Mely jogszabályok tartalmazzák a kiegészítő illetményre, illetve annak igénylésére vonatkozó alapvető szabályokat?

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 323/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 190/2008-as számában – 2008. december 29-én – került kihirdetésre, és 2009. január 1-én lépett hatályba, valamint
- az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet, mely a Magyar Közlöny 189/2008-as számában – 2008. december 23-án – jelent meg, és 2008. december 24-én lépett hatályba

 

Hogyan lehet támogatást igényelni (mit kell kitölteni, meddig, hova kell megküldeni)?

A támogatás iránti igényt az adott közoktatási intézmény (óvoda vagy általános iskola) fenntartói nyújthatják be. Helyi önkormányzati fenntartók az igénylési adatlapokat a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egységeihez, a nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói az Oktatási és Kulturális Minisztérium  Támogatáskezelő Igazgatósága részére nyújtják be.Valamennyi fenntartó esetén a benyújtás határideje 2009. január 15. Az igénylés a
rendelet mellékleteként megjelenő adatlapok elektronikus úton való kitöltésével és azok postai úton történő megküldésével történik.
Kitöltendő adatlapok:
Az intézményvezető feladata a 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet 2. sz. mellékletében szereplő feladatterv kitöltése: ebben meghatározza a pedagógus által ellátandó tevékenységeket, illetve azt, hogy a pedagógus mekkora összegű kiegészítő illetményre jogosult. A feladattervet az intézményvezető 2009. január 13-áig két példányban elektronikusan és postai úton továbbítja a fenntartóhoz. Az igénylés benyújtásával egyidejűleg a feladatterv egy példányát az önkormányzati fenntartó továbbítja a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezetéhez, a nem állami, nem önkormányzati fenntartó pedig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához (egy példány pedig a fenntartónál marad). A feladatterven a fenntartói alapadatok is szerepelnek. A fenntartó feladata a Rendelet 3. sz. mellékletében szereplő összesítés kitöltése, amelyben meghatározza, hogy mely intézmények tekintetében és mekkora összegben igényli a támogatást. Az összesítésen szerepelnek a fenntartói, illetve az intézményi alapadatok.
Tekintettel arra, hogy a kiegészítő illetmény iránti igényt azon fenntartók nyújthatják be, akik a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1-2. §-ai alapján támogatásban részesültek, ezért e fenntartói kör adatai ismertek. Amennyiben e fenntartók adatai a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet szerinti igénylés benyújtása óta nem változtak, akkor igénylésüket a 2. és a 3. sz. melléklet kitöltésével nyújthatják be. A fenntartói adatok változása esetén azonban ki kell tölteni és meg kell küldeni az 1. sz. (Fenntartói adatlap), 4. sz.


(Fenntartói nyilatkozat rendezett munkaügyi kapcsolatokról) és az 5. sz. (Fenntartói nyilatkozat az esélyegyenlőségi intézkedéssel kapcsolatosan) mellékleteket is.

Mely feladatok (tevékenységek) ellátása esetén, mely pedagógusok részesülhetnek a kiegészítő illetményben?
A kiegészítő illetmény olyan pedagógusoknak adható, akik olyan óvodában vagy általános iskolában dolgoznak, amely intézmény tekintetében a fenntartó a 2008. évben integrációs, képességkibontakoztató vagy óvodai fejlesztő program szervezése után adható támogatásban részesült (azaz bekerült az ún. integrációs támogatás rendszerébe). E pedagógusok közül is azon pedagógusok részesülhetnek a kiegészítő illetményből, akik a 138/1992. (X. 28.) Korm. rendeletben meghatározott, alábbiakban felsorolt tevékenységek közül legalább három teljesítésében közreműködnek:
Óvoda esetén:

  • közreműködés az integrációs pedagógiai rendszer megvalósítására létrehozott intézményi munkacsoport munkájában,
  • közreműködés az integrációs támogatási rendszerrel összefüggő módszertani adaptációt segítő munkacsoport munkájában,
  • részvétel olyan továbbképzéseken, amely az érintett gyermekek, tanulók felkészítéséhez szükséges,
  • az ötéves kor előtti óvodai beíratás, az óvodából való hiányzás csökkentését szolgáló tevékenység segítése,
  • a korai képességgondozás feladatainak ellátása,
  • az óvodából az iskolába történő átmenet megkönnyítését szolgáló tevékenység segítése,
  • együttműködés a gyermekvédelem, a családvédelem, a szociális gondoskodás, az egészségügyi ellátórendszer szakembereivel.

Általános iskola esetén:

  • az óvodánál felsorolt első három tevékenység, illetve az iskolai átmenetet segítő tevékenység ellátása,
  • az érintett tanulók nevelésének-oktatásának egyéni fejlesztési terv szerinti végzése, ennek keretei között a tanuló teljesítményének rendszeres értékelése,
  • a regionális szakmai műhely tevékenységének segítése, az érintett tanulók középfokú iskolai továbbhaladásának segítése.

