A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység

A sajátos nevelési igény illetve fogyatékosság tényét kizárólag a szakértői és rehabilitációs bizottságok állapíthatják meg, komplex - orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai - vizsgálat alapján.

A feladatellátás megoszlik a tevékenység jellege szerint. A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok működtetése valamennyi megyei és a fővárosi önkormányzatnak kötelezettsége, a látás-, a hallás-, a mozgás- és a beszédfogyatékosság vizsgálatát végző országos szakértői tevékenység megszervezése a fővárosi önkormányzat feladata.
A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység keretében kell

 • a fogyatékosság szűrése, vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek, tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra;
 • vizsgálni a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét.

A szakértői és rehabilitációs bizottság által végzett vizsgálat a gondozó- vagy oktatási intézmény kezdeményezésére illetve a szülő kérésére vagy egyetértésével indul, s annak megkezdéséhez - kivéve, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik - a szülő jelenléte szükséges. A gyermek, tanuló érdekében a vizsgálaton történő részvétel, a kijelölt intézménybe történő beíratás érdekében államigazgatási eljárás kezdeményezhető. Az államigazgatási eljárásban hozott határozat ellen a szülőnek fellebbezési joga van.

A komplex - pedagógiai, orvosi, pszichológiai - vizsgálat során az értelmi képességek vizsgálata, az ezt kiegészítő képességvizsgálatok, a személyiségvizsgálat, a tanulékonyság vizsgálata, a tudásszint és az iskolai teljesítmények mérése valamint a sérülést kiváltó okok organikus hátterének feltárását célzó (szak)orvosi vizsgálat megállapításának eredményeire alapozottan történik a szakértői vélemény (javaslat) elkészítése.
A szakvélemény - a személyi adatokon túl - többek között tartalmazza

 • a sajátos nevelési igényre (fogyatékosságra) vagy annak kizárására vonatkozó megállapítást, az azt alátámasztó tényeket;
 • a korai fejlesztés és gondozás szükségességét, az ennek keretében nyújtott szolgáltatásokat valamint azok idejét, a fejlesztéssel kapcsolatos szakmai feladatok megjelölését és azt, hogy a feladatokat milyen ellátás keretében, mely intézmény biztosítja;
 • annak megállapítását, hogy a gyermek, tanuló csak az e célra létrehozott, a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott nevelési, oktatási intézményben vagy a többi gyermekkel, tanulóval közösen is részt vehet az óvodai nevelésben, iskolai oktatásban;
 • annak megállapítását, hogy a gyermek tankötelezettség teljesítése helyett képzési kötelezettséget teljesít, a képzési kötelezettség teljesítésében részt vevő intézményt illetve annak feltűntetését, hogy a gyermek a képzési kötelezettségnek szülői otthoni ellátás keretében tesz eleget, továbbá a fejlesztő felkészítés módját, a foglalkozások heti idejét;
 • annak megállapítását, hogy a fogyatékos tanuló tankötelezettségét kizárólag iskolába járással vagy a szülő választása szerint iskolába járással, illetve magántanulóként, illetőleg kizárólag magántanulóként teljesítheti;
 • annak megállapítását, hogy a gyermek tankötelezettség teljesítése helyett képzési kötelezettséget teljesít;
 • a javasolt intézmény megjelölését és a beíratás időpontját;
 • továbbá a gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos követelményeket.

Áthelyezési vizsgálat menete

A szakértői vizsgálatot kérő intézmény a vizsgálat elindításáról tájékoztatja a szülőt, aki a javaslati lapon aláírásával jelzi az egyetértést. Amennyiben nem ért egyet, az intézmény az illetékes önkormányzaton keresztül juttatja el a javaslati lapot a Szakértői Bizottságnak, határozattal kötelezve a szülőt az együttműködésre. A beküldött vizsgálati kérelmek alapján értesítjük a szülőt a vizsgálat időpontjáról. Ha a szülő a gyermekkel nem jelenik meg az adott időpontban, a Szakértői Bizottság újabb időpontról küld értesítést. Ha a szülő ekkor sem jelenik meg a gyermekkel, a Szakértői Bizottság ezt jelzi a lakóhely szerint illetékes jegyzőnek az újabb időpont megjelölésével. A jegyző ez esetben a szülőt határozattal kötelezi az együttműködésre.

Ha a szülő az iskoláztatási javaslattal egyetért, a Szakértői Bizottság a szakértői javaslatot megküldi a küldő és fogadó intézménynek. Ha a szülő nem ért egyet a javaslattal, a Szakértői Bizottság azt a lakóhely szerint illetékes jegyzőnek küldi meg. A jegyző erről határozatot hoz, amit a szülőnek jogában áll megfellebbezni. A jegyző a fellebbezésnek helyt ad vagy felülvizsgálatot kér.

Az utazás költségeit a gyermek és kísérője számára az Egészségbiztosítási Pénztár téríti.

Az áthelyezési vizsgálat orvosi, pszichológiai, részképesség, értelmi képesség és pedagógiai vizsgálatból áll. Speciális vizsgálatra kerül sor tanulási zavar megállapítására.

