Hátránykompenzáló, felzárkóztató képességfejlesztõ program figyelmi problémákkal küzdõ 1-4. osztályos gyermekeknek

 

Programszint:

Diagnosztikus fejlesztõprogram az információfelvétel szervezettségének és hatékonyságának mérésére és a tanulási teljesítmény növelésére.

A tanítás/tanulás eredményességét alapvetõen meghatározza a figyelmi mûködés színvonala. A gyermekek különbözõ jellegû figyelmi problémáinak meghatározása után a képességfejlesztõ program alkalmazásával célzottan  kompenzálhatjuk a zavart mûködést.

 

Évfolyamszint:

A program az általános iskola alsó szakaszában I-IV. osztályos, vegyes életkorú tanulók kiscsoportos fejlesztésére használható.

 

Témakörszint:

A figyelmi mûködés mérése és fejlesztése.

Magában foglalja a diagnosztikus mérés és a tényleges teljesítményre épülõ fejlesztés mozzanatait. A feladatok használatával jól megállapíthatók a gyermek figyelmi mûködésének gyenge és erõs pontjai, amit az egyénre szabott, differenciált feladatkijelölésben célszerû felhasználni. A program arra is alkalmas, hogy megállapításokat tegyünk a gyermek kognitív stílusára, tanulási típusára vonatkozóan.    

 

Altémaszint:

Az auditív és vizuális információ sorozatok követése és feldolgozása.

A pszichikus funkciók teljesítményének növelése az életkorhoz igazodó játékos képességfejlesztõ gyakorlatokkal. 

 

Idõigény:

A program húsz önálló feladatot tartalmaz, amelyek egyenként további három-négy szempont szerint variálhatók. Így hozzávetõleg ötven feladatot kapunk, melyek közül -tapasztalataink szerint- óránként három játékfeladat teljesíthetõ. A programcsomag heti 1x45 perces csoportfoglalkozást feltételezve hathónapos fejlesztõ ciklus foglalkozási anyaga. A ciklus kezdetén és végén a szintfelmérés és  a teljesítménynövekedés/változás mérése is  elvégzendõ.

 

Ajánlás

A  figyelem kérdése a pedagógia központi problémája. Minden pedagógus küzd azért, hogy a tanulók figyelmét megragadja és a tárgyra irányulóan minél hosszabb ideig megtartsa. A figyelmi mûködés erõsségének és megbízhatóságának vannak olyan korlátai, amelyek a tanuló életkorával vagy más belsõ feltételekkel függnek össze. Egyes adatok szerint az intenzív figyelem idõtartama 7-10 éves korban maximum 20 perc, ami 11-12 éves korra 25 percre növekedhet /Eisert, M-Eisert, H, 1991/. A különbözõ helyzetekben mért figyelmi teljesítménygörbék azt mutatják, hogy a figyelmi mûködést sokfajta más tényezõ is befolyásolja, többek között, hogy a nap, a hét vagy az év mely szakaszában tartunk. Milyen a gyermek testi és pszichés állapota,  életmódjának rendszeressége, táplálkozása, alvásigényének kielégítettsége, fáradékonysága. Tanulási helyzetben mennyire érdekes és újszerû a közölt információ, milyen a tanóra üteme, a pedagógus mennyire képes a gyermek a figyelmét felkelteni és fenntartani. Régi tapasztalata a pedagógiának, hogy kora reggel, a hét elsõ felében, esetleg hosszabb pihenés után jobb a gyermekek figyelmének teljesítménye. Az iskolai órarendek is ehhez alkalmazkodnak, amikor a korai órákban a matematika vagy idegen nyelv tárgyakat szerepeltetik, nem kis bosszúságára azoknak a pedagógusoknak, akik mindig délben, a fáradt gyermekekkel kénytelenek dolgozni.  

 

Vannak olyan tanulók,  akiknél a pszichikus fejlettség jelentõs mértékû elmaradása vagy korai életkorban lezajlott ártalmak következtében különösen gyenge a figyelmi mûködés. A figyelmi problémák oka többnyire a mûködést megalapozó pszichikus funkciók gyengesége, zavara vagy kiesése. Ezek következtében a figyelem elégtelensége már korai életkortól tapasztalható, és tartósan fennmarad. Ezektõl megkülönböztetendõk azok az átmeneti állapotok, amelyek szintén figyelmi problémákban is megnyilvánulnak meg, de hátterükben inkább aktuális környezeti- pszichés ártalmak feltételezhetõk. 

 

A figyelemzavar vagy gyenge figyelmi mûködés miatt a gyermeknél tanulási sikertelenség jöhet létre.  Ez gyakran meglepetést okoz a gyermek környezetében, ugyanis korábban nem minõsítették figyelmének mûködését. A szülõ megszokta figyelemzavarral küzdõ gyermekét, s hosszabb idõ után már ezt tekinti optimális mûködésnek. Valóban, ma az iskola az elsõ olyan teljesítményhelyzet, melyben tartós és megfelelõ intenzitású figyelmet várnak el a gyermektõl. Gyakori tapasztalat, hogy a gyermek figyelmét elmarasztalólag minõsítõ pedagógiai véleményt a szülõ értetlenül fogadja.  Válaszában azt hangsúlyozza, hogy otthon soha nincsenek ilyen gondok, vagyis ezeket az iskolai környezet hívja életre. Ilyenkor azonban többnyire arról van szó, hogy a szülõk már elfogadták gyermekük  figyelmének másfajta mûködését s nem nagyon értik, hogy ezzel mások miért elégedetlenek.

 

Természetesen a figyelmetlen  gyermekek problémái sem azonosak

- Egyik csoportjukra fõként az jellemzõ, hogy nem tudják elérni a figyelem összpontosításnak azt a szintjét, amely a tanulás alapvetõ feltétele lenne. Ennek leggyakoribb tünete, hogy a gyermek figyelme könnyen megzavarható. A változatos környezeti ingerek állandó csábításának nem tud ellenállni, ezért képtelen huzamosabb ideig ugyanazt a tevékenységet figyelme fókuszában megtartani. Bármely új inger jó alkalom a gyermeknek arra, hogy ne a tanárra, ne a kapott feladatra figyeljen. Az ilyen gyermekek állandóan keresik és örömmel fedezik fel az újabb és újabb ingereket pl. mi történik az iskolai folyosón, milyen rendellenességeket vesznek észre az osztályban, milyen zajok szûrödnek be az utcáról. Ezeket aztán nemcsak felfedezik, hanem gyakran felhívják erre a többi gyermek figyelmét is. Végsõ soron tehát mások figyelemösszpontosítását is zavarják.

