Név ………………………………………………………..……….Osztály……………………….…......BNO:……………..…

 

Fejlesztési terület: anyanyelv és kommunikáció

 

Időszak

Fejlesztendő képességek

Feladatok, tartalmak

 

I.félév

 

II.félév

 

F

O

L

Y

A

M

A

T

O

S

A

N

 

Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése

 

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartási képességek

a) Figyelem a gondos hang-képzésre, beszédlégzésre.

Figyelem a beszélgetőtársra

Verbális percepció fejlesztése

 

b) Beszédhelyzetnek megfelelő közlés használata

A nyelvhelyességi és nyelvtani ismeretek alkalmazása a beszédben

 

c) Gondolatok, információk, érzelmek és vélemények egyszerű, érthető  közlése

 

d) Aktív szókincs használata.

Ismert szövegek megjelenítése dramatikus játékkal

 

e) Mások vélemé­nyének meghallgatása, megértése, reprodukálása

 

f) Részvétel beszélgetésben, vitában. Saját vélemények megfogalmazása, álláspont megvédése

 

g ) A különböző közlési helyzetek felismerése, a közlési helyzethez igazodó nyelvhasználat

 

h) Szövegalkotás és szövegszerkesztés szóban a szövegtípusnak megfelelően

 

j) Beszédpartnerrel való együttműködés. Érvelés, cáfolat, érvek felkutatása, rend­szerezése, álláspont, vélemény kialakítása

 

j) A nonverbális kommunikáció néhány elemének megfigyelése

 

 

j) Az üzenet lényegének, érzelmi tartalmának megértése

 

k) A tantárgyi szakszavak

 

 

l) Konf­liktusok feloldásának

képessége

 

 

Légző- és artikulációs gyakorlatok (szöveges légzőgyakorlat, hangsúly, hangerő, tempóváltások)

Utánzás: állathangok, beszédhangok,
Mondókák, énekek, versek tanulása

Memoriter szöveghű tolmácsolása kifejező szövegmondással
Nyelvtörők
Kérdezz-felelek játék
Élethelyzetek eljátszás

Párbeszédes szituációk

Szituációs játékok

Szerepcsere

Telefonbeszélgetés: magán-hivatalos

Kötetlen beszélgetés

Megkezdett jelenetek folytatása

Játék: Amerikából jöttem…

Meselánc, Meseszövés

Erről jut eszembe (asszociációs játék)

Barkochba, többféleképpen

Fekete, fehér, igen, nem

Szószerkezetek kiegészítése, toldalékok pótlása

Szavakból mondatalkotás

Megkezdett mondat folytatása, befejezése

Képek megnevezése, értelmezése

Mindennapi élmények, olvasmányok tartalmának összefüggő elmondása

Dramatikus játék

Képhez tartozó igaz állítások megkeresése, gyűjtése, válogatása

Képsorok mondanivalójának verbális megfogalmazása

Szókitaláló: 3-4 kulcsszó alapján nevek, fogalmak kitalálása

Folytasd a sort! (gyűjtőfogalmak szerint, szóban)

Beszélgetés, véleményalkotás adott témában

Vélemények ütköztetése

Érvek és cáfolatok

Érzelmek kifejezése mozgással, arcjátékkal Érzelmek leolvasása

Üzenetek értelmezése. Jelek, képek, szöveg, utalás

A nyelvhasználat és a viselkedés közötti összefüggések: elemzés, helyzetjátékok

Magán- és nyilvános kommunikációs helyzetek, kifejezésmód, viselkedés

A párbeszéd különböző típusai; a párbeszéd szabályai, szerkezete és technikái

A magánbeszéd különböző típusai; a magánbeszéd szabályai, szerkezete, technikái

Az írott és szóbeli szövegek különbségei

Tömegkommunikációs és közéleti szövegtípusok

Információforrások; az ismeretszerzés, tájékozódás lehetőségei

Riport készítése

Szakszavak az aktív szókincsben

Diktafon, magnó, pc használata

 

I.félév

 

II.félév

 

F

O

L

Y

A

M

A

T

O

S

A

N

 

Olvasás, írott szöveg megértése

a) Auditív,  vizuális percepciós képességek

 

b) Az olvasás jelrendszerének elsajátítása.

