XXIV. fejezet

A kollektív munkaügyi vita

291. § (1) A munkáltató és az üzemi tanács vagy a szakszervezet a közöttük felmerült viták feloldására egyeztető bizottságot (a továbbiakban: bizottság) alakíthat. Az üzemi megállapodás vagy a kollektív szerződés állandó bizottság megalakításáról is rendelkezhet.

(2) A bizottság a munkáltató és az üzemi tanács vagy a szakszervezet által azonos számban delegált tagból és független elnökből áll.

292. § (1) Az elnök köteles a két fél által delegált tagokkal folyamatosan konzultálni, a tagok álláspontját, az egyeztetés eredményét az egyeztetés befejezésekor írásban összefoglalni.

(2) A bizottság eljárásával kapcsolatban felmerült indokolt költségek a munkáltatót terhelik.

293. § (1) A munkáltató és az üzemi tanács vagy a szakszervezet előzetesen írásban megállapodhatnak, hogy a bizottság döntésének magukat alávetik. Ebben az esetben a bizottság határozata kötelező. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(2) A 236. § (4) bekezdésében és a 263. §-ban foglaltakkal kapcsolatban felmerült vitában döntőbíró dönt. Döntése a felekre kötelező. A felek megállapodásának hiányában a döntőbírót a felek jelöltjei közül sorsolással kell kiválasztani.

(3) A bizottság vagy a döntőbíró eljárásának tartama alatt a felek nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a megállapodást vagy a döntés végrehajtását meghiúsítaná.

ÖTÖDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

294. § (1)78 E törvény alkalmazásában

a) fiatal munkavállaló: a tizennyolcadik életévét be nem töltött munkavállaló,

b) hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a házastárs egyeneságbeli rokona, az örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs,79

c) gyermek: a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek; fogyatékos gyermek: az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlék került megállapításra,

d) kötelező orvosi vizsgálat: az az orvosi vizsgálat, amelyen a munkavállalónak munkaviszonyra vonatkozó szabály előírása alapján részt kell vennie, ideértve a várandós állapotra tekintettel előírt orvosi vizsgálatot is,

e) munkavállalói képviselő: az üzemi tanács tagja, üzemi megbízott, a gazdasági társaság felügyelő bizottságának munkavállalói képviselője,

f) munkavégzésre irányuló jogviszony: a munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerződés, a gazdasági társaság vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági tevékenység ellátására irányuló jogviszony és az egyéni vállalkozás,

g) nyugdíjas munkavállaló, aki

ga) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),

gb) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül,

gc) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,

gd) Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül,

ge) öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,

gf) növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy

gg) rokkantsági ellátásban részesül,

h) szülő:

ha) a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, továbbá az együttélő házastárs,

hb) az, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,

hc) a gyám,

hd) a nevelőszülő és a helyettes szülő,

i) gyermekét egyedül nevelő munkavállaló: aki gyermekét saját háztartásában neveli és hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.

(2) A munkavállaló akkor részesül az (1) bekezdés g) pont gb) vagy gc) alpontja szerinti ellátásban, ha az ellátást jogerősen megállapították.

295. § (1) Ha a külföldi munkáltató - harmadik személlyel kötött megállapodás alapján - a munkavállalót Magyarország területén olyan munkaviszonyban foglalkoztatja, amelyre a 3. § (2) bekezdése alapján e törvény hatálya nem terjed ki, a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a munkaviszonyra

a) a leghosszabb munkaidő vagy a legrövidebb pihenőidő mértéke,

b) a fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke,

c) a legalacsonyabb munkabér összege,

d) a munkaerő-kölcsönzésnek a 214-222. §-ban meghatározott feltételei,

e) a munkavédelmi feltételek,

f) a várandós vagy kisgyermekes nő, valamint a fiatal munkavállaló munkavállalási és foglalkoztatási feltételei, továbbá

g) az egyenlő bánásmód követelménye

tekintetében a magyar jog szabályait kell alkalmazni, ideértve a munkaviszonyra kiterjesztett hatályú kollektív szerződésben foglalt rendelkezéseiket is.81

(2) Az (1) bekezdést alkalmazni kell abban az esetben is, ha a foglalkoztatásra a külföldi munkáltató vagy olyan munkáltató magyarországi telephelyén kerül sor, amely azonos cégcsoportba tartozik a külföldi munkáltatóval.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában a legalacsonyabb munkabér fogalmán a 136-153. §-okban meghatározott díjazást kell érteni. Nem kell a legalacsonyabb munkabérbe beszámítani az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba teljesítendő befizetést, valamint a munkavállalónak nyújtott olyan díjazást, amely nem képezi a személyi jövedelemadó alapját.