- A figyelmi nehézséggel küzdõk másik csoportja,  bár képes az életkora alapján elvárható intenzív figyelemre, de ezt a mûködést nem tudja az eredményes tanuláshoz szükséges  ideig fenntartani.  Az ilyen gyermekek nagy lendülettel látnak hozzá a feladatvégzéshez, de láthatóan egyre lassulnak, majd kifáradva abbahagyják a feladat befejezését. Valójában nem egyszerûen lassabbak vagy fáradékonyabbak mint a többiek, hanem a figyelmi koncentráció szintjét nem tudják hosszan megtartani.

- A figyelmi problémák harmadik típusának tekinthetjük, ha a gyermek a figyelem megosztására képtelen, vagyis nem tud gyorsan és megbízhatóan "kapcsolgatni" a különbözõ figyelmi helyzetek között. Az iskolai tanítás-tanulás helyzetében erre nagyon gyakran lenne szükség. Gyors váltásokkal kell követni a pedagógus információit  az önálló  feladat tennivalóit. A figyelem megosztásának jó példája a tollbamondás. Látszólag egyidejûleg követjük az auditiv információkat, feldolgozzuk és raktározzuk azokat, miközben elõhívjuk az elhangzott anyag írásához szükséges optikus, motoros információkat és elvégezzük a szükséges müveleteket, tevékenységeket.

- S végül a figyelmi problémák negyedik csoportját alkotja a figyelem terjedelmének zavara. Ez valójában a figyelem és a rövid idejû emlékezet müködésének együttes problémája. Az egyénre jellemzõ figyelmi terjedelem azt mutatja meg, hogy egyidejûleg /valójában egymás után/ hány dologra tudunk figyelni. Ide vonatkozó vizsgálatok szerint a felnõttek figyelmének terjedelme 4-6, 12 éves gyermekeké 3-4, 6 év körülieké pedig 2-3 tárgy, személy vagy jelenség. Az adatok arra az alaphelyzetre érvényesek, amikor a tárgyak, jelenségek körét egyetlen figyelmi ráirányulással próbáljuk megragadni. Ezért van jelentõsége az oktatásban annak, hogy milyen a tankönyv illusztrációja. Ha az ábra sok, apró és kevésbé fontos részletet tartalmaz, akkor inkább fennáll annak veszélye, hogy a gyermek nem képes figyelme segítségével a valóban lényeges információkat kiemelni.  

 

A gyermekek legalább 5-7 %-a /más források szerint 3-5 %-a/ küzd figyelmi problémákkal, amelyek okai lehetnek a tanulási eredménytelenségnek, az iskolai kudarcoknak. Mindenki által ismert, hogy a tanulási sikertelenség következtében gyakorta jelentkezik a viselkedés és a beilleszkedés elégtelensége is. Ezzel csak azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy sok gyermeknél a figyelmi mûködés mérése és szükség esetén javítása a tanulássegítésnek egyik legkézenfekvõbb módja s a másodlagos tünetek megjelenésének megelõzése. 

 

A figyelemzavar jellegzetességei sok esetben már korai életkorban megmutatkoznak. A jellemzõ tünetek sokáig fennmaradnak és könnyû azokat felismerni az óvodás- és kisiskoláskorú gyermekeknél. Külön említendõ, hogy  a gyenge vagy zavart figyelmi mûködés a játéktevékenységet is  akadályozza.  Természetesen a segítségnyújtás ott kezdõdik, amikor a környezet felismeri és megérti a gyermek állapotát, s a különféle tüneteket képes egymással összefüggésben és kölcsönhatásban értelmezni.

 

A figyelem tartósságának elégtelenségébõl adódóan gyakori, hogy gyermekek nehezen tudják követni a szóban vagy írásban kapott utasításokat. Jellemzõ rájuk, hogy a megkezdett feladat befejezése helyett átugranak egy újabb feladat kezdõpontjára. Nem tudják követni és betartani a feladatok, tevékenységek sorrendjét. Gyakran kell õket biztatni a feladatban való elõrehaladásra, ugyanakkor láthatóan nem figyelnek a nekik szóló utasításokra. Figyelmük gyakran elkalandozik, akár feladathelyzetrõl, akár más tevékenységrõl van szó. Ábrándozóak és figyelmetlenek. Amikor a pedagógusnak az a benyomása, hogy a gyermek nem képes figyelni, akkor  megpróbál errõl meggyõzõdni. Például gyakran felszólítja a gyermeket, hogy foglalja össze, ismételje el, mirõl volt szó az elmúlt percekben. Azok a gyermekek, akik nem képesek megfelelõ intenzitású figyelmi koncentrációra, ilyen helyzetben az elhangzottakból szinte semmit nem tudnak felidézni. Ez annál is inkább meglepõ, mert a gyermek látszólag együttmûködõen vett részt a tanórán, magatartása is megfelelõ volt. Figyelmetlensége azonban olyan belsõ  állapot következménye, amely tartósan akadályozza õt a külsõ környezet ingereinek követésében. Vannak tehát olyan figyelmetlen gyermekek, akik nem rosszak, nem nyugtalanok csak éppen nem képesek figyelni. Mivel magatartásuk nem tér el feltûnõen a többi tanulóétól, ezért nehéz észrevenni, hogy mûködési nehézségeik vannak. Meglehetõsen gyakori, hogy a pedagógus és a szülõ egyaránt elégedetlen a gyermek teljesítményével, de ennek valódi okát csak nehezen ismeri fel. 

