A diszlexia definíciója

A diszlexia viszonyfogalom: diszharmónia a gyermekkel szembeni jogos elvárások, az olvasás-írás tanítására szánt idő és a gyakorlási mennyiség, valamint az eredmény között.

A diszlexia tünetei

I. az olvasás írásban fellépő tünetek

• Az olvasás hibái:

   • Betűtévesztések
   • Betűkihagyások és betoldások
   • Szótagkihagyások és betoldások
   • Reverzió
   • Rossz kombináció
   • Elővételezések
   • Perszeveráció
   • Szóroncsok
   • Ismétlések
   • A betűk összeolvasásának súlyos megkésése kezdőknél
   • A szó olvasásának megtagadása

• Az olvasás tempójának lassúsága

Az olvasás tempójának lassúsága két okból következhet be:

Általánosan lelassult pszichomotorium. Ilyenkor más cselekvéseket is lassan végez a gyermek.
 
Az olvasás követelményeinek megfelelni nem tudó rossz olvasástechnika.

 

• A szövegértés zavara

• A diszlexiások gyakran a jó olvasástechnika mellett sem, vagy alig értik meg a szöveg tartalmát.

II.A beszéd területén megnyilvánuló tünetek

 • Sokuknál későn indul meg a beszéd, a diszlexiások 20-30%-a később kezd beszélni.
 • A diszlexiásoknak gyenge a szájtérben való tájékozódásuk, több közöttük pösze, vagy akit pöszeséggel kezeltek korábban. A pöszék 20%-a lesz diszlexiás.
 • Gyenge a szókincsük. Kevés az aktívan használt szókészletük, szótalálási nehézségeik vannak. Ez az iskolai lecketanulást is nehezíti.
 • Szegényes mondatalkotás, mondataik rövidek, egyszerűek.

III. A magatartásban megnyilvánuló tünetek

A diszlexiások 90 % -nál fordulnak elő magatartási zavarok. A gyermekek dekoncentráltak, fáradékonyak, teljesítményük változó.

A magatartási zavarok lehetnek elsődleges tünetek, amikor a gyermek adottságaiból következnek, és másodlagosak, amikor a sok kudarcélmény nyomán alakulnak ki.

IV. Egyéb tünetek

 • Az esetek nagy részében fejletlen a ritmusérzék.
 • A gyermekek egy részénél dominancia zavarok állnak fenn.
 • Nehezen alakul ki a testséma.
 • Ügyetlenek a finommozgások.
 • Rossz a tájékozódás térben és időben.

A diszlexiások pedagógiai vizsgálata

Olvasás vizsgálat

Az olvasási teljesítmény idejét másodperccel, a hibák számát hibaponttal jelöljük

A 3.osztály elejétől már összefüggően, önállóan mondják el az olvasott szöveg tartalmát, természetesen az előzetesen megadott instrukció alapján.

Az olvasás vizsgálatánál jelöljük a hangadás tónusát (halk-hangos), betűtévesztéseket, reverziókat, hangátvetéseket, kihagyásokat, betoldásokat, szóvégi lehagyásokat, "komfabulálást" (mást olvas, találgat), nevekre való emlékezést, technikai kivitelezés és tartalom megfigyelése közötti összefüggéseket, szövegemlékezetet.

Írás vizsgálat

Az írásvizsgálatot mindig diktálással végezzük. A tanulót nem engedjük radírozni, vagy átfirkálni a hibát. Ha javítani akar, a hibás szót tegye zárójelbe.

Az írás hibái: grafomotoros hibák, görcsös ceruzafogás, nehézkes vonalvezetés.
Betűtévesztések: betűkihagyások- betoldások, szótagkihagyások- betoldások, reverziók. Egybeírási és különírási hibák. A tanuló nem tudja megjegyezni a diktált szöveget. Kihagy vagy megváltoztat szavakat, mondatrészeket, megváltoztatja a szórendet. Írás tempójának lassúsága.

