Asperger syndroma:

A zavaroknak egy csoportja, amelyet a szociális kapcsolatfelvétel és tartás minőségi mássága jellemzi. A kommunikációs sémák sajátosak ezeknél a gyerekeknél. Általában az érdeklődésük-aktivitásuk korlátozott, gyakran ismétlődő sztereotípiákat alkalmaznak. Az autizmustól alapvetően megkülönböztetjük, hogy hiányzik a nyelvi vagy kognitív fejlődés késése, visszafejlődése. Gyakran társul kifejezett ügyetlenséggel. Az abnormalitások egészen a serdülőkörig, vagy a felnőtt korig fennállhatnak.

Auditív differenciálás - szópárok megkülönböztetése:
Azonos illetve hasonló hangzású szópárok hallás utáni megkülönböztetésével a finom hangzásbeli különbségek észlelésének képessége.
Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában:

 • hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája.

Auditív emlékezet:
Hangok, szótagok, szavak, vers, szöveg, szövegtartalom megjegyzése, később ugyanez megfelelő sorrendben.

Auditív szerialitás:
Hallással észlelt sorozat elemeinek sorrendjének felismerése, feldolgozása, többszöri ritmikus megismétlése.
Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában:

 • olvasás, írás esetében betűt, számot, szótagot, szót kihagy, v. többszöröz
 • beszédben hangot, szótagot kihagy, felcserél, többszöröz
 • matematikai feladat esetében számot felcserél, sorozatalkotás problémái
 • szótagolás problémái
 • verstanulásnál nem tudja megjegyezni a szavak sorrendjét
 • a szerialitás problémái gyakran társulnak az időbeli tájékozódás nehézségeivel.


Auditív tagolás - elrejtett hang és szótag felismerése:
A hallott szó részekre bontása egy adott hang vagy szótag, mint rész felismerése a szóban, mint egészben, a háttérzajból kiszűrni a fontos információt.
Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában:

 • hallási figyelem problémái (nehéz számára a tanító beszédére figyelni elterelő zajok esetén, ami lehet zsivaj vagy egyéb külső zajforrás is)
 • diktálásnál a hallott szó hangokra való bontása probléma

Auditív - vizuális intermodalitás - szavak / hangok felidézése képekkel/betűkkel:
A rövid idejű emlékezetben tárolt szósor, hangsor kiválasztása képek ill. betűk közül.
Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában:

 • hangalakot nehezen köt össze betűképpel
 • számot számképpel
 • szöveges feladatot hibásan jegyez le
 • hallott információt jeltáblázatba nehezen illeszt

Beszédmotorika:
A hallott szavak pontos észlelése és megismétlése.

Diszfázia:

Azok a zavarok tartoznak ide, ahol a nyelv elsajátításának a normál folyamata, az egészen korai életkortól zavart. Az állapot nem közvetlenül ered az idegrendszer vagy a beszéd mechanizmus károsodásából, értelmi elmaradásból vagy környezeti tényezőkből illetve az észlelés gyengeségeiből. Gyakran társulnak hozzá olvasás-írás nehézségek, szociális emocionális zavarok.

 • Expresszív vagy motoros beszédzavar:

A gyermek a korától lényegesen alacsonyabb szinten használja a kifejező beszédet, de a beszédmegértés normális. Gyakran előordul artikulációs zavar.

 • Receptív vagy szenzoros beszédzavar:

A gyermek beszédészlelése és megértése életkorától lényegesen elmarad, látszólag a kifejező beszéd is érintett illetve szó és hangképzési rendellenességek is gyakran előordulnak.

 • Kevert (receptív-expresszív vagy szenzomotoros ) beszédfejlődési zavar:

A kettő kombinációja, gyakori valamelyik terület túlsúlya, lehet motoros dominanciájú vagy szenzoros dominanciájú szenzomotoros diszfázia.

Diszgráfia:

Az helyesírási kézségek fejlődésének szignifikáns és meghatározott romlása, nem magyarázható kizárólag látásélességgel, egyéb részképességgel, szellemi érettséggel vagy nem megfelelő iskoláztatással. A helyesírás, a betűzés egyaránt érintett.