 

Külön csoportot alkotnak azok, akikre az jellemzõ, hogy figyelmüket csak rövid ideig tudják fenntartani.  Gyakori tapasztalat, hogy  ezek a gyermekek csõdöt mondanak  a kapott feladat végigvezetésében, mert nem tudják figyelmesen követni a teljes utasítássorozatot, hanem annak csak elemeit ragadják meg.  Ellenõrzésnél, jellemzõ rájuk, hogy "bejutott" hézagos vagy mozaikos információkból rossz kombinációkat hoznak létre, amelyekkel meglepik környezetüket.  Mit jelent ez iskolai feladathelyzetben? Második-harmadik osztályban már gyakori az ilyen tartalmú feladatok kijelölése: "Mindenki nyissa ki az olvasókönyvét a 26. oldalon,  és keresse meg a kép alatt található rövid olvasmányt. Olvassátok el, majd a szövegben húzzátok alá az igéket piros ceruzával." A figyelmetlen gyermek feladatmegoldását elsõsorban az akadályozza, hogy az egymást követõ utasításelemeket nem  követte, vagy azok sorrendjét nem tudja betartani. Feladat helyének megadása: olvasókönyv, 26. oldal, kép alatti szöveg, a feladat tevékenységeinek megadása: elolvasni, megkeresni, aláhúzni,  a feladat tárgya: igék keresése, kiegészítõ feltétel: használj piros ceruzát. Egy-egy tanórai hospitálás alkalmával tanúi lehetünk a következõeknek: a pedagógus miközben az  osztály tanulói számára kijelöli a fenti feladatot, egy gyermeknek külön is segítségére van. Segít elõvenni az olvasókönyvét, fellapozza a megfelelõ oldalt, rámutat a kijelölt szövegre, kezébe adja a piros ceruzát, majd megismétli a feladatot: húzd alá az igéket. Mindezt azért teszi, mert korábbi tapasztalatai alapján tudja:  a gyermeknél a sikeres feladatmegoldásnak nem az akadálya, hogy ne ismerné fel az igéket, hanem az, hogy képtelen eligazodni a az egymást követõ lépések sorozatában, s mire kikeresi az olvasókönyvét, fellapozza a kijelölt oldalt, már nem igazán tudja, még mit  várnak tõle.

 

A figyelem megosztása az iskolai tanulás elengedhetetlen követelménye. A gyermekek egyidejûleg figyelnek a tanárra, önálló munkájukra, az osztály közös munkájára, esetleg belsõ élményeikre, melyek a tanulás helyzetét kísérik. A sokfajta, de egyidejûleg zajló tevékenységek követése és irányítása,  gyors kapcsolásokat kíván, ami egyáltalán nem könnyû feladat.

  

A fenti figyelmi problémákat viszonylag nehéz felismerni, hiszen a gyermek önkéntelen igyekezetével ezeket részben kompenzálja. Mivel a gyermekek viselkedése, beilleszkedése  nem feltûnõ vagy eltérõ, így a pedagógus nem feltételezi, hogy az apró tünetek egy tanulási  teljesítményt akadályozó állapot a "figyelemzavar" megnyilvánulásai.  

 

Más a helyzet akkor, ha a figyelem zavarához nyugtalan, hiperaktív viselkedés társul. Azonnal felismerhetõk azok, akiknél a figyelmetlenség magatartási, beilleszkedési problémákkal jár, de róluk többnyire az a vélemény, hogy rosszaságuk miatt nem képesek figyelni.  Az ilyen gyermek kitûnik a többiek közül, bár gyakran a viselkedés rendezését tartják fontosnak, és a velük való foglalkozás kevésbé irányul a figyelmi teljesítmény javítására.

 

Nagyon fontos annak kiderítése, hogy a fenti jellemzõk már hosszabb ideje fennállnak-e, és nem aktuálisan ható külsõ tényezõ váltotta ki azokat. A valóban figyelemzavarral küzdõ gyermek minden élethelyzetben, tehát a játékban, bármilyen szabadidõs  tevékenységben hasonló módon, azaz gyenge figyelemmel vesz részt.

 

A súlyos figyelemzavar diagnózisát csakis orvosi, pszichológiai, gyógypedagógiavizsgálatok alapján állapíthatjuk meg. A vizsgálat hosszabb idõt és különbözõ szakemberek konzultációját igényli. A súlyos figyelemzavar olyan állapot, amely a gyermek tanításában különleges bánásmódot, kedvezményeket tesz szükségessé. A figyelemzavar indokolhatja a gyermek besorolását a "más fogyatékosok" csoportjába. Ez csak abban az esetben ésszerû, ha ennek nyomán érvényesíthetõk a gyermeket megilletõ jogok és kedvezmények, melyeket a Közoktatási Törvény tartalmaz. A "más fogyatékosság" megállapítása a megyei, fõvárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság faladata. A gyermek különleges gondozáshoz való jogának biztosítása a lakóhelye szerinti önkormányzat jegyzõjének, a tanulásban való kedvezményeinek biztosítása  pedig a közoktatási intézmény igazgatójának feladata /1999. évi LXVIII.törvény/.

 

A gyermek általános tanulási nehézségének oka lehet a figyelmi mûködés gyengesége is. A figyelemzavar és a figyelemgyengeség diagnosztikus elkülönítése nem könnyû feladat. Ez utóbbit inkább akkor valószínûsítjük, ha a figyelemgyengeség nem minden tevékenységhez társul, hanem kifejezettebben a tanulási helyzethez kapcsolódik, inkább átmeneti, mint tartós, kialakulásában inkább külsõ tényezõk  a felelõsek, mint belsõ, biológiai okok. A figyelemgyengeségbõl adódó tanulási nehézség  megállapítása és diagnosztikus igazolása a Nevelési Tanácsadó feladata. A tanulási nehézséghez szintén kapcsolódnak olyan kedvezmények és jogok, melyek a gyermek érdekét szolgálják. Ezek biztosítása a Nevelési Tanácsadó és a közoktatási intézmény igazgatójának feladata.

 

Cél

A program alkalmazásával a figyelmi mûködés mérése, valamint javítása. A  gyermekek egyre inkább képessé váljanak -életkoruknak megfelelõ szinten- a környezetbõl érkezõ információk sorrendjének megtartására, a figyelem terjedelmének, intenzitásának és megosztottságának elégséges mûködtetésére. A program alkalmazásával a pedagógus ismerje fel a gyermek figyelmi mûködésének jellemzõit. 

 

Várható eredmények

A játékos helyzetbe ágyazott fejlesztés növeli a gyermek biztonságát, saját sikerességének és eredményességének hitét. Feltétlenül javítja a feladatvégzésre való általános készültségét, motiváltságának szintjét. A program során a gyermek egyre inkább képessé válik egyazon feladat megoldásáért huzamos ideig dolgozni, növekszik monotóniatûrése, ami a teljesítmény növelés egyik feltétele. Várhatóan javítja az iskolai tanulási helyzetben mûködõ figyelmi folyamatok minõségét, a gyermek tartós figyelmét, a kapott feladatok folyamatos végzésének biztonságát. A csoporthelyzet az alkalmazkodókészséget, a társakkal való együttmûködést, az önszabályozást, tehát a szociális képességeket fejleszti. A figyelmi mûködés javulása más pszichikus funkciók,  pl. az észlelés, emlékezet, gondolkodás szervezettségét és hatékonyságát is befolyásolja. Az egyidejûleg több területre kiterjedõ képességfejlesztés általánosan javítja a gyermek tanulási teljesítményét.