 

c) A tanult betűk összeolvasása, szavak, szószerkezetek mondatok hangos olvasása.

 

d) Hangos és néma olvasás

 

e) Az értelmező hangos olvasás

 

f) Különböző mondatfajták hanglejtésének megfigyelése és reprodukálása a hangos olvasásban.

 

g) Szöveg felolvasása különböző hangnemekben,

 

h) Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel összefüggésben.

 

i) Képesség a szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére

 

j) Az irodalmi és nem irodalmi kommunikációs helyzet jellemzőinek felismerése

 

Zörejek megkülönböztetése egymástól.
Hangutánzó gyakorlatok végzése
Gyakorlatok beszédhangokkal: hangdifferenciálások, időtartam gyakorlatok
hangok szavakban történő felismerése hangokra és szótagokra bontás,
magánhangzók alapján szavak felismerése,
gyakorlatok hangösszevonásra, szófelismerés első szótag alapján, hang és betű azonosítása

Olvasás tanítása Meixner-módszerrel

Meixner-féle szóoszlopok olvasása

Szókapcsolatok gyűjtése

Gyűjtőfogalmak szerinti rendezés

Gyűjtőfogalomhoz alárendelt fogalom keresése

Kép, tárgy, szereplők tulajdonságainak párosítása

Eseménysor összeállítása: képsor, mondatok

Megkezdett mondat folytatása, befejezése

Mi a sorrend? (a mondat szavait keverjük)

Látószögnövelő gyakorlatok

Mesék, versek, történetek hangos vagy néma olvasása, hangsúly, értelmezés, tartalom, lényeg

Olvasási módok: betű szerinti, beleélő, értelmező

Szövegrekonstruálás többféleképpen

Szólánc sokféleképpen

Kakukktojás

Folytasd a sort! (gyűjtőfogalmak szerint, írásban, szóban)

Szinoníma-kereső

Bontójáték (egybeírt mondat tagolása)

Tréfás, írásos utasítások
Hibakereső játékok

Információs feladatlapok

Oktató programok

A különböző közlésformák (leíró, elbeszélő, érvelő, értekező) felismerése, olvasása

Ünnepi műsorok összeállítása

Hétköznapi jelenetek

Riportok keresése újságban, értelmezés, tartalom

Kis­elő­adá­sok­hoz anyag­gyűj­tés

Be­szá­mo­lók tar­tá­sa

In­téz­mény­lá­to­ga­tá­sok

Kü­lön­fé­le szi­tu­á­ci­ók­ban szük­sé­ges nor­mák kö­ve­té­se

 

I.félév

 

II.félév

 

F

O

L

Y

A

M

A

T

O

S

A

N

Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás

a) Az írás jelrendszerének elsajátítása.

 

b) Az eszközszintű íráshasználat fokozatos begyakorlása.

 

c) Mondatalkotás szavakból,

 

d) Szövegalkotás néhány mondat összekapcsolásával

 

e) A szöveg tagolásának gyakorlása.

 

f) A tanult helyesírási, nyelvhasználati és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása

 

g) Szövegalkotási képesség különböző szöveg-típusokban és műfajokban

 

h)  Személyes és olvasmányélmények megfogalmazása, az önkifejezés képessége, a leírás, elbeszélés, jellemzés, vélemény, ismertetés

stb. műfajában

 

i) Szövegalkotás és szövegszerkesztés írásban a szövegtípusnak megfelelően

 

Elrejtett vonalak, formák megkeresése
 Labirintus játékok (nem érhet a ceruza a vonalakhoz)
Vonalkövetés
Rajzolás egymás hátára, betű, betűelem felismerése
Késleltetett írástanítás Meixner –módszerrel
Betűjátékok (Hibakereső, Betűkeresés
Helykereső, Betűtábla)
Kép-hang-betűegyeztető játék
Megkezdett mondat folytatása, befejezése írásban
Mi a sorrend? (képek, betűk, szavak)
Rakd össze!(összekevert szótagok)
Melyik a felesleges? (betű, szó, mondat)
Melyik hiányzik? (betű, szó)
Valami megváltozott !(lásd. Anyanyelvi játékok, feladatok, Foglalkozási segédletek))

