SNI a)
 

121. § (1) 29. a) értelmében megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd

·         organikus háttér bizonyítása gyermek-neurológus vagy gyermek- és ifjúságpszichiáter orvos

·         bármely intelligencia övezetben szórt IQ képességprofil- pszichológus

·         - hangsúlyos tanulási zavarok izoláltan vagy kevert előfordulás: dyslexia - az olvasási készség zavara, dysgraphia - az írás-helyesírás zavara, dyscalculia – a számolási készség zavara, kevert zavar, kevert specifikus fejlődési zavarok   -  gyógypedagógus

 Ellátása:      

·         integrált oktatás / nevelés 

·         pedagógiai célú rehabilitációs, gyógypedagógus által

·         heti kötelező óraszám 15 %-ában

  • kötelező tanórai foglalkozásokon túl szervezhető (közoktatási törvény 52. § 6. bek.).Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál kötelező felülvizsgálat
 

Az ellátáshoz szükséges gyógypedagógiai / fejlesztőpedagógiai végzettség

·  Tanulási zavarok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia ,kevert specifikus fejlődési zavarok, iskolai képességek kevert zavar § Kizárólag gyógypedagógus (tanár/terapeuta) logopédia vagy tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos (esetleg pszichopedagógus)

·    Beilleszkedési zavarok: aktivitás és figyelemzavar, hiperkinetikus magatartászavar :

·  Kizárólag gyógypedagógus (tanár/terapeuta) pszichopedagógia szak

·    Beszédfejlődési zavar, vagy beszédfogyatékosság talaján kialakult tanulási zavar:

·   Kizárólag gyógypedagógus (tanár/terapeuta), logopédia szak

 

1993.évi LXXIX. tv. a közoktatásról 121.§ 28.) sorolja fel az SNI neveléshez, oktatáshoz szükséges

feltételeket
 
 

   Mindegyikhez társulhat - szükség esetén - pszichés gondozás!

 
SNI b)

121. § (1) 29. b) értelmében a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd:

·   organikus háttér hiányának bizonyítása gyermek-neurológus vagy gyermek- és ifjúságpszichiáter orvos

·   bármely intelligencia övezetben szórt IQ képességprofil – pszichológus

·   hangsúlyos tanulási zavarok izoláltan vagy kevert előfordulás: - gyógypedagógus

•   dyslexia - az olvasási készség zavara

•   dysgraphia - az írás-helyesírás zavara

•   dyscalculia – a számolási készség zavara

•   kevert zavar

•   kevert specifikus fejlődési zavarok

Ellátása:

Az „SNI-b” tanulók iskolai fejlesztő foglalkoztatásának tervezését, szervezését, dokumentálását a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet 26/B §-a [1] szabályozza ([1] 2008. augusztus 21-től hatályos szövegét a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosításáról szóló 22/2008. (VIII.6.) OKM rendelet állapította meg):

  • a heti időkeretet nyolc fős csoportokra kell meghatározni oly módon, hogy az ellátásra jogosult tanulók számát elosztják nyolccal
  • a csoportra jutó időkeret akkor is felhasználható, ha az osztás alapján a csoportban nincs nyolc tanuló;
  • a foglalkoztatás egyéni fejlesztési terv alapján történik.

·         integrált oktatás, nevelés

·         fejlesztő foglalkoztatásra jogosultság: fejlesztőpedagógus vagy gyógypedagógus

·         fejlesztő foglalkoztatás a heti kötelező óraszám 15 %-ában (közoktatási törvény 52. § 6. bek.)

·         kötelező tanórai foglalkozásokon túl

·         az ellátást a területileg illetékes nevelési tanácsadó segíti

·         a fejlesztő foglalkozások megszervezéséért az intézmény vezetője a felelős

·         Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál kötelező felülvizsgálat

Az ellátáshoz szükséges gyógypedagógiai / fejlesztőpedagógiai végzettség

(Az „SNI-b” tanulók fejlesztő foglalkoztatásának ellátására – amennyiben ezt a szakértői vélemény javasolja, vagy lehetővé teszi – a gyógypedagógus mellett más, a megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakember - pl. pszichológus, fejlesztő pedagógus, a fejlesztési cél megvalósításához szükséges kompetenciákat szakirányú továbbképzés keretében elsajátított pedagógus stb.- is megbízható.)

·   Tanulási zavarok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, kevert specifikus fejlődési zavarok, iskolai képességek kevert zavara:

·   Fejlesztő foglalkoztatás: fejlesztőpedagógus és/vagy gyógypedagógus

·  Beilleszkedési zavarok: aktivitás és figyelemzavar, hiperkinetikus magatartászavar:

·  Fejlesztő foglalkoztatás: fejlesztőpedagógus és/vagy gyógypedagógus

 

   Mindegyikhez társulhat - szükség esetén - pszichés gondozás!