 

Tartalom

A gyakorlóanyag feladatainak többsége szóban hangzik el /bemenet: auditív/ vagy bemutatással /vizuális/ és a megoldás is szóban /kimenet: verbális/ illetõleg mozgással /kimenet: motoros/ vagy a látás segítségével történik /kimenet: vizuális/. Az anyag végén közölt összefoglaló tábla tartalmazza a gyakorlatok megadásánál és végrehajtásánál kiemelten használt szenzoros csatornákat.

A gyakorlóanyag viszonylag kevés és könnyen beszerezhetõ eszköz használatát igényli. A vizuális szimbolumkártyákat mindenki maga is elkészítheti, olyan képek ezek, amelyeken geometriai ábrák vannak, mint például háromszög, négyzet alapvonalán ábrázolva és csúcsára állítva, harangforma, ferde párhuzamos egyenesek, nyitott háromszög egyszóval olyanok, melyek nem hasonlítanak egyik betû vagy szám írott alakjához sem.

A közreadott gyakorlatok sorrendjét a pedagógus választja meg, elsõsorban a csoport igényei szerint.

 

Elõvizsgálatra használjuk a 7.számú feladatot, amit lehetõleg a csoport tagjaival egyenként végeztessünk el.

 

Egyszerû figyelmi feladat

Egyszerû utasítás figyelemmel kisérése:

egy koppintás=lehet lépni a játékmezõn,

két koppintás=nem lehet lépni a játékmezõn.

Bõvített figyelmi feladat

Bõvített utasítás figyelemmel kisérése:

egy koppintás+egy betû elhangzása=elõre lehet lépni a játékmezõn,

egy koppintás+egy szám elhangzása=hátra lehet lépni a játékmezõn,

két koppintás=nem lehet lépni a játékmezõn.

Többszörõsen bõvített figyelmi feladat

Többszörösen bõvített utasítás figyelemmel kisérése:

egy koppintás+egy betû elhangzása=elõre lehet lépni a játékmezõn,

egy koppintás+egy szám elhangzása=hátra lehet lépni a játékmezõn,

két koppintás+egy betû elhangzása=nem lehet lépni a játékmezõn,

két koppintás+egy szám elhangzása=nem lehet lépni a játékmezõn.

 

Ez jó alkalom arra, hogy a gyermek figyelmi mûködését játékos helyzetben vizsgáljuk. A játék megkezdése elõtt meg kell gyõzödni arról, hogy a gyermek megértette-e a kapott feladatot. Esetleg ismételtessük meg, hogy mit is kell csinálnia, vagy õ legyen a tanár és magyarázza el nekünk, hogy mi a játékszabály. Amennyiben érti e feladatot, figyeljük meg, hogy melyik szint teljesítése jelent nehézséget. A szintek csak három valódi szempont követését  kívánják, de az utolsó szint felesleges elemeket is tartalmaz, éppen azért, hogy próbára tegyük a gyermek figyelmét olyan helyzetben, amikor a zavaró háttérinformációkból a lényeges elemeket kell kiemelnie és követnie. A túlzottan ingergazdag környezet sok gyermeket akadályoz a megfelelõ ingerek kiválasztásában.  

 

Amennyiben a gyermek mindhárom szintet elsõre és hibátlanul megoldotta, próbáljuk meg feltérképezni figyelmi mûködését más  helyzetekben. A 11.számú feladat betûk és nem betûk sorozatát használja, szokatlan módon, érintéssel bemutatva. Ez a feladat egyúttal annak is példája, hogy miként lehet a feladatokat újabb szempontok beemelésével egyre nehezíteni.

 

Egyszerû figyelmi helyzet

Rajzoljunk a gyermek hátára nyomtatott nagybetûket pl. V, C, M, S stb. 

Nehezített figyelmi helyzet

Nehezítsük a feladatot kis betûk alkalmazásával, kezdetben olyanokkal melyek egyszerûek például: b, l, t stb. majd késöbb ékezetes magánhangzók is következhetnek, mint ö, ú, é /az ékezet elhagyása másik magánhangzót eredményez/.

Fokozottan nehezített figyelmi helyzet

Most a rajzolt sorozat tagjai legyenek betûk és nem betûk, tehát geometriai formák. 

 

Amennyiben a gyermek a diagnosztikus feladatok valemennyi lépését   elsõre és hibátlanul megoldotta, akkor figyelemzavara- vagy gyengesége javításához ez a program nem eleg nehéz. 

Abban az esetben, azonban ha a pedagógus általában szeretné javítani a gyermek feladattudatát, motiváltságát, tanulásra figyelõ magatartását  és annak fenntartását, akkor válogasson a gyakorlatokból és végezze el azokat páros helyzetben, kiscsoportban vagy az osztály valamennyi tanulójával közös gyakorlásként.

 

Bevezetõ gyakorlat

a figyelem értelmezésére

Bemenet: Auditív

Kimenet: Verbális

 

Cél:

A tanulók tudják értelmezni a „figyelem” jelentését, és mondjanak példákat.

Eljárás:

Ma meg fogjuk tanulni, mit jelent a figyelem. Figyelmet szentelünk valaminek, amikor gondosan meghallgatjuk, vagy megnézzük azt, erõsen koncentrálunk rá, a körülötte lévõ egyéb dolgokat észre sem véve. Figyelni néha nagyon nehéz dolog. Vannak dolgok, amelyekre inkább gondolunk, mint arra, amire éppen figyelnünk kellene. Figyelünk, amikor az iskolában írunk, vagy olvasunk, akkor is figyelünk, amikor a labdát visszaütjük, átugorjuk a kötelet, vagy „Ki nevet a végén?”-t játszunk. Amikor ezeket csináljuk, erõsen gondolunk arra, amit meg kell oldanunk, és nem hagyjuk, hogy lényegtelen dolgok elvonják gondolatainkat. Amikor az utcán kerékpározunk, figyelnünk kell a közlekedési lámpákra és az autókra, így elkerüljük a sérüléseket, baleseteket. Melyek azok a dolgok, amelyeket mindennap figyelmesen elvégeztek? Mire kell figyelnetek, amikor az elõbb felsorolt tevékenységet végzitek? Mi történik, ha nem figyeltek? Kezdeményezzünk beszélgetést az iskolai figyelemrõl, az otthoni vagy a játékhoz szükséges figyelemrõl, próbáljuk meg hangsúlyozni a figyelem fontosságát a cselekvések sikeres kivitelezésében!