Anagramma

Összegyúrt történetek

Kakukktojás, rejtvény készítése egymásnak

Szólánc sokféleképpen

Rímes játékok

Szöveg átírása szabadon

Szöveg átírása adott szavakkal, kifejezésekkel

Szöveg átírása adott szabállyal

Szövegek kiegészítése, átírása különböző nézőpontokból,

Stílus- és hangnemváltási  gyakorlatok;

Élményszerű személyes történet leírása

Az írott és szóbeli szövegek különbségei

Tömegkommunikációs és közéleti szövegtípusok

Információforrások; az önálló ismeretszerzés, tájékozódás technikái

Helyesírási program számítógépen

F

O

L

Y

A

M

A

T

O

S

A

N

A tanulási képesség fejlesztése

 

 

a) Az olvasás és írás elsajátításához szükséges képességek

     Pontos és differenciált vizuális észlelés: azonosság, különbözőség észlelésének fejlesztése: alak-háttér megkülönböztetése: alakállandóság: Gestalt-látás fejlesztése

     A hallott (auditív) információk pontos észlelése, megkülönböztetése: adott hangok kiemelése, adott hangok helyes egymásutániságának felismerése, hangcsoportok egységbe foglalása

     Összerendezett, koordinált mozgás, szem - kéz koordináció.
     A látott - hallott információk összekapcsolásának képessége, motoros visszaadása: rövid idejű vizuális - verbális memória, szándékos figyelem, kb. 10 perces figyelemkoncentráció

     Kinesztétikus percepció fejlesztése

     Taktilis percepció fejlesztése

     Verbális percepció fejlesztése

 

b) Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása.

 

c) Tapasztalatszerzés  ismeretek, adatok, információ gyűjtésében.

 

d) Gyűjtött adatok, ismeretek elrendezése, a kitűzött célnak megfelelő felhasználása

 

e) Vizuális és verbális információk együttes kezelése, megértése (illusztráció, ábra, tipográfia, szövegek vizuális elrendezése

 

f) Elemi gyakorlottság az információ felhasználásában,

 

g) Eligazodás gyermekeknek szóló ismeretterjesztő művekben, lexikonokban, enciklopédiákban, antológiákban

 

h) A logikus gondolkodás lépéseinek megismerése és alkalmazása (pl. szövegek részekre bontása, szövegek felépítése).

 

i) Tömörítés, összefoglalás megértése és készítése adott szempont alapján

 

j) Vázlatkészítés tanítói irányítással, a vázlatok bővítése, szűkítése megadott szempontok szerint.

 

k) Jegyzetkészítés tanári irányítással, fokozatosan önállósulva az adott témában és feladathelyzetben.

 

Figyelemtréning: pl. szinonímrajz: mindkét kézzel egyszerre rajzolunk szimmetrikus alakzatokat,

adogató játékok pl. babzsák-adogatás háromszor előre, egyszer vissza stb

Gestalt-látás fejlesztése: azonosság, különbözőség észlelésének fejlesztése:
betűelemeket, betűket tartalmazó feladatlap  párosítással, színezéssel, vagy átírással, összekötés, átírás azonos színnel, hiányos rajzok kiegészítésével. (betűk, különböző formák) színezés egyforma színnel)
Zörejek megkülönböztetése egymástól.

Hangutánzó gyakorlatok végzése.

Gyakorlatok beszédhangokkal

Mi van a zsákban? Betűelemek vagy betűk felismerése tapintás alapján

Tapintott tulajdonságok felsorolása, ezek alapján felismerés (zsákjátékok)

Másképpen: lényeges tulajdonság alapján betűkitalálás

Téri tájékozódással és a testsémával kapcsolatos szavak gyakoroltatása pl. mozgatható végtagú figurával történő játék

Mozgás észlelése csukott szemmel pl. Mit írok a hátadra?

