Pedagógiai és logopédiai vizsgálatok

A nyelvi fejlődés zavara következtében kialakuló olvasás-írás problémáknál beszélünk diszlexia-diszgráfiáról, mely szinte mindenkor tünetegyüttesként jelentkezik az iskolai teljesítményekben (pl. betűk, számjegyek vizuális tévesztése, szerialitási zavar; szótagcserék, helyi érték ismerétének hiánya, gyenge verbális emlékezet, szövegmegértés zavara - szöveges példák megoldásánál is stb.).

Az olvasás-írás-számolás vizsgálata esetén csak akkor diagnosztizálhatunk diszlexiát-diszgráfiát-diszkalkuliát, ha előzőleg tisztáztuk az intelligencia struktúráját - természetesen - a részképesség-gyengeségek feltárásával.

Ép intellektus mellett vezető tünetnek a beszédfogyatékosságot,  beszédben akadályozottságot, nyelvi zavarból eredő olvasás, írás, számolás zavart tekintjük elsődleges problémának, illetve diszlexia-diszgráfia-diszkalkuliának.

Az olvasás (diszlexia) vizsgálata

Általános szempontok

 • Tanulási szokások, mióta vannak tanulási problémái?
 • Vizsgálat alatt tanúsított magatartás megfigyelése (pótcselekvések, tremor, tick, kézizzadás stb.).
 • Az olvasási teljesítmény idejét másodperccel, a hibák számát hibaponttal jelöljük. (Megjegyzés: a stoppert lehetőleg ne helyezzük az asztalra a vizsgált személy elé!)
 • Kisiskolásoknál a szöveges résznél néma olvasásra adjunk lehetőséget (belső olvasás), ha hangos olvasásra nem képes.
 • Pontos instrukciókat, célkitűzéseket adjunk. Bátorítással folyamatosan motiváljunk. Így pl. 1 osztályosoknál (félévkor) - "Melyik betűt tanultad már?" A mondatok elolvastatásánál szóbeli válaszok adása is elegendő. 2. osztálytól célkitűzés a szöveg olvastatása előtt: - "Figyeld meg, hogy miről szól a történet!" Előbb verbálisan fogalmazza meg a felolvasott kérdésekre a választ és csak utána töltse ki írásban a szöveg utáni szereplő kérdéseket.
 • 2. osztály végétől és 3. osztály elejétől már összefüggően, önállóan mondják el az olvasott szöveg tartalmát, természetesen az előzetesen megadott instrukció alapján.
 • Az olvasás vizsgálatánál jelöljük a hangadás tónusát (halk-hangos), betűtévesztéseket, reverziókat, hangátvetéseket, kihagyásokat, betoldásokat, szóvégi lehagyásokat, "komfabulálást" (mást olvas, találgat), nevekre való emlékezést, technikai kivitelezés és tartalom megfigyelése közötti összefüggéseket, szövegemlékezetet.

Az olvasás vizsgálatához ajánlott olvasólapok:

Meixner Ildikó olvasólapjait használva osztályfokok szerint az alábbiakban:

 • 1. osztály: "Cica" c. olvasólap,
 • 2. osztálytól: "Mihály" c. olvasólap,
 • 3. osztálytól: "Zsolt" c. olvasólapról mindkét szöveggel,
 • 3. osztály évvégétől 4. osztály elejéig: "Pipitér utca" c. olvasólap.

Az olvasás vizsgálata a Meixner-olvasólapok betűsorainak, szótagoszlopainak, szavainak olvastatása után - 3. osztály év elejétől - kiegészülhetnek rövid mesék, felső tagozattól történetek olvastatásával is. Az ilyen esetekben is a szövegmegértésről mindig győződjünk meg először szóbeli megfogalmazás útján, majd csak aztán kérjük a kérdések néma elolvastatása után az írásban történő válaszadást.

Írás (diszgráfia) vizsgálata

Általános szempontok

 • Az írás technikai jellemzőinak megfigyelése, rögzítése: kézhasználat, ceruzafogás, vonalvezetés nyomatéka, lendületessége, íráskép olvashatósága, betűkötés dinamizmusa, betűk-szavak tagolása, képes-e az írott vonalvezetésre, kapcsolásra vagy csak nagybetűket tud vázolni.
 • Az írás tartalmi szempontok szerinti megfigyelése, rögzítése: betűtévesztések, betűkihagyások, -betoldások, zöngés-zöngétlen mássalhangzók cseréje, rövid-hosszú hangzók jelölésének differenciálása, szótagcserék, szóvégek lehagyása, (hallás?) tagolási problémák; egybeírás-különírás, helyesírási hibák jellemzői (lehetséges, hogy csak helyesírás gyengeséggel állunk szemben - diszortográfia).

Vizsgálati lehetőségek:

 • 1. osztályosoknál: szavak, tőmondatok diktálása
 • 2. osztályosoknál: rövid mondatok diktálása 2-szeri ismétléssel, maximum 3 tagú szavak másolása szótagolva
 • 2-3. osztálytól: kis történet diktálása mondatonként kétszer elismételve ("A varjú az ágon ült...," "Két kacsa totyog ...")
  Szótagoló másolás megfigyelése.
 • 3-4. osztályosoknál: diktálás: ("Két kacsa totyog...", "Sütött a pék..." stb.)
  Szótagoló másolás megfigyelése.
 • Felső tagozatosoknál: "A katonák tűzzel vassal ..." diktálás után
  Grammatikai felmérőlapok kitöltése (nyelvtani elemzések)
  Önálló írásproduktum: rövid fogalmazás, spontán írás (pl. életrajzból, kedvenc időtöltésről vagy továbbtanulási szándékról stb.)