 

FIGYELEM 1

Bemenet: Auditív

Kimenet: Motoros

 

Cél:

A tanulók figyeljék meg az utasítást, melynek elõre megadott szempontja szerint lépkedjenek elõre vagy hátrafelé.

Eljárás:

„Most felolvasok egy mondatot. Hallgassátok figyelmesen! Ha kimondom egy állat nevét a mondatban, lépjetek azonnal elõre! Ha a következõ mondatban nincs állatnév, akkor lépjetek vissza. Ha többször is elhangzik egy-egy állat neve, mindannyiszor lépjetek elõre!”

Ismételjük meg az eljárást a csoport tagjaival egyénileg is! Ha a tanulók sikerrel oldották meg az elsõ mondat figyelemmel követését, ismételjük meg az eljárást más szempontokkal (színek, gyermek nevek, városok, ételek stb.)! Az elõre-hátra lépegetésnél lehetõségünk van arra is, hogy egyéb célszavak használatával tegyük változatossá a feladatot (pl. elõre lépkedjünk szilárd ételek nevére, hátrafelé ha folyadékról van szó). Ez hasznosabb, mintha csupán az elõfordulás vagy elõ nem fordulás módján gyakoroltatjuk a figyelmet.

 

FIGYELEM 2

Bemenet: Auditív

Kimenet: Auditív/Motoros

 

Cél:

A tanulók jelezzenek, ha egy korábban elhangzott hangot felismernek.

Eszköz:

Xilofon

Eljárás:

Helyezzük el a xilofont egy tárgy mögé, amely eltakarja!

„Most megszólaltatok két hangot, füleljetek! Utána csak egy hangot fogok megszólaltatni. Nektek meg kell mondanotok, hogy ugyanezt a hangot hallottátok-e korábban.”

Minden gyermek kerüljön sorra! Ismételjük meg ezt oly módon is, hogy megkérjük a gyermekeket, a hangok megszólaltatása közben figyelemelterelésként keltsenek háttérzajt, pl.:

Zümmögjenek azonos hangon.

Énekeljenek egy dalt.

Olvassanak fel valamit.

Megjegyzés:

Ez a gyakorlat auditív diszkriminációs képességet igényel, valamint a hallási ingerekre figyelni tudást kívánja meg, figyelemelterelõ háttérzaj helyzetében is. A gyakorlat jó alkalom ezen területek funkcionális deficitjének jelzésére is.

 

FIGYELEM 3

Bemenet: Auditív/Vizuális

Kimenet: Vizuális/Verbális

 

Cél:

A tanulók figyeljenek tárgyak nevének sorozatára és ismerjék fel ezek közül az elõre kijelölt képek nevét.

Eszköz:

Mindennapi tárgyak fekete-fehér rajza.

Eljárás:

Minden gyermek kap három tárgyképet.

„Most tárgyak nevét fogom gyorsan elsorolni. Figyeljétek meg mondok-e olyan dolgot, ami a ti képeteken rajta van! Ha befejeztem, mondjátok meg, hogy a ti képeitek közül minek a nevét mondtam!”

Kezdjük három képpel és tíz tárgy nevének felsorolásával! Miután valamennyi gyermek sikeresen megoldotta a feladatot, növeljük a képek számát eggyel és ismételjük meg az eljárást! Vigyázzunk arra, hogy a tárgyak felsorolásánál ne említsük valamennyi tárgykép nevét, így a gyermekeknek valóban ki kell választaniuk azokat a képeket, melyeket megneveztünk!

 

FIGYELEM 4

Bemenet: Auditív

Kimenet: Motoros

 

Cél:

A tanulók hallgassanak meg szóbeli utasításokat, és közülük kizárólag azokat kövessék, melyeket egy bizonyos szóval kezdünk.

Eljárás:

Ez csoportos játék.

„Elmondom mit csináljatok, hallgassátok figyelmesen! Csak azt az utasítást kell követnetek, ami úgy kezdõdik, hogy ‘mondom’. Ez a játék ugyanolyan, mint a ‘Simon mondja’, amit ti is ismertek. Emlékezzetek, csak azt az utasítást hajtsátok végre, ahol a mondat elsõ szava az, hogy ‘mondom’!

Ezt játszhatjuk úgy, hogy aki hibázik, kimarad a játékból. A gyõztesnek pedig lehetõséget adunk arra, hogy a következõ játékot õ vezesse. A játék érdekességét vagy nehézségét fokozhatjuk, ha idõrõl idõre megváltoztatjuk a kezdõ kulcsszót.

 

FIGYELEM 5

Bemenet: Auditív

Kimenet: Verbális/Motoros

 

Cél:

A tanulók figyeljenek saját gyöngyfûzési feladatukra, s közben hagyják figyelmen kívül a másik gyermeknek adott gyöngyfûzési utasítást.

Eszköz:

Különféle színû és formájú gyöngyök, zsinór.

Eljárás:

Ezt a feladatot párosával végezzük, egy-egy pár egyszerre dolgozik. Helyezzük a gyöngyös dobozt (a gyöngyök különféle színûek és formájúak legyenek) két gyermek közé!

„Mindkettõtöktõl azt kérem, hogy kétféle gyöngy különbözõ kombinációit használva készítsétek el saját gyöngysorotokat. Egyszerre fogtok dolgozni.”

(Kapjon minden egyes gyermek két különbözõ színt a gyöngyök közül!)

„Ahogyan a gyöngyöt fûzitek, mondjátok hangosan, hogy melyik fajta következik a gyöngysorban!”

(Mutassuk be az eljárást!)

„Emlékezzetek és ügyeljetek a saját gyöngysorotok mintájára, ne vegyétek figyelembe mit mond a társatok!”

Kezdjük minden tanulóval a gyöngyfûzést két színnel! A feladat bonyolítható úgy, hogy a tanulóknak adott jelre meg kell változtatniuk a mintát.

 

FIGYELEM 6

Bemenet: Auditív/Vizuális

Kimenet: Motoros

 

Cél:

A tanulók figyeljenek a szóbeli utasításokra, de csak azokat kövessék, melyeket egy elõzõleg megbeszélt vizuális jelzéssel erõsítünk meg.

