 
 
 
5.
 
 

3. A szakértői bizottság(ok) ellátási körzetébe tartozó, felülvizsgálatban részesülők száma:

Óvodás gyermek
(fő)

Általános iskolai tanuló
(fő)

Középfokú iskolai tanuló
(fő)

Összes gyermek
 
Integráltan
elkülönítetten
integráltan
elkülönítetten
integráltan
elkülönítetten
és tanuló (fő)
 
 
 
 
 
 
 
 

Igényelt támogatás összege: .............................. Ft

Dátum: ...........................................
P. H.

......................................................
fenntartó képviselője

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:

1. A felülvizsgálat feladatainak ellátásához munkaviszony vagy polgári jogviszony keretében a szakértői bizottságnál foglalkoztatni kívánt szakemberek (gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakorvos, gyermek-neurológus, diagnosztikai gyakorlattal rendelkező pszichológus, gyógypedagógus) nevét, munkahelyét és szakképesítését tartalmazó kimutatást. Amennyiben a fenntartó több szakértői bizottság fenntartásáról nyilatkozott, a melléklet bizottságonkénti megosztásban is csatolható.

2. Abban az esetben, ha a Kt. 89/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kt. 87. § (1) bekezdés g) pontjában a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat feladataként meghatározott szakértői bizottsági tevékenységet többcélú kistérségi társulás látja el, a feladat átvételére vonatkozó megállapodás, a feladatellátásra vonatkozó intézkedési terv, továbbá a megyei feladatellátási kötelezettség megszűnésében érintett településeken lakhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iratanyagának átadásáról, átvételéről készített jegyzőkönyv másolatát;

3. a felülvizsgálat elvégzésének munka- és ütemtervét;

4. nyilatkozatot arról, hogy az igénylőnek nincs esedékessé vált meg nem fizetett köztartozása, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

 

 

 

2. számú melléklet a 15/2007. (III. 14.) OKM rendelethez

Beküldendő: 2007. május 10-éig
 

postai úton az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztályának címzetten

 

(Budapest V. ker., Szalay u. 10-14.) az alábbi ütemezésben:

 

a) a 2007. június 30-ig elvégzett felülvizsgálatokról 2007. július 15-ig;

 

b) a 2007. október 30-ig elvégzett felülvizsgálatokról 2007. november 15-ig;

 

c) a 2007. november 30-ig elvégzett felülvizsgálatokról 2007. december 15-ig.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A 14/1994. (VI. 24.) MKM RENDELET 26/A. § (1) BEKEZDÉSÉBEN ELRENDELT FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRÓL

Fenntartói adatok:

Megye:
 

Fenntartó neve, címe:

 

A szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó intézmény neve, címe:

 

A szakértői bizottság kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon, e-mail):

A .........-.............-ig elvégzett felülvizsgálatokra vonatkozó adatok:

Felülvizsgált óvodás
gyermek
(fő)

Felülvizsgált általános iskolai tanuló (fő)

Felülvizsgált középfokú iskolai tanuló (fő)

Összes felülvizsgált gyermek és
 
Integráltan
elkülönítetten
integráltan
elkülönítetten
integráltan
elkülönítetten
tanuló (fő)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felülvizsgálat eredménye
Felülvizsgálat eredménye
Felülvizsgálat eredménye
BTM
SNI
 
BTM
SNI
BTM
SNI
BTM
SNI
BTM
SNI
BTM
SNI
BTM
SNI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tömör szöveges összegzés az elvégzett tevékenységről:

Dátum: ............................................

Készítette:

..............................................................
(név, munkahely, elérhetőség)

 

 

 

3. számú melléklet a 15/2007. (III. 14.) OKM rendelethez

Beküldendő egy eredeti és két másolati példányban postai úton 2007. május 10-éig

 

a) a helyi önkormányzatok esetén:

 

a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságaihoz

 

b) a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén az OKM Támogatáskezelő Közoktatási és Integrációs Pályázati Osztálya részére

 

1055 Budapest, Bihari János u. 5.

 

Borítékra írják rá: Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

 

Küldendő az elektronikus igénylés az a) és a b) fenntartók esetén

 

Az elektronikus adatküldéshez az adatlap elérhető:

 
http://www.okmt.hu/elektronikus_igénylés
FENNTARTÓI IGÉNYLÉS

A „Komplex vizsgálati eljárás pedagógiai, gyógypedagógiai diagnosztika és tanácsadás a pedagógiai szakszolgálatoknál”, illetve „A pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztése” megnevezésű, képzésen való részvétel költségeinek támogatásához

1. Fenntartói adatok:

Megye:
 

Fenntartó neve, címe:

 
Adószám:
 

KSH kód:

 

A szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó intézmények száma:

 

A nevelési tanácsadás feladatát ellátó intézmények száma:

 

A számlavezető bank neve:

 
Bankszámlaszám:
 

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, e-mail):

2. Képzésre jelölt pedagógusokhoz kapcsolódó adatok

2/1. A szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó intézmény

A „Komplex vizsgálati eljárás pedagógiai, gyógypedagógiai diagnosztika és tanácsadás a pedagógiai szakszolgálatoknál” megnevezésű képzésre jelölt

 

Neve,
OM azonosítója


Székhelye


Pedagógus neve


Szakképesítése

Az intézménynél történő alkalmazásának kezdő időpontja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sorok száma szükség szerint bővíthető.

