A projektmódszert John Dewey amerikai pedagógus a századfordulón alkalmazta először. Később tanítványa, Kilpatrick írta le a módszer lényegét, a gyakorlati alkalmazás módjait. Elterjedése a század első felére tehető.

A projekt közösen végzett tevékenységek sorozata. Középpontjában egy gyakorlati jellegű probléma áll, melyet a  diákok és  tanárok közösen, több szempont szerint elemezve, komplex  módon dolgoznak fel. A projektmódszer legfontosabb értéke maga a munkafolyamat. Az egyéni munka mellett megjelenik a csoportos tevékenység, az együttműködés (kooperativitás).
Mindenki saját képességei, egyéni tapasztalatai alapján járul hozzá a csoport munkájához.
A munkafolyamat eredménye a produktum, amely lehet:
tárgy, játék, társasjáték,
modell (minta a valóság tanulmányozásához, terv, pl. szabásminta stb.),
makett (gép, eszköz, kicsinyített alkotás),
előadás, színdarab, magnófelvétel, videofelvétel, fénykép,
írásmű, művészeti alkotás, kiállítás, összetett alkotások,
bemutató, tabló, diagram, elméleti megoldás,
rendezvény, ünnepély,
egyéb

 
A módszer a tanulók érdeklődésére, szükségleteire és a közös tevékenységre épít. Egyik fő jellegzetessége a résztvevők nagyfokú szabadsága, önállósága.
A projektmódszer alkalmazásával kilépünk a hagyományos időbeosztásból és a tantárgyi keretekből. Az ismeretszerzés a különböző tevékenységek során alkotó módon történik. Nem a pedagógus adja át az ismereteket, hanem a tanulók szerzik meg azokat a tevékenységek során. Tanítás, ismeretátadás, ismeretfelhalmozás helyett a tanulás, az ismeretszerzés, és a képességfejlesztés kerül előtérbe.
A projekt megvalósítása során a hangsúly az együttes munkálkodáson, egymás segítésén, elfogadásán, a kommunikációs készségek, technikák elsajátításán van. Ha ez valóban sikerül, akkor érvényesülhet a projekt didaktikai hármas alapelve: átélés – ismeretszerzés – megértés.


A leggyakoribb tanítási projektek

 • Technikai projekt (technikai folyamat megvalósítása, kipróbálás, elméleti ismeretek) Célja valamilyen tárgyi produktum megalkotása,
 • Művészeti projekt pl.előadás, kiállítás, összetett alkotások. A produktum esztétikai kivitelezése nagyon fontos szempont,
 • Környezeti projekt  pl. erdei iskola, a folyó, erdő stb. élővilága,
 • Gazdaságismereti projekt  pl alma projekt,
 • Kutatási projektek pl. új anyagrész feldolgozása.
„A projektoktatás olyan oktatási stratégia, mely egyrészt a sajátos célok elérését,
a valós életet integráló és reprezentáló tanulási tartalommal, a komplex szemléletmódot segítő,
tevékenységközpontú, feladatorientált tanulói tevékenységet biztosító szervezési formákkal, módszerekkel, technikákkal, eszközökkel, az iskolai keretet kitágítva természetes tanulási környezetben valósítja.” (Kováts, 2008.)


A projektoktatás metodikai lépései


Tervezés, témaválasztás

 • Az adott (projekt) probléma megoldásához vezető cél felismerése, megértése,
 • További konkrét problémák, részcélok megfogalmazása, 
 • Egyéni vagy önkéntes alapon csoportok kialakítása,
 • Választás a megfogalmazott problémákból,
 • Megoldási terv készítése, konkrét feladatok megfogalmazása,
 • Tanári együttműködés, segítség a célok megfogalmazásába, csoportok szervezésében, a terv elkészítésében.


Kivitelezés

 •  Feladatelosztás megszervezése, az adatgyűjtés színhelyeinek kiválasztása, megállapodás az adatközlők személyében,
 • Aktív kivitelezés az egyéni, páros vagy csoportos munka során. Együttműködés, a szükséges eszközök, különböző munkatechnikák, közösségi, kommunikációs és tevékenységi formák kialakítása, tantárgyi ismeretek integrációja, önálló kutatás,
 • Differenciált segítség adása szükség szerint


Felülvizsgálat

 • A produktum bemutatása a csoportok előtt
 • A projekt értékelése:
a tanulói önértékelésnél a középpontban a projekt készítésének folyamata,
a csoportok értékelésének középpontjában a bemutatás áll.
 • A szükséges javítások elvégzése


A projekt közzététele.

 • Az eredmények, a produktum nyilvánosság elé tárása ( a termék bemutatása, beszámolók, viták, bemutatók, kiállítások, előadás stb.)
 • a felvetődő kérdések (az értékelés,  bírálat, visszajelzések tükrében) megbeszélése, esetleg új projektek tervének megfogalmazása


A projektmódszer pozitívumai:

 • A tanulók kezdeményező, aktív szerephez jutnak.
 • Saját érdeklődésük vezeti őket, így a motiváció igen erős.
 • Fejleszti a kommunikációs és szociális képességeket, a kreativitást, az ismeretszerzési képességet, a problémamegoldó és analitikus gondolkodást, az önállóságot, a kooperációt, a tervezést, az alkalmazkodást, az időbeosztást, az információk megosztását.
 • Az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását indirekt úton biztosítja.
 • Saját képességeiknek megfelelően tudnak részt venni egy-egy probléma megoldásában.
 • Konkrét, hasznosítható, gyakorlati tudást nyújt.
 • Lehetőség nyílik újfajta  tanár-diák kapcsolat kialakítására.
 • Örömteli, stresszmentes együttműködést biztosít.
 • Előmozdítja a  pedagógusok szakmai együttműködését, így javítja a tantestület összetartását.
 • Megvalósul az egymástól történő tanulás elve.


Nehézségek a módszer alkalmazásakor

 • A kiváló tanulók egyéni kognitív teljesítménye nem biztos, hogy mindig összhangban áll a csoport által vállalt célokkal, feladatokkal
 • Nehezen tervezhető a munka
 • Nagyobb az alapzaj
 • Jól felkészült pedagógusok együttműködése szükséges
 • Nagy létszám esetén nem alkalmazható


Új technikák bevezetésének feltételei

Ha a tantestület egyet ért abban, hogy a  hagyományos módszerek mellett szükség van kooperatív, együttműködésre nevelő módszerek alkalmazására, megpróbálkozhatunk az új technikák bevezetésével.
El kell fogadni, hogy
 • újfajta tanár-diák viszony kialakítására van szükség (tanulói döntések, választások, demokratikus légkör),
 • a projekt megvalósítása során felborul a hagyományos iskolai tanítási rend: változik az időbeosztás, a tantárgyak között elmosódnak a választóvonalak, gyakran az osztálykeretek is felbomlanak,
 • a projekt - és egyéb kooperatív tevékenység - hagyományos osztályzattal nehezen értékelhető.
 • A projekt megtervezésekor a pedagógusoknak alkalmazkodni kell egymás igényeihez
A projektmódszer, nagyfokú szervezőkészséget, lényeglátást és folyamatos szakmai fejlődést kíván meg a tanároktól: meg kell teremteni az egyes műveltségi területek közötti  összhangot, biztosítani kell a zavartalan körülményeket, a jó hangulatot stb. Fő feladata  az együttműködés elősegítése, a munka összehangolása és a differenciált segítségnyújtás.


Juhászné Gáspár Dorottya
        gyógypedagógus


Jelenleg Online

Oldalainkat 27 vendég és 0 tag böngészi

Utolsó fórum hozzászólások

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.