Eszköz:

Nyolc darab vizuális szimbólumot ábrázoló kártya készlete.

Eljárás:

A feladatot csoportosan végezhetjük. Tartsunk mindkét kezünkben különbözõ vizuális szimbólumkártyákat.

„Mondani fogom mit kell tennetek, közben felmutatom a két kártya valamelyikét (mutassuk meg a tanulóknak a kezünkben tartott kártyákat!). Ha ezt a kártyát mutatom (mutassuk fel egyik kezünkben lévõ kártyát!), akkor ti kövessétek az utasításomat, hajtsátok végre, amit mondtam! De ha másik kártyát mutatom (mutassuk meg ezt is!), akkor ne kövessétek az utasításomat, ne hajtsátok végre azt!”

Ez a játék hasonló, mint a „Simon mondja” korábban játszott társasjáték, de itt képeket használunk szavak helyett.

„Emlékezzetek, hogy figyelmesen kell nézni és hallgatni engem, de csak akkor kell végrehajtani az utasítást, ha ezt a kártyát felmutatom (ismét mutassuk meg a megfelelõ kártyát!)”

Játszhatjuk úgy a játékot, hogy kimarad aki téveszt, és a gyõztes irányítja a következõ menetet. Nehezíthetõ és érdekesebbé tehetõ a játék, ha idõrõl idõre cseréljük a kártyákat.

 

FIGYELEM 7

Bemenet: Auditív

Kimenet: Vizuális/Motoros

 

Cél:

A tanulók figyeljenek a hallott utasításokra, melyek meghatározzák, hogy a játékmezõn elõre, hátra lépjenek vagy maradjanak helyben.

Eszköz:

Egy képekbõl álló játékmezõ, ahol egymást követik külsõ környezetünk tárgyainak rajzai

Eljárás:

„Megkérlek titeket, hogy kezdjétek a játékot a ház rajzára lépve. Gondoljuk, hogy ez a ti házatok, innen indultok elõre az iskola felé, ami a játékmezõ másik végén található. Akkor lehet képrõl képre haladni, ha a jelzõlámpa zöld színû. Amikor egyszer koppintok a ceruzámmal ez azt jelenti, hogy zöld a lámpa és a következõ képre léphetsz. Ha kétszer koppintok az piros lámpát jelent, és ott kell maradnod, ahol éppen állsz. De én azt is megmondom, hogy elõre, vagy hátrafelé mehetsz. Tehát a jelzõlámpa jeleit kell követni (egy koppintás = zöld, két koppintás = piros).”

A gyakorlatvezetõ gyõzõdjön meg arról, hogy minden gyermek a megfelelõ helyen áll-e haladás közben, és a hibákat azonnal javítsa ki! A feladat bonyolultabb lesz, ha változtatjuk a mozgást szabályozó utasítást, pl.:

egy koppintás + egy szám = menj elõre!

egy koppintás + egy betû = menj hátra!

 

FIGYELEM 8

Bemenet: Auditív

Kimenet: Vizuális/Motoros

 

Cél:

A tanulók a kétféle jelzés közül csak az egyikre figyeljenek.

Eszköz:

Munkalap véletlenszerûen kiválasztott számokkal és betûkkel

Eljárás:

A tanulók olyan munkalapot használjanak, amelyen véletlenszerûen válogatott betûk és számok vannak.

„Felsorolok néhány számot és betût. Ezek közül csak a betûkre figyeljetek! Ha elhangzik egy betû, akkor keressétek azt a munkalapon, és kössétek össze a következõ betûvel, amit megnevezek! Emlékezzetek, hogy csak a betûkre figyeljetek!”

(Mutassuk be az eljárást, mielõtt megkezdjük!) Hasonló módon ismételhetjük az eljárást a számokkal is. A feladatot nehezíthetjük olyan megszorítással, hogy csak a páros számok vagy csak a páratlanok legyenek a célingerek, stb.

 

FIGYELEM 9

Bemenet: Auditív

Kimenet: Vizuális/Motoros

 

Cél:

A tanulók figyelmesen utánozzák a csoport gesztusjátékát. Fedezzék fel, hogy a csoportban ki a parancsnok, a gesztuscselekvések irányítója.

Eljárás:

Ültessük körbe a gyermekeket! Válasszunk ki egy gyermeket, aki hunyó lesz! Mialatt õ kint tartózkodik, jelöljünk ki valakit, õ lesz a fõnök. Õ irányítja a gesztusjátékot.

„Mindenkinek a fõnökre kell figyelnie, és követnie kell a kezdeményezett gesztusokat úgy, ahogyan õ cserélgeti és változtatja azokat. Emlékezzetek arra, hogy amikor a fõnök változtatja a cselekvést, azonnal követnetek kell! A hunyó így hosszú ideig találgathatja, hogy ki a fõnök.”

Miután az eljárást bemutattuk, behívjuk a hunyót, és elmagyarázzuk neki a játékot. Azután folytatódik a játék.

Ismételjük meg az eljárást úgy, hogy minden fõnök hunyó legyen a következõ játékban!

 

FIGYELEM 10

Bemenet: Auditív

Kimenet: Vizuális/Motoros

 

Cél:

A tanulók lépkedjenek a padlóra helyezett szám- és betûkártyákra, így válaszoljanak két egyidejû inger közül az egyikre.

Eszköz:

Betû- és számkártyák

Eljárás:

Rendezzük el a betû- és számkártyákat a földön, véletlenszerû formában!

„Kérlek, kezdésképpen álljatok rá egyik szám- vagy betûkártyára. Ezután betûk és számok sorozatát fogom mondani. Ha te éppen egy számkártyán állsz, akkor egy betûkártyára léphetsz tovább, amikor azt a betût mondom; ugyanígy betûrõl számra lehet lépni. Nagyon kell figyelnetek, mert csak a megfelelõ idõben és a megfelelõ irányba léphettek.”

Mutassuk be az eljárást, hogy a gyermekek megértsék az utasításokat! Kezdjük betûk és számok sorozatával, beszéljünk lassan és csak kevés alkalommal adjunk megtévesztõ utasítást! A feladat nehézsége növelhetõ, ha gyorsabban mondjuk a betûket és a számokat, és ha gyakrabban adunk megtévesztõ utasítást.

 

FIGYELEM 11

Bemenet: Vizuális/Taktilis

Kimenet: Motoros

 

Cél:

A tanulók azonosítsanak geometriai "nem betû" formákat, amelyeket betûk sorozatába keverve a hátukra „írunk”.