Diszkalkulia:

Matematikai készségek károsodása alakul ki, ami nem magyarázható egyszerűen mentális retardációval, vagy nem megfelelő oktatással. A zavar vonatkozik alapvető feladatokra, mint az összeadás, kivonás, szorzás, osztás illetve kevésbé érinti az elvontabb feladatokat, mint az algebra, trigonometria, geometria vagy kalkuláció. Az számolási teljesítmény - sztenderdizált tesztekkel vizsgálva  lényegesen alatta marad a gyermek biológiai kora, mért intelligenciája alapján elvárhatónak.

Diszlexia:

Az olvasási kézségek fejlődésének szignifikáns és meghatározott romlása, nem írható kizárólag látásélesség, egyéb részképesség, szellemi érettség vagy nem megfelelő iskoláztatás rovására. Az olvasáshoz szükséges részfeladatok, szófelismerés, artikulációs készségek, olvasás értési készség elsajátítása mind sérült.

Helyesírási nehézségek gyakran társulnak hozzá, ami serdülőkorra megmarad, annak ellenére, hogy az olvasásban javulás tapasztalható. Rendszerint megelőzi a beszéd és a nyelvfejlődés zavara. Társulhat hozzá emocionális és viselkedészavar. Az olvasási teljesítmény - a pontosságot és megértést illetve a tempót sztenderdizált tesztekkel vizsgálva - lényegesen alatta marad a gyermek biológiai kora, mért intelligenciája alapján elvárhatónak.


Értelmileg akadályozott:
Az intelligencia megközelítőleg 49 alatt van. Súlyosság szempontjából három típust különböztetünk meg.

 • Közepes értelmi fogyatékosság:

Az IQ megközelítőleg 35-49 (felnőtteknél a szellemi kor 6-9 év között van). Valószínűleg kifejezett fejlődési lassulást eredményez gyermekkorban, de legtöbbjük épes meghatározott fokú önállóságot elérni az önellátásában, és képes kommunikációt elsajátítani, és iskolázottságra szert tenni.

 • Súlyos értelmi fogyatékosság:

Az IQ megközelítőleg 20-34. (felnőtteknél a szellemi kor év között). Nagy valószínűleg állandó támogatásra van szüksége.

 • Igen súlyos értelmi fogyatékosság:

Az IQ 20 alatt van (felnőtteknél a szellemi kor 3 év alatt). Eredményeként az önellátás, vizelet- és székletürítés kontroll, kommunikáció és mozgás súlyosan korlátozott.

Hiperkinetikus zavarok:

Az élet korai szakaszában, (általában már az első öt életévben) kialakuló betegségcsoport.

Jellemzője a kitartás hiánya a kognitív részvételt igénylő tevékenységekben, a csapongásra való hajlam, egyik tevékenységből a másikba kap, anélkül, hogy az előzőt befejezné, jellemzője még a rendezetlen, rosszul irányított túlzott mértékű aktivitás.

Több más rendellenességgel szövődhet.
Rendszerint nyughatatlanok, impulzívak, könnyen szenvednek balesetet.

A szabályokat önkéntelenül és nem tudatosan szegik meg. Jellemzi őket a szociális gátlások szokványos visszafogottság és mértéktartás hiánya.

Általában népszerűtlenek társaik körében, magányosakká válhatnak.
Gyakori a kognitív működések zavara ill. szokatlanul gyakori a nyelvi és motoros képességek fejlődésének késése.
A kórkép másodlagos szövődménye pl. aszociális viselkedés, csökkent önérték tudat.

Hiperaktivitás
"Hiper" - túlzó, túlságos; a vele összetett fogalom fokozott meglétét, túlságos voltát jelöli;
"Aktivitás" - cselekvési kedv, fokozott tevékenység (Idegen szavak szótára)
Tünetei:

Gyakran babrál, fészkelődik, elhagyja helyét.
Nem a szituációhoz illően viselkedik.
Nem tud önállóan, elmélyülte3n tevékenykedni.
Sokszor és sokat beszél.
Szubjektív érzéseit is nyugtalanság jellemzi.


Időbeli tájékozódás
Órák, napszakok, napok, hetek hónapok évszakok, évek periodicitását nem érzékeli. Egymáshoz viszonyításuk nehézkes.

Mentális retardáció:
Jelentősen átlag alatti intellektuális teljesítmény IQ 85 - 70, vagy az alatti.
Nem teljes, vagy abbamaradt szellemi fejlődés, melyre jellemző az intellektus minden területét érintő készségek romlása (kognitív, nyelvi, szociális, mozgásbeli).
Az intellektuális és szociális adaptáció pozitív irányban változhatnak a terápia és rehabilitáció hatására.