Szókincsbővítés különböző játékhelyzetekben

Mi változott? Rontójáték

Egyeztető játékok (dominó, memória)

Igaz vagy hamis?

Mi a különbség? Mi az azonosság?

Ellentétpárok

Szabályfelismerési játékok: pl kakukktojás, barcohba stb.

Föld, víz levegő játék

Szóalkotó, szótagkereső

Mondatkiegészítés

Mondatfűzés,

Meseszövés

Hol járunk, mit csinálunk? (l. Anyanyelvi feladatok, játékok)

Közmondások, mondatok összekeverve

Lényegkiemelés képekkel, szavakkal

Algoritmikus játékok

Varázsdoboz játék

Rejtvények

Szófejtő: néhány rövid szóból új szavak alkotása

Gyufarejtvények

Találós kérdések

Totó: irodalmi tananyag felhasználásával

Fejtörők

Agytorna (feladatlap-sorozat)

Lényegkiemelés (feladatlap-sorozat)

Szókincsfejlesztés (feladatlap-sorozat)

Szótárhasználat

Lexikonhasználat

Lényegkiemelés aláhúzással

Adatok rendszerezése

Időrend követése

Hi­va­ta­los ira­tok meg­írá­sa, meg­vá­la­szo­lá­sa

Te­le­fon­be­szél­ge­té­sek: magán- és hivatalos forma

Csekk, postai utalványok kitöltése

Vázlatkészítés: közösen, irányítással, lényeges szavak megadásával, önállóan

Jegyzetelés csökkenő irányítással

Oktató programok

 

I.félév

 

II.félév

 

 

 

F

O

L

Y

A

M

A

T

O

S

A

N

Ismeretek az anyanyelvről

 

a) Nyelvi-nyelvtani jelenségek felismerése. /pl.: szöveg, mondat, szó megkülönböztetése, a szófajok felismerése

 

b) Szókincsgyakorlatok –aktív, passzív

 

c) A tanult nyelvtani, helyesírási, stilisztikai, nyelvhelyességi alapismeretek alkalmazása a nyelvhasználatban.

 

d) Az alapvető nyelvi rétegek különbségének felismerése, különösen a szókincs területén

 

e) Korábbi évszázadokban született szövegek megfigyelése

 

Játék a szavakkal

Párosító játékok

Szógyűjtés adott betűvel, szófajjal,

Rokonértelmű szavak gyűjtése,

Ellentétes szavak gyűjtése, párosítása

Rejtvények

Anagramma

Szó-mondatalkotó-kiegészítő játékok

Titkos írás

Helyesírási gyakorlatok,

Másolás, tollbamondás

Hibakereső-javító feladatok

Szójátékok

Betűjátékok

Meseszövés adott szavakkal

Erről jut eszembe…

Szókincsfejlesztő feladatlap-sorozat

Magnóról, rádióból stb. szöveghallgatás, szövegelemzés

Régi szöveg olvasása, értelmezése, elemzése

 

 

 

 

I.félév

 

II.félév

 

F

O

L

Y

A

M

A

T

O

S

A

N

 

 

Ismeretek az irodalomról

 

a) Az olvasás iránti érzelmi és gondolati érdeklődés felkeltése

 

b) Ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású lírai művekkel.

 

c) Rövidebb epikai művek és népköltészeti alkotások olvasása

 

d). A népköltészet és a műköltészet különbségeinek megtapasztalása

 

e) A mű cselekményének kezdő és végpontjának, idejének, helyszínének, szereplőinek megállapítása

 

f) A mű szövegére és a mű hatására irányuló figyelem fejlesztése (pl. képzettársítások, érzelmi tapasztalatok, a képzelet mozgósítása)

 

g)  A költő nyelv néhány sajátosságának megfigyelése.

A költői nyelv és a mindennapi nyelv hasonló és eltérő vonásai

 

h) Az esztétikum felfedezése a mindennapokban. Képesség a szövegekben rejlő jelentések feltárására, megértésére (pl. esztétikai elemek, erkölcsi, emberi problémák)

 

i) A mű írójának, egy-egy olvasott mű keletkezésének, néhány jellegzetes körülményének ismerete.