Eljárás:

Ezt a gyakorlatot mint versenyjátékot is alkalmazhatjuk, két vagy több tanulócsoport résztvevõivel.

„Kérem a résztvevõket, hogy ceruzájuk tompa végével írjanak különféle betûket a másik gyermek hátára. A minták között szerepeljen néhány valódi betû, de olyanok is legyenek, amelyek csak ábrák, nem betûk! Ha azt gondolod, hogy nem valódi betût írtak a hátadra, emeld fel a kezed! Az a csoport lesz a gyõztes, amelyik pontosan azonosította valamennyi »nem-betû« mintát.”

Azt a gyermeket, akinek a hátára „írják” a mintákat, ültessük a táblához! Írja le a táblára a betû és „nem-betû” mintákat, így az egész csoport tudja kontrollálni a megoldást. A játékot nehezíthetjük, ha a betûminták szekvenciájában számokat is szerepeltetünk, és megkívánjuk a számok, betûk és "nem-betûk" különbözõ mintáinak vagy ezek különbözõ kombinációinak felismerését.

 

FIGYELEM 12

Bemenet: Vizuális

Kimenet: Vizuális

 

Cél:

A tanulók folyamatosan összpontosítsanak egy elrejtett tárgy helyváltoztatására, és állapítsák meg a végsõ helyét.

Eszköz:

Négy papírpohár, két különbözõ formájú gyöngy

Eljárás:

„Nagyon óvatosan egy gyöngyöt teszek az egyik pohár alá. Azután elkezdem mozgatni a poharakat. Figyeljétek a poharak mozgásának útját, így fejben tarthatjátok, hogy melyik alatt van a gyöngy, a poharakat ugyanis nem szabad felemelni. Amikor az egész teret bejárták a poharak, akkor mutassatok rá arra a pohárra, amelyik alatt a gyöngy rejtõzik!”

Mozgassuk a poharakat lassan, és csak rövid ideig! Amint a tanulók kissé gyakorlottabbak, mozgassuk a poharakat gyorsabban, és próbáljuk folyamatosan ébren tartani a tanulók figyelmét! Növeli a játék komplexitását egy második gyöngy egy másik pohár alatt.

 

FIGYELEM 13

Bemenet: Auditív

Kimenet: Verbális

 

Cél:

A tanulók derítsék ki, hogy a piknikhez szükséges dolgok listájáról mi maradt ki a felsorolásból a második felolvasáskor.

Eljárás:

„Tételezzük fel, hogy piknikre megyünk. Állítsunk össze egy jegyzéket azokról a dolgokról, amelyeket vinnünk kell! Fel fogom olvasni nektek a piknik jegyzékének tételeit kétszer egymás után. Amikor másodszor olvasom a jegyzéket, ki fogok hagyni valamit. Azért kell nagyon figyelnetek, hogy fel tudjátok fedezni, mi az ami kimaradt.”

Példa a jegyzék tételeire:

kifli, szóda, sült krumpli, paradicsom, alma

hálózsák, takaró, keksz, csokoládé

dió, cukorka, banán, elsõsegély doboz

alma, kenyér, banán, keksz, csokoládé, szóda

(Ennek a listának bármely részét vagy ezek kombinációit használhatjuk)

 

FIGYELEM 14

Bemenet: Auditív

Kimenet: Verbális

 

Cél:

A tanulók figyeljenek egy mondatra, és azonosítsák a cél-szavakat.

Eljárás:

„Olyan játék következik, melyben bizonyos szavak csoportjára kell figyelnetek, pl. színek nevei, ételek nevei, gyermekek nevei, a hét napjai, számok.”

(Jelöljünk ki minden gyermeknek egy szócsoportot!)

„Most néhány mondatot mondok nektek. Minden mondatnál próbáljátok kihallani, vajon elõfordul-e benne olyan szó, amely az általatok figyelt kategóriába illik! Ha a mondatban hallottatok ilyen szót, emeljétek fel a kezeteket, és mondjátok meg, melyik volt az!”

Olyan mondatokat használjunk, amelyekben sûrûn elõfordulnak a gyermekeknek adott szócsoportok tagjai!

 

Minta mondatok:

A gyermekek futnak a tengerpartra, eleresztik a kék sárkányt.

Az elefánt szereti a mogyorót.

Dani múlt szombaton tartotta a születésnapját.

Nekünk van egy kiskutyánk és három aranyhalunk.

Megjegyzés:

Ez a feladat nemcsak a mondatok figyelmes hallgatását és a célszavak felismerését kívánja meg, hanem a fõfogalmakba rendezést is. A tanulóknak fel kell ismerniük az összefüggést a számukra megadott fõfogalom és a felolvasott mondatban megjelenõ célszó között. Néhány tanulónál – ha szükséges – a feladat úgy egyszerûsíthetõ, hogy konkrét célszavakat adunk (pl. színek, állatok). Másoknak adhatunk elvontabbakat (pl. érzelmek, cselekvések).

 


FIGYELEM 15

Bemenet: Vizuális

Kimenet: Vizuális/Motoros

 

Cél:

A tanulók ismerjenek fel bizonyos vizuálisan bemutatott betûkombinációt különbözõ szavakba ágyazva.

Eszköz:

Szó- és betûkártyák

Eljárás:

„Elõször mutatok nektek egy kártyát néhány betûvel. Azután néhány olyan kártyát mutatok, amelyen szavak vannak. Nézzétek meg a szókártyákat és mondjátok meg, hogy ezek a szavak tartalmazzák-e vajon azokat a betûkombinációkat, melyeket az elsõ kártyán láttatok! Valahányszor olyan szót láttok, amelyen ezek a betûk elõfordulnak, tapsoljatok!”

Ez a feladat érdekesebbé tehetõ, ha megkívánjuk a tanulóktól, hogy cserélgessék a válaszadás módjait (pl. a tapsolás helyett emeljék fel a karjukat) a gyakorlatvezetõ utasításainak megfelelõen.

 

FIGYELEM 16

Bemenet: Auditív/Vizuális

Kimenet: Verbális

 

Cél:

A tanulók hallgassák meg egy étel-lista felolvasását. Ezzel egyidõben kövessenek egy vizuális utasítást, s ennek megfelelõen alakítsák át az étel-listára vonatkozó válaszaikat.

Eszköz:

Betûkártyák

Eljárás:

Szervezzük a tanulókat párokba, egyidejûleg egy párral dolgozzunk!