A vizsgálati eredmények összegzése esetmegbeszélésen történik.

A megfelelő feltételekkel rendelkező intézmények közül - a szakértői bizottság tájékoztatása alapján - a szülőnek joga van a szabad intézményválasztásra. Annak érdekében, hogy a szakértői bizottságok naprakész információkkal rendelkezzenek arról, hogy mely intézményekben adottak a fogyatékos gyermekek nevelésének, oktatásának feltételei - akár integrált, akár szegregált formában - a közoktatási törvény a települések jegyzői kötelezettségeként meghatározza, hogy ezekről az intézményekről tájékoztassák a bizottságokat.

A szakértői bizottsági tevékenység része a gyermek, tanuló fejlődésének rendszeres nyomon követése (felülvizsgálatok). A felülvizsgálati kötelezettség azt is jelenti, hogy a korábban kiadott szakvélemények hatályukat vesztik, és a meghatározott határidő eltelte után nem szolgálnak alapul az iskolai nevelés és oktatás megszervezéséhez és az ehhez kapcsolódó állami hozzájárulás igénybevételéhez sem.

Kötelező ellenőrző (kontroll-) vizsgálatok:

 • - sajátos nevelési igényű gyermekeknél az áthelyezést követő évben, majd kétévenként,
 • - 12 év felett háromévente,
 • - középsúlyos értelmi sérülteknél háromévente,
 • - képzési kötelezett esetén abban az évben, amikor 7. életévét betölti, ezt követően háromévente,
 • - korai fejlesztésben részesülő gyermek esetén abban az évben, amikor 5. életévét betölti, illetve szülői kezdeményezésre, évente legfeljebb egy alkalommal.

Az utóbbi években számos nem önkormányzati fenntartású intézmény kapcsolódott be, elsősorban a korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, iskolai ellátása feladatainak ellátásába. A szakértői és rehabilitációs bizottság nem helyi önkormányzati fenntartású intézményt akkor jelölhet meg fogadó intézményként, ha az rendelkezik együttműködési megállapodással a feladat ellátására kötelezett önkormányzattal (ekkor a többletköltségeket az önkormányzat vállalja át), vagy - ennek hiányában - a szülő és az iskola közös nyilatkozatban kéri a gyermek, tanuló elhelyezését.

A szakértői és rehabilitációs tevékenységet a 14/1994. (VI.24.) sz. MKM rendelet szabályozza.

Figyelem!!
Életbe lépett a 2005. december 5-én elfogadtott, az oktatást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amely a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek közoktatási ellátásával kapcsolatban jelentős változásokat vezet be:

1. A képzési kötelezettség kategóriáját törülték a törvényből. A súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek ezentúl tankötelezettnek minősülnek.

2. A súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók tankötelezettségüket kétféle módon teljesíthetik:

 • minimálisan heti húsz órában nyújtott fejlesztő iskolai oktatás keretében, vagy
 • a korábbi szabályozásnak megfelelő heti 3-5 óra fejlesztő felkészítés keretében (2010-ig).

3. A fejlesztő iskolai oktatás új színtereként jelentek meg gyógypedagógiai nevelésben és oktatásban részt vevő iskolák, s a törvény megtartotta a korábbi helyszíneket is (fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás, fogyatékosok rehabilitációs intézményében, fogyatékosok nappali intézményében nyújtott gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai ellátás, illetőleg a gyermek hat éves koráig bölcsődei gondozás).

4. A törvény rögzíti, hogy 2010-től megszűnik a heti 3-5 órás fejlesztő felkészítés lehetősége, vagyis ettől az időponttól minden gyerek heti húsz órában kap nevelést-oktatást.

5. 2010-ig ennek megfelelően ki kell alakítani a közoktatási intézményekbe integrált fejlesztő iskolai osztályokat, tagozatokat, csoportokat, illetve a szociális ápoló gondozó otthonokban és a rehabilitációs intézményekben a fejlesztő iskolai intézményrészlegeket.

Budapesten

Fővárosi 1. számú Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Szolgáltató Központ
31
Cím: 1116 Budapest, Rátz László u. 73.
Tel/Fax: (06-1) 208-2295
Leírás: I., II., XI., XII., XX. XXII. XIII. kerületiek részére.
vezető: Dr. Gönczyné Horváth Erzsébet

Fővárosi 3. számú Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Szolgáltató Központ
32
Cím: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.
Tel: (06-1) 266-3379
Fax: (06-1) 266-3202
Leírás: III., IV., VI., VII., XIII., XV. és XVI. kerületiek részére.
vezető: Metzger Balázs

Fővárosi 3. számú Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Szolgáltató Központ
33
Cím: 1144 Budapest, Füredi park 6.
Tel/fax: (06-1) 468-3661, 220-4842,
Leírás: VIII., IX., X., XIV., XVII., XVIII. és XIX. kerületiek részére.
vezető: Putsay Zsuzsanna