(4) Az épületek építésére, javítására, fenntartására, átalakítására vagy elbontására vonatkozó építőmunkát, így különösen földkiemelést, földmunkát, tényleges építőmunkát, előre gyártott elemek össze- és szétszerelését, felszerelést vagy berendezést, átalakításokat, felújítást, javítást, szétszerelést, elbontást, karbantartást, fenntartást, festési és takarítási munkát végző munkáltatók esetében az e tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalóra - az (1) bekezdésben meghatározott feltételek tekintetében - az ágazatra vagy alágazatra kiterjedő hatályú kollektív szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek tekintetében a munkaviszonyra egyébként irányadó jog a munkavállalóra kedvezőbb.

296. § (1) A 295. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni a kereskedelmi hajózási tevékenységet folytató munkáltató tengerjáró hajón foglalkoztatott személyzete tekintetében.

(2)82 A szerződés alapján az áru első összeszerelését vagy beszerelését végző, a szolgáltató által kiküldött munkavállalóra, a fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke és a legalacsonyabb munkabér összege tekintetében nem kell alkalmazni a 295. § (1) bekezdés b)-c) pontban foglalt rendelkezéseket, ha a magyarországi munkavégzés időtartama nem haladja meg a nyolc napot, kivéve, ha a 295. § (4) bekezdésében meghatározott tevékenység végzésére kerül sor.83

297. § A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötését megelőzően a jogosult köteles írásban tájékoztatni a külföldi munkáltatót a 295. §-ban foglaltak alapján irányadó munkafeltételekről. A tájékoztatás elmulasztása esetén a jogosult készfizető kezesként felel a munkavállaló 295. §-ban meghatározott követeléseiért.

298. § (1) E törvény - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - 2012. július 1. napján lép hatályba.

(2) E törvény

a) 53. §-a,

b) 115-131. §-a,

c) 133. §-a,

d) 148-152. §-a 2013. január 1. napján lép hatályba.

(3) Az e törvényhez kapcsolódó módosító és átmeneti rendelkezésekről önálló törvény rendelkezik, amellyel összhangban kell e törvény rendelkezéseit alkalmazni.

(4) Törvény - ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel - e törvény rendelkezéseitől eltérhet.

(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatásának, a kölcsönbeadó nyilvántartásba vételének feltételeit és részletes szabályait, valamint a közhasznú kölcsönzőkkel szemben támasztott feltételekre, a kölcsönzöttek részére nyújtandó szolgáltatásaikra, valamint az általuk létesített, munkavégzésre irányuló jogviszony egyes feltételeire vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg, és ennek során vagyoni biztosíték meglétét írja elő.

(6) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a törvény alapján rendeletben részletesen szabályozza a központi közigazgatási szerveknél foglalkoztatott tartós külszolgálatot teljesítő munkavállalók külföldi munkavégzésének sajátos szabályait, valamint alapellátmányának, illetve a központi közigazgatási szerveknél foglalkoztatott ideiglenes külföldi kiküldetésen lévő munkavállalók napidíjának összegét és azok kifizetésének szabályait.87

(7) E törvény más jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése: Mt.

299. § E törvény az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 91/383/EGK irányelve (1991. június 25.) a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő intézkedések kiegészítéséről,

b) a Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés vagy a munkaviszony feltételeiről való tájékoztatási kötelezettségéről,

c) a Tanács 92/85/EGK irányelve (1992. október 19.) a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében),

d) a Tanács 94/33/EK irányelve (1994. június 22.) a fiatal személyek munkahelyi védelméről,

e) a Tanács 2010/18/EU irányelve (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,

f) az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében való kiküldetéséről,

g) a Tanács 97/81/EK irányelve (1997. december 15.) az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról,

h) a Tanács 98/59/EK irányelve (1998. július 20.) a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről,

i) a Tanács 1999/70/EK irányelve (1999. június 28.) az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról,

j) a Tanács 2001/23/EK irányelve (2001. március 12.) a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről,

k) az Európai Parlament és a Tanács 2002/14/EK irányelve (2002. március 11.) az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról,

l) az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól,

m) az Európai Parlament és Tanács 2008/104/EK irányelve (2008. november 19.) a munkaerő-kölcsönzés egyes szabályairól.
--------------------------------------------------------------------------------


1  Kihirdetve: 2012. I. 6.

2  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 2. § (3).