BTMN
 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd BTMN:

·   tanulási nehézség …… különböző tantárgyakból

 
Ellátása:

·  integrált oktatás, nevelés 

·  fejlesztő foglalkoztatás

·  a fejlesztő foglakozások szakvéleményekben megfogalmazottak szerinti szervezéséért az intézmény vezetője a felelős

·  ezt a nevelési tanácsadó ellenőrzi

·  tantárgyi mentesítés az értékelés, minősítés alól

·  nevelési tanácsadónál kötelező felülvizsgálat

Az ellátáshoz szükséges gyógypedagógiai / fejlesztőpedagógiai végzettség

§ tanulási nehézség, gyengeség, bármely területe:
§  fejlesztőpedagógus

·   - Fejlesztő foglalkoztatás: 

·   fejlesztőpedagógus

·   1993.évi LXXIX. tv. a közoktatásról30.§ (9) BTM tanulók felmentése tantárgy értékelés és minősítés alól 

·   Nev. Tan. szakértői véleménye alapján 

·   az iskola egyéni foglalkozás keretében, 

·   egyéni fejlesztési terv alapján felzárkóztatja 

1993.évi LXXIX. tv. a közoktatásról III. Melléklet 3. pontja rögzíti, hogy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló az osztály, csoport létszámának a számításánál kettő főnek számít!

 

Tanulási gyengeség      BTMN

·  többségi pedagógiai eszközökkel kezelendő

·  nincs fejlesztés, hanem korrepetálás, differenciált segítségadás 

 

   Mindegyikhez társulhat - szükség esetén - pszichés gondozás!

 

A sajátos nevelési igényű tanulók ellátását érintő változások – A szakértői vizsgálat iránti kérelem

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége, vagy enyhe értelmi fogyatékosság vélelmezése esetén a nevelési- oktatási intézmény a szakértői és rehabilitációs bizottság által történő vizsgálatra csak abban az esetben tehet javaslatot, ha a gyermek, tanuló vizsgálatára a nevelési tanácsadás keretében már sor került. (14/1994.(VI.24.) MKM rendelet 12. § (3) bekezdés)

 
A normatív támogatás
 

Közoktatási kiegészítő hozzájárulás

 
 

Költségvetési törvény 3. számú melléklet 16.2.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában: létszám alapján biztosított kiegészítő támogatás, melynek fajlagos összege: 240 000 Ft.

 

·   A hozzájárulás 160%-a (384 00 Ft) jár a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos;

·   A hozzájárulás 80%-a (192 000 Ft) jár a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók után;

·   A hozzájárulás 60%-a (144 000 Ft) jár a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók után.

 
 
Az alapító okiratokkal szembeni elvárás módosulása
 
 

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklete, „Kiegészítő szabályok” 10. c) pontjában foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában részt vevő intézmények alapító okiratainak áttekintése szükséges.

A közoktatási célú hozzájárulások jogszerű igénylésének feltételei között megjelenik, hogy az a sajátos nevelési igényű tanulók után akkor igényelhető, ha 2008. szeptember 1-jéig az alapító okirat meghatározza az ellátott gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényét megalapozó fogyatékosság típusát is.

 
Egyéb
 

1993.évi LXXIX. tv. a közoktatásról 121.§ 28.) sorolja fel az SNI neveléshez, oktatáshoz szükséges feltételeket. 1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról: szétválik a rehabilitáció és a fejlesztés!

30.§ (7) - megállapítja a BTM és az SNI - b gyermek fejlesztő foglalkozásra való jogosultságát.

A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.

Visszahelyezett gyermekek, tanulók – 1.

 

A hozzájárulás 60%-a jár azon tanulók után, akik esetében a rehabilitációs bizottság a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet [a továbbiakban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet] 17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a 2008/2009. tanévet, illetve a 2007/2008. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2008/2009. tanévet is a kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés (tan)évében az oktatási és kulturális miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek folyamatos figyelemmel kísérését a rehabilitációs bizottság - a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 13. §-ának (5)-(7) bekezdése alapján - rendelte el. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számított második tanév végéig igényelhető

 
 
 
Visszahelyezett gyermekek, tanulók – 2.
 
 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 39/E. § (7) Ha az áthelyezés indokoltsága a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján kezdeményezett, illetve 20. §-ának (4) bekezdésében foglalt felülvizsgálat eredményeként megszűnt, a kötelező felvételt biztosító, vagy a választott általános iskolába visszahelyezett tanuló nevelése és oktatása tekintetében a 39/D. § (4) bekezdésében foglalt pedagógiai programot kell alapul venni.

Készítette: Thén Zsolt

 
 

Jelenleg Online

Oldalainkat 429 vendég és 0 tag böngészi

Utolsó fórum hozzászólások

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.