Igényelhet-e azon tagintézmény esetén támogatást a fenntartó, amely megvalósítja az integrációs, képesség-kibontakoztató felkészítést, óvodai fejlesztő programot, de a 2008/2009-es nevelési évben, tanévben nem kapott támogatást a programok megvalósítására?

Csak az az intézmény, tagintézmény, illetve fenntartó igényelheti a kiegészítő illetmény kifizetésére fordítható támogatást, amely bekapcsolódott az integrációs támogatás rendszerébe, vagyis a 2008/2009-es nevelési év, tanév feladatainak ellátásához a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1-2. §-ai alapján támogatásban részesült. Ezek az intézmények vesznek részt abban a minőségbiztosított rendszerben, amely a megkötésre kerülő Együttműködési Megállapodások alapján rendszerszinten megvalósul.


Mit kell tenni akkor, ha a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1-2. §-ai alapján az intézménynek csak egyes tagintézményei részesültek támogatásban?

Amennyiben a fenntartó adott intézményének csak egyes tagintézményei részesültek támogatásban a 9/2008. OKM rendelet alapján, az integrációs rendszerbe be nem került tagintézményekben foglalkoztatott pedagógusoknak nem lehet kiegészítő illetményt kifizetni. Az integrációs támogatás rendszerében részt nem vevő tagintézményekben jogviszonnyal rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat a támogatási összeg meghatározásakor (azaz az igénylés folyamatában) nem lehet figyelembe venni, sem a gyermek-, tanulói létszám, sem az arányszámítás tekintetében.


Részesülhet-e olyan pedagógus kiegészítő illetményben, akinek 2009. júniusában megszűnik a jogviszonya?

Igen, részesülhet. A kiegészítő illetményt olyan esetben, amikor a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésének időpontja előre ismert, ehhez mérten kell meghatározni, illetve igényelni, a 2. sz. melléklet szerinti feladattervet ennek megfelelően jelen esetben csak 6 hónapra kiszámítva kell kitölteni.
 

Kaphatja-e a kiegészítő illetményt szakképesítéssel nem rendelkező pedagógus?

A kiegészítő illetményt bármely pedagógus munkakörben foglalkoztatott megkaphatja, amennyiben az őket foglalkoztató intézmény bekerült az integrációs támogatás rendszerébe, illetve a pedagógus az intézményvezető által a 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet 2. sz. mellékletében szereplő feladattervben meghatározott tevékenységeket ellátja, azaz megfelel a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

Kaphatja-e a kiegészítő illetményt az intézmény vezetője, az iskolaigazgató, óvodavezető?
Igen, amennyiben a 138/1992. (X. 28.) Korm. rendeletben meghatározott tevékenységek közül legalább három teljesítésében közreműködik.

Az intézményvezető részére a munkáltatói jogkört gyakorló fenntartó hogyan ítélheti meg a kiegészítő illetményt?

A 36/2008. OKM rendelet nem zárja ki, hogy (magasabb) vezető beosztásban foglalkoztatott pedagógusok is részesüljenek a kiegészítő illetményben, ezt a 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet 2. sz. mellékeltében szereplő feladattervben kell feltüntetni. Azzal, hogy a fenntartó a részére megküldött feladattervet elfogadja, hiszen ez alapján nyújtja be az összesítő igénylést, lényegében jóváhagyja a vezető pedagógus kiegészítő illetményét.
 

Hogyan kell felhasználni a forrást, mikortól meddig adható, mekkora lehet a maximális intézményi összeg?

A 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet szerint igényelhető támogatás 2009. év január 1.- 2009. augusztus 31-ig tartó időszakra használható fel. A kiegészítő illetményre fordítható támogatást, mely tartalmazza a munkaadókat terhelő járulékokat is, a Kincstár havi ütemezésben folyósítja a fenntartó részére, amely gondoskodik a folyósított támogatás bérszámfejtéséről, illetve a pedagógusok részére való átutalásáról. A 2009. év január-február havi összeget várhatóan egy összegben folyósítják a pedagógusok részére a február havi fizetéssel együtt március elején. A kiegészítő illetmény a 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet ÚJ 15/A. §-ban meghatározott tevékenységek ellátása után jár, ennek meghatározása az intézményvezető feladata. A támogatásnak az egy intézményben alkalmazott pedagógusokra jutó, munkaadókat terhelő járulékokkal növelt teljes összegét (továbbiakban: intézményi összeg) az óvodai fejlesztő programban, integrációs vagy képességkibontakoztató felkészítésben résztvevő és ez után a 2008-as évben támogatásban részesült intézményben, tagintézményben jogviszonnyal rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszáma alapján kell kiszámítani. A létszámadatokat a 2008. októberi statisztika szerint kell meghatározni. A kapott létszámot a Rendeletben meghatározott, óvoda és általános iskola tekintetében megadott arányszám-sávokban megadott forint összegekkel kell megszorozni, az így kapott összeg adja meg az adott intézményben a 2009. január 1.-jétől 2009. augusztus 31.-ig számítható támogatás összegét. Az intézményi összeg nem haladhatja meg a feladattervben meghatározott pedagógusok részére megállapított kiegészítő illetmény 8 hónapra számított, munkaadókat terhelő járulékokkal növelt teljes összegét.