2/2. A nevelési tanácsadás feladatát ellátó intézmény

„A pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztése” megnevezésű képzésre jelölt

 

Neve,
OM azonosítója


Székhelye


Pedagógus neve


Szakképesítése

Az intézménynél történő alkalmazásának kezdő időpontja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sorok száma szükség szerint bővíthető.

3. A fenntartó által igényelt támogatás összesítő adatai:


Képzés területe

Érintett
intézmény
összesen

Létszám (fő)
összesen

Költség/fő
(Ft) összesen

Igényelt támogatás összesen
(Ft)

 

„Komplex vizsgálati eljárás pedagógiai, gyógypedagógiai diagnosztika és tanácsadás a pedagógiai szakszolgálatoknál” megnevezésű képzés

 
 
 
 
 

„A pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztése” megnevezésű

 
 
 
 
 
Mindösszesen:
 
 
 
 

Nyilatkozom, hogy a képzésre jelölt pedagógusok a felsorolt intézménnyel/intézményekkel határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, illetőleg munkaviszonyban állnak.

Dátum: ...................................................

P. H.

...................................................
fenntartó képviselője

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:

a) az érintett intézmények hatályos alapító okiratának fenntartó által hitelesített másolatát,

b) nyilatkozatot arról, hogy az igénylőnek nincs esedékessé vált meg nem fizetett köztartozása, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,

c) a lebonyolítási díj átutalásáról szóló bizonylat másolatát.

A közoktatási humánszolgáltatóknak mellékelni kell továbbá:

a) az egyházi intézményfenntartók kivételével a fenntartó létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági bejegyzést vagy cégkivonatot,

b) a fenntartó képviselőjének aláírási címpéldányát,
c) azonnali pénzbeszedési felhatalmazást.
 

 

 

4. számú melléklet a 15/2007. (III. 14.) OKM rendelethez

Beküldendő egy eredeti és két másolati példányban postai úton 2007. május 10-éig

 

a) a helyi önkormányzatok esetén:

 

a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságaihoz

 

b) a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén az OKM Támogatáskezelő Közoktatási és Integrációs Pályázati Osztálya részére

 

1055 Budapest, Bihari János u. 5.

 

Borítékra írják rá: Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

 

Küldendő az elektronikus igénylés az a) és a b) fenntartók esetén

 

Az elektronikus adatküldéshez az adatlap elérhető:

 
http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
FENNTARTÓI IGÉNYLÉS

A heti rendszerességgel legalább öt településen pedagógiai szakszolgáltatást biztosító intézmény részére személygépkocsi vásárlásának, fenntartásának támogatására

1. Fenntartói adatok:

Megye:
 

Fenntartó neve, címe:

 
Adószám:
 

KSH kód:

 

Az utazótanári szolgáltatást ellátó intézmények száma:

 

A számlavezető bank neve:

 
Bankszámlaszám:
 

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, e-mail):

2. A szolgáltatást biztosító intézmény adatai, tevékenysége

2/1. A tevékenységet ellátó intézmény

Az ellátott tevékenység mutatói
 

Neve,
OM azonosítója


Székhelye

Ellátott települések a székhelyen kívül

Ellátott pedagógiai szakszolgáltatás megnevezése

A szolgáltatásban részesített gyermekek/tanulók száma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sorok száma szükség szerint bővíthető.

3. A fenntartó által igényelt támogatás összesítő adatai:

Szolgáltatást nyújtó intézmény
összesen

Ellátott települések száma
összesen

Igényelt támogatás összesen
(Ft)

 
 
 
 

Nyilatkozom, hogy vállalom a gépkocsinak a beszerzését követő három éven át az utazótanári szolgáltatás céljára történő biztosítását és a fenntartási költségeit.

Dátum: .....................................
P. H.

...........................................
fenntartó képviselője

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:

a) az érintett intézmények hatályos alapító okiratának másolatát,

b) nyilatkozatot arról, hogy az igénylőnek nincs esedékessé vált meg nem fizetett köztartozása, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,

c) a lebonyolítási díj átutalásáról szóló bizonylat másolatát.

A közoktatási humánszolgáltatóknak mellékelni kell továbbá:

a) az egyházi intézményfenntartók kivételével a fenntartó létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági bejegyzést vagy cégkivonatot,

b) a fenntartó képviselőjének aláírási címpéldányát,
c) azonnali pénzbeszedési felhatalmazást.
 

Jelenleg Online

Oldalainkat 103 vendég és 0 tag böngészi

Utolsó fórum hozzászólások

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.