3  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 2. § (3).

4  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 3. § (1).

5  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 3. § (2).

6  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 4. § (1).

7  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (1) szerinti szöveggel lép hatályba.

8  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 4. § (3).

9 A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (2) szerinti szöveggel lép hatályba.

10  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (3) szerinti szöveggel lép hatályba.

11  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 7. § (4).

12 Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 7. § (6).

13  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 7. § (7).

14  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 7. § (7).

15  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 7. § (5).

16  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 7. § (3) b).

17  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (4) szerinti szöveggel lép hatályba.

18  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (5) szerinti szöveggel lép hatályba.

19  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (5) szerinti szöveggel lép hatályba.

20  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 8. § (1).

21  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 8. § (4).

22  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (6) szerinti szöveggel lép hatályba.

23  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (7) szerinti szöveggel lép hatályba.

24  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (8) szerinti szöveggel lép hatályba.

25  Lásd: 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet.

26  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 8. § (2).

27  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (9) szerinti szöveggel lép hatályba.

28  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (10) szerinti szöveggel lép hatályba.

29  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (11) szerinti szöveggel lép hatályba.

30  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (12) szerinti szöveggel lép hatályba.

31  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (13) szerinti szöveggel lép hatályba.

32  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (14) szerinti szöveggel lép hatályba.

33  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (15) szerinti szöveggel lép hatályba.

34  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 9. § (2) b).

35  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 9. § (2).

36  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (16) szerinti szöveggel lép hatályba.

37  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 9. § (4).

38  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 9. § (5).

39  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (17) szerinti szöveggel lép hatályba.

40  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (17) szerinti szöveggel lép hatályba.

41  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (18) szerinti szöveggel lép hatályba.

42  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (19) szerinti szöveggel lép hatályba.

43  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (20) szerinti szöveggel lép hatályba.

44  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (21) szerinti szöveggel lép hatályba.

45  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (22) szerinti szöveggel lép hatályba.

46  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (23) szerinti szöveggel lép hatályba.

47  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 11. § (1).

48  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 11. § (1).

49  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (23) szerinti szöveggel lép hatályba.

50  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (24) szerinti szöveggel lép hatályba.

51  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 11. § (2).

52  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (25) szerinti szöveggel lép hatályba.

53  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (26) szerinti szöveggel lép hatályba.

54  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (27) szerinti szöveggel lép hatályba.

55  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (28) szerinti szöveggel lép hatályba.

56  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (29) szerinti szöveggel lép hatályba.

57  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (30) szerinti szöveggel lép hatályba.

58  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (31) szerinti szöveggel lép hatályba.

59  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (32) szerinti szöveggel lép hatályba.

60  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (33) szerinti szöveggel lép hatályba.

61  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (34) szerinti szöveggel lép hatályba.

62  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 13. § (1), (3).

63  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (35) szerinti szöveggel lép hatályba.

64  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (36) szerinti szöveggel lép hatályba.

65  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (37) szerinti szöveggel lép hatályba.

66  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 13. § (3).

67  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 14. § (1).

68  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (38) szerinti szöveggel lép hatályba.

69  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 14. § (2).

70  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (39) szerinti szöveggel lép hatályba.

71  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 15. §.

72  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 15. § (1).

73  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (40) szerinti szöveggel lép hatályba.

74  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (41) szerinti szöveggel lép hatályba.

75  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (42) szerinti szöveggel lép hatályba.

76  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 3. § (3).

77  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (43) szerinti szöveggel lép hatályba.

78  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (44) szerinti szöveggel lép hatályba.

79  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 17. §.

80  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (45) szerinti szöveggel lép hatályba.

81  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 18. §.

82  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (46) szerinti szöveggel lép hatályba.

83  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 18. §.

84  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény 18. §.

85  A 2012. évi LXXXVI. törvény 85. § (47) szerinti szöveggel lép hatályba.

86  Lásd: 2012. évi LXXXVI. törvény.

87  Lásd: 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet.


 

 

 

 

 

 

 


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.