Mennyi az egy tanuló után igényelhető összeg, ezt hogyan lehet szétosztani a pedagógusok között?

A gyermekek, tanulók vonatkozásában az igénylés szabályait tartalmazó Rendeletben meghatározott sávok alapján állapítható meg, hogy az adott intézményben mekkora összeg számítható egy gyermek, tanuló után, az alábbiak szerint:

ÓVODÁK ESETÉN
Ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 15% és 50% között van              Halmozottan hátrányos helyzetű  gyermekenként 41.000.- Ft
Ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 51% fölött van                             Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekenként 53.300.- Ft

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ESETÉN
Ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 5% és 20% között van                Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekenként 30.750.- Ft
Ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 21% és 40% között van              Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekenként 41.000.- Ft
Ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 41% és 60 % között van             Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekenként 53.300.- Ft
Ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 61% felett van                             Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekenként 65.600.- Ft

Ezen arányokat tagintézményenként kell meghatározni, a 2008. októberében lejelentett létszám-statisztikai adatok alapján.

Hogyan kell kalkulálni a teljes összeget, beleszámítódik-e az összegbe a munkaadókat terhelő járulék rész is?

A kiszámítandó teljes intézményi összeget oly módon kell figyelembe venni, hogy az összeg tartalmazza a munkaadókat terhelő járulékok összegét is. A138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet ÚJ 15/A. §-a szerint egy pedagógus havonta legalább 5.000, legfeljebb pedig 60.000 forint összegű kiegészítő illetményben részesülhet.


Egy pedagógus mekkora összeget kaphat?

Egy pedagógus a 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet alapján legalább ötezer, legfeljebb hatvanezer forint összegű támogatásban részesülhet. Ezen határokon belül az intézményvezető feladata, hogy a fent leírtak alapján kiszámítható intézményi összeget a pedagógusok között miként, milyen összegben osztja el.


Mire kell vigyázni a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet pedagógiai kiegészítő tevékenységek és a most megjelent új rendelet alapján finanszírozott tevékenységek kiválasztásánál, hogyan lehet elkerülni az átfedéseket?

Figyelemmel arra, hogy a 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében a kiegészítõ illetmény nem használható fel a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1–2. §-ai alapján elnyert támogatásból az ugyanezen rendelet 2. számú mellékeltében nevesített A) típusú tevékenységekre, ezért a feladattervben az intézményvezetőnek úgy kell meghatároznia az egyes pedagógusok által ellátandó tevékenységeket, hogy ne legyen átfedés a két rendelet alapján igényelt forrásból ellátott feladatok között.


Adható–e egy pedagógusnak, fejlesztő pedagógusnak több tagintézmény keretéből is kiegészítő illetmény?

Abban az esetben ha a pedagógus, fejlesztő pedagógus több tagintézményben is ellát az integrációs, képesség-kibontakoztató felkészítéssel, vagy az óvodai fejlesztő programmal kapcsolatos a 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet ÚJ 15/A. §-ban meghatározott tevékenységek közül legalább 3 tevékenységet, figyelembe véve az összesen ellátott feladatok nagyságát, részére, részükre arányosan mindhárom tagintézményi keretből megítélhető a kiegészítő illetmény. Az egy pedagógusnak megítélt kiegészítő illetmény havonta legalább 5.000, legfeljebb pedig 60.000 forint összegű lehet. A felülvizsgálat során ellenőrzésre kerül többek között az is, hogy ennek megfelel-e az igénylés.


Mi a teendő akkor, ha a jelenlegi halmozottan hátrányos helyzetű tanulói létszám nem egyezik a 2008. októberi statisztikai adatokkal?

A 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az igénylés során a 2008. októberi statisztika szerint megadott létszámadatokat kell figyelembe venni az összes tanuló, gyermek és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, gyermekeklétszámának a megadáskor, illetve az adott óvodai, iskolai tagintézmény, intézmény sávokba való besorolásakor. Amennyiben a jelenlegi adatok ettől eltérőek, az nem mérvadó az igénylés tekintetében, vagyis mindig a 2008. októberi statisztikai adatokat kell figyelembe venni, akkor is, ha azóta csökkent, vagy növekedett a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, gyermekek száma.

Jelenleg Online

Oldalainkat 71 vendég és 0 tag böngészi

Utolsó fórum hozzászólások

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.