Taktilis (tapintásos) észlelés:

A gondolkodás fejlődésének egyik alappillére a tapintás, nem korlátozódik csak a kézre, hanem a bőrön keresztül érezhető minden ingerre. Csecsemőkorban a világ megismerésének első csatornája. Nemcsak a finommozgásokat fejleszti, hanem általános fejlesztő hatással bír. (Tanulási nehézségekkel rendelkező gyerekeknél fontos a minél több csatornán történő megerősítés.)

Tanulásban akadályozott:
Az IQ megközelítőleg 50-69 között (felnőtteknél a szellemi kor 9-10 év között van). Valószínűleg tanulási nehézségeket okoz az iskolában. Sok felnőtt képes dolgozni, jó szociális kapcsolatokat fenntartani és közösségi aktivitásra is.

Testséma és téri tájékozódás:
Tájékozódás saját testen és a térben.
Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában:

 • jobb-bal tévesztés saját testen és síkban egyaránt
 • tükröt mutat mindenben
 • nem tudja a térben látottakat síkba átfordítani
 • irányt téveszt olvasásban, írásban, matematikában (pl.: olvasásban b-d tévesztés, műveletek lejegyzésekor, számjegyíráskor 16 helyett 61 stb.)
 • viszonyfogalmakat bizonytalanul alkalmazza (előtt, mögött, között, alatt, fölött, matematikában a geometriai feladatoknál a párhuzamos merőleges értelmezése nehézkes, koordináta rendszerben való tájékozódás nehezített.)
 • földrajzórán a térképen való tájékozódás problémás ( égtájak).
 • testnevelés órán a téri irányokra vonatkozó instrukciókat nehezen értelmezi és kivitelezi. Mozdulatsorok utánzása nehezített.


Vizuális - auditív (verbális) intermodalitás - képek/betűk felidézése szavakkal/hangokból:
A rövid idejű emlékezetben tárolt kép ill. betűsor kiválasztása hallott szavak ill. hangok közül.
Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában:

 • a betűtanulásnál nehezen köti össze a betűképet a hanggal
 • matematikában a számkép, számjegy, globális mennyiség-felismerés problémái (ujjkép, dominókép), műveleti jelhez nehezen kapcsolja magát a műveletet, sokszor annak ellenére, hogy fejben jól számol
 • képek, ábrák alapján nehezen tanul (pl.: környezet, grafikon)


Vizuális differenciálás - képek / ábrák megkülönböztetése:
Azonosság és különbség észlelése kép- és ábrapárok összehasonlításával.
Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában

 • hasonló alakú betűk, számok, formák, szavak látási észlelésének problémája olvasás, írás esetében (6-9,b-d.dal-bal stb.)

Vizuális emlékezet:
Képek formák és információs jelek megjegyzése, később a megfelelő sorrendben történő megjegyzése.

Vizuális szerialitás:
Látással észlelt sorozatok elemeinek sorrendjének felismerése, feldolgozása, többszöri ritmikus megismétlése.
Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában:

 • pl.: AB helyett BA-t olvas, v. ír
 • szótagolás problémái
 • vonalrendszerben, négyzetrács hálózatban való tájékozódás problémái (pl.: több, v. kevesebb négyzetrácsot, vonalközt hagy ki)
 • hibásan alkot sorozatot, (pl.: növekvő-csökkenő sorrend létrehozása)
 • olvasás, írás esetében betűt, számot, szótagot, szót kihagy, v. többszöröz.


Vizuális tagolás - alak-háttérdifferenciálás:

Elrejtett alak felismerése absztrakt ábrákon, illetve összetett formák részekre bontása és reprodukálása, a lényeges információ kiszűrése ábrákból vagy szövegből.

Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában:

 • adott ábra kiválasztása sok közül (betűk keresése szövegben)
 • betűk, számok, formák rész-egész viszonyának észlelési problémája
 • a tanult betű elemeire bontása, felismerése
 • másolásnál betűtöbblet, v. kihagyás
 • helyesírásnál a leírandó szó betűkre való felbontása probléma
 • szövegben, vonalközben való tájékozódás gyengesége, pl.: sorkihagyás

Vizuomotoros koordináció - szem-kéz koordináció:
Pontos vonalvezetés. A látás által pontosan irányított és kontrolált mozgás kivitelezése.

Összeállította: Horváth Sándorné


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.