 

j) Néhány klasszikus magyar író, költő portréja. A világirodalom néhány alkotásának és alkotójának ismerete

 

k) Tájékozódás a magyar irodalomban

 

Korosztálynak megfelelő versek, mesék, történetek, szövegek olvasása, elemzése

(részletezve)

 

Az irodalmi  tananyag, ismétlése, gyakorlása, elmélyítése, felzárkóztatás

 

Esztétikai elemek keresése

Megszemélyesítés, egyéb költői eszközök felismerése, értelmezése

 

Rövid memoriterek

 

Keresés számítógépen, szótárban, könyvtárban, szövegben (adott kifejezés, szómagyarázat, irodalmi művek, költők, írók, adatok stb.

 

Adatok rendszerezése

 

Felismerő játékok (helyszín, szereplők, kitalálás tulajdonságok alapján stb.)

 

Staféta (mese/történet) olvasás

 

Stílusfelismerő játékok

 

Rövid irodalmi alkotások megtekintése videón, dvd-n, elemzés

I.félév

II.félév

 

F

O

L

Y

A

M

A

T

O

S

A

N

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése

 

Kritikai képességek

fejlesztése

 

Véleménynyilvánítás, állásfoglalás formai követelményei, hangnem megválasztásának képessége

a) A szomorú és a vidám, a szép és a csúnya megkülönböztetése különféle verbális és képi szövegekről folytatott beszélgetésekben

 

b) Fogékonyság az együttérzésre; az erkölcsi érzelmek, az igazságérzet tudatosítása

 

c) Képesség az élmények átélésére, ezek meg­őrzésére és kifejezésére;

empátia, reagálás mások érzelmeire, és azok megnyilvánulásaira

 

d) A képzeletvilág folyamatos gazdagodása. A kreatív és reproduktív képzelet fejlesztése

 

e) A műélvezet minél gyakoribb megtapasztalása.

 

A látott, hallott, olvasott, elképzelt élmények felidézésére.

 

f) Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus játékokkal

 

g) A tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáinak használata

 

h) A ta­pasztalaton, értékfelismerésen és mérle­gelésen alapuló kritikai érzék fejlesztése

 

i) A véleménynyilvánítás eljárásainak  alkalmazása szóban és írásban;

Más véleménye iránti nyitottság

 

j) Véleménynyilvánítás nyilvános kommunikációs helyzetben

 

k) Olvasott irodalmi mű irodalmi értékének bizonyítása/cáfolata a szövegtapasztalat alapján

 

Megkezdett történetek: befejezés többféle-képpen

Mese, történet hallgatása, olvasása, tanulság

összefüggések és a tagolódás;

a párhuzam és az ellentét,

az ok-okozati viszonyok felismerése, helyes alkalmazása

 

Vélemények megfogalmazása

Vélemények ütköztetése

A vita kulturált keretei

Indoklás, következtetés, ítéletalkotás

 

Önismereti játékok

Önismereti tesztek: www.necc.hu

 

Szituációs játékok

Kisfilmek, videók, dia

 

Látott, olvasott, hallott művészi alkotások átélése, az élmé­nyek feldolgozása, meg­vitatása, értékelése

 

 

Az értékek felismerésére, saját értékeinknek és mások értékeinek a tiszte­lete, készség ezek védelmére.

 

Dramatizálás

 

Önálló véleményalkotás és véleménynyilvánítás: érvelés, cáfolat, bizonyító pél­dák megfogalmazása,

 

Önismereten alapuló önbizalom a vélemény kifejtésében.

 

Érvek összegyűjtése, elrendezése, hangoztatása

 

Hozzászólás közérdekű kérdésekhez: pl. az iskolai élet, a szűkebb és tágabb közösség problémái

 

Értékek, értékviszonyok, hatás

 

(Úgy gondolom a felsorolásból lehet válogatni, törölni, kiegészíteni a gyermek képességeinek és a fejlesztési területeknek megfelelően)

Készítette: Juhászné Gáspár Dorottya

gyp tanár

 

(Forrás: alsós portál, kompetenciák, feladatgyűjtemények, képességfejlesztő kiadványok)

 

 


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.