Fővárosi 4. számú Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Szolgáltató Központ
34
Cím: 1027 Budapest, Csalogány u. 43.
Tel/Fax: (06-1) 489-0904, 489-0905
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.szakertoibizottsag4.hu
vezető: Sztaniszlavszky Márta

VII. ker. ELTE-GYFK Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Országos Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény
Cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
Postacím: 1443 Budapest, Pf. 146.
Tel: (06-1) 461-3770

Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
1119 Budapest, Halmi u. 26.    06-1-203-8497

Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.   06-1-363-1561, 1-363-1045/17 mellék

Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.    06-1-422-1493, 1-251-8909/107 mellék

Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
1145 Budapest, Mexikói út 60.    06-1-220-6459

Vidéken

Bács-Kiskun megye
Bács-Kiskun Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló 1. sz. Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság
36
Cím: 6000 Kecskemét, Juhar u. 23.
Tel/Fax: (06-76) 477-666
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
vezető: Dr. Knyihárné Gaika Judit

Bács-Kiskun Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló 2. sz. Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság

Cím: 6500 Baja, Barátság tér 18.
Tel: (06-79) 326-767
vezető: Tiszai Ágota

Baranya megye
Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság

Cím: 7626 Pécs, Egyetem u. 6.
Postacím: 7603 Pécs, Pf. 173.
Tel/Fax: (06-72) 226-396
vezető: Bányai Klára

Békés megye
Békés Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság

Cím: 5600 Békéscsaba, Luther u. 5/b.
Tel: (06-66) 326-669
vezető: Csepregi András

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság

Cím: 3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.
Tel: (06-46) 530-110/22 mell.
Fax: (06-46) 530-117
vezető: Tariné Beregi Judit

Csongrád megye
Csongrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság

Cím: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Tel: (06-62) 431-499, 431-599
vezető: Bálint Katalin

Fejér megye
Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsg.Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és egységes Ped. Szakszolg. 41
Cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.
Tel: (06-22) 500-010
Fax: (06-22) 500-011
vezető: Vámos Éva

Göbel János György Fejér Megyei Gyógypedagógiai Központ és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
Cím: 8000 Székesfehérvár, Kikindai u. 1
Tel: (+36) 22/500-011

 

Győr-Moson-Sopron megye
Győr-Moson-Sopron Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 42
Cím: 9023 Győr, Cirkeli u. 31.
Tel: (06-96) 415-926, 518-215
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
vezető: Rajtáné Szabó Zsuzsanna

Hajdú-Bihar megye
Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Szolgáltató Intézet (Szak.Biz.) 43
Cím: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.
Tel/Fax: (06-52) 344-069, 344-121
vezető: Kostenszkyné Lévai Erzsébet

Heves megye
Heves Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 44
Cím: 3300 Eger, Cifrakapu u. 28.
Tel: (06-36) 312-929
vezető: Király Róbertné

Jász-nagykun-szolnok megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 45
Cím: 5000 Szolnok, Mária u. 19.
Tel: (06-56) 510-710,
vezető: Csibi Enikő

Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
897
Cím: 5000 Szolnok, Városmajor út 65/a.
Tel: (06-56) 420-828,
vezető: Matuszkáné Bartha Mária

Komárom-Esztergom megye
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és nevelési Tanácsadó 46
Cím: 2800 Tatabánya, Réti út 83.
Tel/Fax: (06-34) 589-683
vezető: Skofler Katalin

Nógrád megye
Nógrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 47
Cím: 3100 Salgótarján, Ruhagyár u. 9.
Tel: (06-32) 432-272
vezető: Mákosné Rácz Ella

Pest megye
Pest Megyei 1. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 48
Cím: 1077 Budapest, Dohány u. 54.
Tel: (06-1) 413-6935,
vezető: Padányi Klára

Pest Megyei 2. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
49
Cím: 2700 Cegléd, Buzogány u. 23.
Tel: (06-53) 500-048,
vezető: Gádai Zsófia

Somogy megye
Somogy Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 50
Cím: 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.
Tel: (06-82) 527-430, 527-446,
mb. vezető: Dr. Kovácsné Nagy Ibolya

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló 1. sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 51
Cím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.
Tel: (06-42) 413-406
vezető: Szabó Zsuzsanna

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló 2. sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
52
Cím: 4300 Nyírbátor, Debreceni u. 67.
Tel: (06-42) 510-106,
vezető: Török Mária

Tolna megye
Tolna Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 53
Cím: 7100 Szekszárd, Bartina u. 21.
Tel: (06-74) 510-188
vezető: Rajkóné Kiss Ágnes

Vas megye
Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 54
Cím: 9700 Szombathely, Sugár u. 9.
Tel: (06-94) 512-058, 512-055
Fax: (06-94) 506-251

Veszprém megye
Veszprém Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 55
Cím: 8200 Veszprém, Kossuth utca 10.
Tel: (06-88) 406-698
vezető: Németh Péter

Zala megye
Nyitott ház Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézet (Szak. Biz.) 56
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere J. tér 5/a.
Tel: (06-92) 510-572,
vezető: Szabó Zsoltné

Összeállította:
Horváth Sándorné,  Juhászné Gáspár Dorottya


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.