XVII. fejezet

Az iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony különös szabályai

223. § (1) Az iskolaszövetkezet (munkáltató) és a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja (munkavállaló) között harmadik személy (a szolgáltatás fogadója) részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében munkaviszony határozott időre létesíthető.

(2) A munkaszerződésben meg kell határozni

a) a munkavállaló által vállalt feladatok körét,

b) a munkavállalónak a szolgáltatás fogadójánál történő munkavégzési kötelezettsége teljesítésének tartamára járó alapbérek legkisebb összegét,

c) a felek kapcsolattartásának módját a munkavégzési kötelezettséggel nem járó időtartamra.

(3) A munkavégzés megkezdésének feltétele, hogy a felek írásban megállapodjanak

a) a szolgáltatás fogadójának személyében,

b) a munkavégzési kötelezettség teljesítése során ellátandó munkakörben,

c) az alapbérben,

d) a munkavégzés helyében,

e) a munkába lépés napjában,

f) a munkavégzés tartamában.

(4) A munkáltató a munkavállalót legkésőbb a munkavégzési kötelezettség megkezdésével egyidejűleg írásban köteles tájékoztatni

a) az irányadó munkarendről,

b) a bérfizetés napjáról,

c) a munkakörbe tartozó feladatokról,

d) az utasítást adó személyéről.

224. § (1) A szolgáltatás fogadója a munkavállalónak utasítást adhat.

(2) A szolgáltatás fogadója együttműködik a munkáltatóval, így különösen biztosítja a munkáltató képviselőjének a munkavégzés helyére történő belépést, tájékoztatja a munkáltatót a munkavégzéssel kapcsolatos lényeges körülményekről.

(3) A munkavállaló munkavégzési kötelessége teljesítésének tartama alatt a szolgáltatás fogadója gyakorolja, illetve teljesíti azokat a munkáltatót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket, amelyek

a) a munkavédelemmel,

b) a nők, a fiatal munkavállalók, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával,

c) a munkaidővel, pihenőidővel és ezek nyilvántartásával kapcsolatosak.

(4) A szolgáltatás fogadójánál történő munkavégzés tartama alatt az iskolaszövetkezet munkavállalója számára biztosítani kell a szolgáltatás fogadójával munkaviszonyban álló munkavállalókra irányadó - a 219. § (2) bekezdésében foglalt - alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeket.

(5) A (4) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítéséért a munkáltató és a szolgáltatás fogadója egyetemlegesen felel.

225. § (1) A munkaviszony a tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában megszűnik.

(2) A munkavégzési kötelezettséggel nem járó idő tartama nem lehet kevesebb, mint a 116-117. § szerinti szabadság mértéke.

(3) Arra az időre, amíg a munkavállaló a munkáltató vagy a szolgáltatás fogadója részére nem végez munkát - a 146. §-ban foglaltak kivételével - nem illeti meg díjazás.

226. § (1) A munkavállaló károkozása esetén a szolgáltatás fogadója a munkavállalóval szemben kártérítési igényét e törvény rendelkezései szerint érvényesítheti.

(2) A munkáltató és a szolgáltatás fogadójának megállapodása alapján az (1) bekezdésben foglalt esetben az alkalmazott károkozásáért való felelősség polgári jogi szabályait kell alkalmazni.

(3) A szolgáltatás fogadójának részére történő munkavégzés során a munkavállalónak okozott kárért a munkáltató és a szolgáltatás fogadója a munkáltatói károkozásra vonatkozó szabályok szerint egyetemlegesen felel.

101. Eltérő megállapodás

227. § (1) A felek megállapodása vagy kollektív szerződés

a) a 223. § (1) bekezdésében,

b) a 224. § (1)-(2) bekezdésében, (3) bekezdés a) és b) pontjában, (4)-(5) bekezdésében,

c) a 225. § (1) bekezdésében,

d) a 226. § (3) bekezdésében foglaltaktól nem térhet el.

(2) Kollektív szerződés

a) a 223. § (2)-(4) bekezdésében,

b) a 225. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaktól csak a munkavállalóra javára térhet el.

(3) E fejezet szerinti munkaviszonyra

a) a 115-133. §-ban,

b) a 192. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

(4) E fejezet szerinti munkaviszonyra

a) a 193-195. §-ban,

b) a 198-200. §-ban,

c) a 228. §-ban foglaltakat nem lehet alkalmazni.


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.