„Ma úgy teszünk, mintha étteremben lennénk. Egyik közületek pincér lesz, a másik pedig rendel. Én a vendég háta mögött fogok állni, a pincérrel szemben, és egy betû kártyáját mutatom a pincérnek. A pincér közli a vendéggel, hogy bármit rendelhet, csak olyan ételt nem, amelynek a kezdõbetûjét megmutattam. Amint a vendég olyasmit rendel, amit a pincér nem vihet ki, ezt kell válaszolnia: – Ma sajnos nincs”.

(Mutassuk be az eljárást!) A feladat nehezíthetõ, ha olyan étterembe megyünk, ahol két betû ételei hiányoznak.

 

FIGYELEM 17

Bemenet: Auditív

Kimenet: Motoros

 

Cél:

A tanulók teljesítsenek olyan utasításokat, melyekre új keresztnevükön szólítják fel õket.

Eljárás:

„Idõnként szeretnénk megváltoztatni keresztnevünket. Most mindenki választhat magának olyan új keresztnevet, ami jobban tetszik, mint a jelenlegi. Közölje azt a csoporttal! Különbözõ dolgokat fogok kérni tõletek (pl. emeld fel a kezed, érints meg a fogad, dobogj a lábaddal). Ti csak akkor csináljátok amit mondok, ha az új neveteket említem! Emlékezzetek, csak új nevetekre hallgassatok!”

Minden gyermek kerüljön sorra, kapjon utasítást és hajtsa végre azokat!

 

FIGYELEM 18

Bemenet: Auditív

Kimenet: Vizuális/Motoros

 

Cél:

A tanulók számok sorát figyeljék meg. Csak azokat válasszák ki közülük, amelyekben bizonyos beszédhang elõfordul.

Eljárás:

Hívjunk ki egy gyermeket a táblához!

„Társatok felírja a táblára azokat a számokat, melyeket diktáltok neki. Mindenki mondhat egy számot. Válasszunk ki két hangot – bármilyeneket –, ezek lesznek a célhangok. Ha valaki a táblánál álló gyermeknek egy olyan számot diktál, amiben elõfordul a célhang, a gyermek leírja azt és bekarikázza a számjegyet. Ezután gyorsan mondjuk a számokat. A táblánál dolgozó gyermeknek figyelnie kell írás közben, és sorban megjelölni a célhangot tartalmazó számokat.”

A célhangot idõrõl idõre megváltoztatjuk, így fejlesztve a szelektív figyelmet.

 

FIGYELEM 19

Bemenet: Vizuális

Kimenet: Motoros

 

Cél:

A tanulók szelektíve utánozzanak tánclépéseket a gyakorlatvezetõ vizuálisan közvetített mintájával összhangban.

Eljárás:

Ezt a gyakorlatot párosával végeztessük, egyidejûleg egy pár dolgozzék! Állítsunk ki két gyermeket a csoporttal és a gyakorlatvezetõvel szemben!

„Nézzétek és hallgassatok rám figyelmesen! Néhány tánclépést mutatok be. Néha a derekamra teszem a kezem és úgy táncolok, máskor pedig nem. Az egyik gyermek csak azokat a tánclépéseket utánozza, amikor a kezem a derekamon volt, a másik pedig csak azokat, amiket anélkül mutattam be! Nagyon kell figyelnetek, hogy pontosan követhessétek a számotokra megjelölt lépéseket.”

Kezdés elõtt mutassuk be az eljárást! A lépések felgyorsításával nehezíthetõ a feladat. Nehezíthetõ úgy is, ha a jelölés módját variáljuk, vagy cserélgetjük, hogy melyik tanulónak milyen utasítást kell figyelemmel kísérnie.

 


FIGYELEM 20

Bemenet: Auditív/Vizuális

Kimenet: Motoros

 

Cél:

A tanulók válogatva hajtsanak végre megadott mozgássorokat, a gyakorlatvezetõ vizuálisan közvetített utasításával összhangban.

Eljárás:

Ezt a gyakorlatot az egész csoport egyszerre végezheti. A gyakorlatvezetõ szemben áll a csoporttal, kezében két kártyával. Elhangzott utasítását csak akkor kell végrehajtani, ha a gyakorlatvezetõ az utasítás befejeztével a zöld kártyát mutatja fel. A piros kártya felmutatása, érvényteleníti az utasítást.

„Nézzétek és hallgassatok rám figyelmesen! Néhány utasítás fog elhangzani.  Néha az utasítás után a zöld kártyát mutatom fel, ez azt jelenti, hogy kezdjétek el a feladatot.  Máskor a piros kártyát mutatom fel, ami azt jelenti, hogy ne kezdjetek hozzá az utasítás végrehajtásához. Nagyon kell figyelnetek, hogy pontosan követhessétek a számotokra megadott utasiítások és parancsok sorrendjét. ”

Kezdés elõtt mutassuk be az eljárást! Az utasítások felgyorsításával nehezíthetõ a feladat.

 

.

 

Összefoglaló tábla a figyelemfejlesztő program gyakorlatairól és a szükséges eszközökről

 

Bemenet

Kimenet

Eszközök

Feladat

Auditív

Vizuális

Taktilis

Auditív

Verbális

Vizuális

Motoros

 

1

x

 

 

 

 

x

 

2

x

 

 

x

 

x

Xilofon

3

x

x

 

x

x

 

Használati tárgyak képei

4

x

 

 

 

 

x

 

5

x

 

 

x

 

x

Gyöngyfüző készlet

6

x

x

 

 

 

x

Vizuális szimbólumkártyák

7

x

 

 

 

x

x

Tereptárgyak képei papírszalagon

8

x

 

 

 

x

x

Betű- és szám munkalap

9

x

 

 

 

x

x

 

10

x

 

 

 

x

x

Betű- és számkártyák

11

 

x

x

 

 

x

 

12

 

x

 

 

x

 

Poharak és gyöngyök

13

x

 

 

x

 

 

 

14

x

 

 

x

 

 

 

15

 

x

 

 

x

x

Szó- és betűkártyák

16

x

x

 

x

 

 

Betűkártyák

17

x

 

 

 

 

x

 

18

x

 

 

 

x

x

 

19

 

x

 

 

 

x

 

20

x

 

 

 

 

x

 

 

Készítette: Dr. Torda Ágnes

gyógypedagógus-klinikai gyermekszakpszichológus

 


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.