Továbbá felhasználhatók a Logopédiai vizsgálatok kézikönyvéből a "diszlexia vizsgálatok" címszó alatt található vizsgáló anyagok.

A nyelvi zavarokból eredő diszlexiások-diszgráfiások pedagógiai-pszichológiai vizsgálatát célszerű, ha szakorvosok (neurológus, fül-orr-gégész, szemész) vizsgálatával is kiegészítjük.

A matematikai készség felmérése

Iskolásoknál a diszkalkulia megállapítása - az intelligenciaszint tisztázása mellett - matematikai szakmetodikai ismeret nélkül nem diagnosztizálható!

Logopédus ilyen ismeretekkel ritkán rendelkezik, ezért a logopédus egy jelzett tünetegyüttesként - egységben - mérheti csak fel a tanulót.

Így pl. a matematikai készségek, képességek felmérése: globális mennyiség felismerés, mechanikus számlálás egyesével, kettesével, hármasával, négyesével történő felfelé majd visszafelé, tízes átlépése, helyi értékes írásmód (leírás, olvasás, értelmezés), műveleti eljárások: szóbeli (+, -, *, :, /), írásbeli (műveleti algoritmusok ismerete, eljárások), mértékegységek átváltása (tömeg, hosszúság, űrtartalom).

Egyszerű (egy lépésben megoldható) feladatok szöveges értelmezése, egyszerű (kettő vagy több lépésben megoldható) feladatok szöveges értelmezése. (LÁSD: A számolási zavar vizsgálata, Pedagógiai segédletek)

Következtethetünk a dominancia lassúbb ütemű kialakulására, a készségek alacsonyabb szintű működésére utaló téri tájékozottság gyengeségére, a helyi viszonyok rossz értelmezésére is. A készségek gyengeségét jelzi továbbá a fogalomalkotás, a szimbólumok felismerésének nehezítettsége, a figyelem és az emlékezet terjedelmének korlátozottsága. Amennyiben a gondolkodási stratégiák nem megfelelően működnek, az analízist-szintézist igénylő műveletek elvégzése akadályozott.

A beszédhibák csoportosítása szerinti ajánlott komplex logopédiai vizsgálatok összefoglalása

 1. Megkésett beszédfejlődésnél:
  • hallásvizsgálat
  • anamnézis felvétele
  • De Gangi-Berk: szenzoros integrációs teszt
  • Brunet Lezine: mozgás-szenzomotoros koordinációt, beszédet és szociabilizációt vizsgálja
  • beszédszervek megfigyelése
  • artikulációs mozgás, hangutánzás megfigyelése
  • beszédállapot felmérése (beszélőknél)
  • passzív szókincs Peabody (nem beszélőknél)
 2. Pöszeségnél, diszfáziánál
  • hallásállapot vizsgálata
  • anamnézis felvétele
  • beszédészlelés-beszédmegértés (GOH-GMP)
  • hallási figyelem vizsgálata
  • beszédszervek- hangszín, artikulációs mozgás megfigyelése
  • beszédvizsgálatok
  • passzív-aktív szókincs vizsgálata (Peabody, PPL, LAPP)
  • Token-teszt
  • Általános tájékozottság
  • Snijders Oomen non-verbális intelligencia-vizsgálat
 3. Tanulási nehézség veszélyeztetettség; részképesség-gyengeségek feltárása:
  • mozgáskoordináció
  • grafomotoros érettség
  • auditív észlelés
  • vizuális észlelés, vizuomotoros koordiáncó (lateralis dominancia; testséma; irányismeret; Bender A; Frostig)
  • beszédállapot, verbális emlékezet
  • ritmus, szerialitás (MSSST, Sindelar, Inizán, KTK, DPT, Snijders Oomen non-verbális intelligenciateszt, Színes Raven)
 4. Orrhangzós beszéd:
  • orvosi vizsgálatok eredményei (műtétek?)
  • speciális anamnesztikus adatok
  • beszédszervi állapot felmérése, beszédszervek működésének vizsgálata
  • organikus állapot felmérése: beszédszervek működése (orr, ajkak, nyelv, szájpadlás, uvula, mandula, fogak, állkapocs mozgása)
  • beszédhangok ejtésének vizsgálata (tükörpróba)
  • beszédvizsgálat (szókincs, hallási differenciálás, verbális emlékezet)
   (ld. bővebben a Logopédiai vizsgálatok kézikönyvében)
 5. Dadogás és hadarás:
  • orvosi kiegészítő vizsgálatok
  • pszichológiai vizsgálatok
  • speciális anamnesztikus adatok (familiáris adatok!)
  • légzéstechnika megfigyelése
  • beszédritmuszavar tüneteinek megfigyelése
  • szókincs és nyelvi fejlettség vizsgálata
  • mozgásvizsgálatok
 6. Diszlexia, diszgráfia vizsgálata mint nyelvi fejlődési elmaradásból eredő tanulási zavar:
  • anamnézis felvétele
  • kiegészítő orvosi vizsgálatok (szemészet, neurológia, audiológia)
  • GOH-GMP-GMP plusz tesztfelvétel
  • intelligencia vizsgálata (korcsoporttól függően)
  • olvasás vizsgálata, diszlexiás tünetek megfigyelése, szövegmegértés vizsgálata
  • írás vizsgálatánál: diszgráfia tüneteinek megfigyelése: írás technikai kivitelezése, írás tartalmi jegyeinek megfigyelése
 7. Diszkalkulia vizsgálata - amennyiben mint tünetegyüttes jelentkezik (l. számolási
  zavar vizsgálata)

(Forrás: freeweb/zenit)

 

 


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.