Szókincs vizsgálat

Diszlexiára utaló jelek: hallási hasonlóság alapján elkövetett hibák, vizuális hasonlóság alapján elkövetett hibák, főfogalmon belül elkövetett cserék, képsorozaton kívüli szót használ, főfogalmat definiál, használattal definiál, szósaláta, hangátvetések.

A diszlexiaprevenciós-, és diszlexiareedukációs terápia

A diszlexiaprevenciós-, és diszlexiareedukációs terápia bevezetése hazánkban Meixner Ildikó nevéhez kapcsolódik. Meixner Ildikó iskolát teremtve dolgozta ki az olvasáspszichológiai és gyógypedagógiai módszereket érvényesítő terápiás rendszert.

A diszlexiaprevenciós terápia legfontosabb elve a sokoldalú készségfejlesztés, az olvasás- és írástanítás előkészítése, az olvasási kedv felébresztése, majd ezek alapján az olvasás tanítása. Itt nem célunk az 1. osztályos anyag megtanítása, hanem egyszerűen az olvasástanításhoz (ami a diszlexiások esetében több időt vesz igénybe) szükséges hosszabb idő biztosítása. A diszlexiaveszélyeztetett gyermekek egy év alatt tanulják meg az egy-, illetve kétjegyű kisbetűket, és iskolába már ezzel a tudással kerülnek.

Az alapvető fejlesztő gyakorlatok közé tartoznak a mozgás-, téri tájékozódás-, percepció-, beszédkészség fejlesztését szolgáló feladatok, melyek segítségével megteremtjük a betűtanulás feltételeit.

A diszlexiások reedukációjának alapelvei

 • Az aprólékosan felépített fokozatosság.
 • A diszlexiás gyermek számára kisebb lépcsőfokokat, aprólékos módszertani lépéseket kell beépítenünk az olvasás tanításának a folyamatába, hogy elérhessük vele a tanítási célt.
 • A betűtanításnál a hármas asszociáció követése.

A betűtanításnál nem a közismert kettős asszociációt alakítjuk ki a hang és az azt jelölő betű között, mint az általában szokás, hanem hármas asszociációt. E hármas asszociáció a hallott hang akusztikus képe, a betű vizuális képe, és a hang beszédmotoros emlékképe. Ennek kialakításához rendszeresen, és tudatosan meg kell figyeltetnünk a tanulókkal az egyes beszédhangok kiejtése közben végzett artikulációs mozgásokat. Az ajak mozgásait, zöngés vagy zöngétlen hangot ejtünk, később a nyelv mozgásait.

 • A Ranschburg-féle homogén gátlás kialakulásának megelőzése
 • A homogén gátlás azt jelenti, hogy az azonos ill. hasonló elemek gátolják a tanulás folyamatát. Nehezebben tanulhatók meg, könnyebben téveszthetők össze és könnyebben felejthetők el. A homogén gátlás kialakulását a betűtanítás megfelelő sorrendjével kerülhetjük el. Az egymáshoz vizuálisan vagy akusztikailag hasonló betűket kellő távolságban tanítjuk meg.
 • A gondolkodás merevségének oldása
  A diszlexiás gyermekek között soknál számítani lehet a gondolkodás merevségére, rigiditására. A gondolkodása nem hajlékony, egyik tárgyról vagy gondolatmenetről nem tud könnyen egy másikra átváltani.
 • A sok egyforma gyakorlás lemerevíti a funkciót, a gyerek csak úgy tudja megoldani a feladatot, ahogy eddig tanultuk, gyakoroltuk. A több gyakorlást tehát sokoldalúan kell megoldani.
 • A diszlexiás gyermekek emlékezetébe engramként vésődik be a saját maga által ejtett hiba. Ezért a hibákat próbáljuk megelőzni, ha már javításra kerül a sor, azt azonnal el kell végezzük.

 

Összeállította: Juhászné Gáspár Dorottya


Jelenleg Online

Oldalainkat 432 vendég és 0 tag böngészi

Utolsó fórum hozzászólások

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.