EGYMI  (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény)


Helyzetkép

Az európai népesség mintegy 10–15%-a valamilyen fogyatékossággal él. Az Európai Unióban erős társadalmi elkötelezettség bontakozott ki integrációjuk mellett.
Egy felnőtt társadalom akkor válik elfogadóvá, ha a szociális tanulás már gyermekkorban elkezdődik. Itt kapcsolódik a fogyatékkal élők társadalmi integrációja az oktatáshoz.
Az ENSZ 1982-es világprogramját (Egyezmény a gyermekek jogairól) Magyarország is ratifikálta, mely támogatja a szülők jogát, hogy gyermeküket a lakóhelyükön, integráló intézményben helyezzék el. A szervezet 1993-ban fogadta el a fogyatékos személyek esélyegyenlőségére vonatkozó alapszabályzatot, amely kimondja, hogy „a tagállamok biztosítsák integrált formában az egyenlő alap-, közép- és felsőfokú oktatási lehetőségeket a fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek részére”.
(Ugyanitt azt is kimondták, hogy a többségi iskolarendszer valószínűleg nem tudja kielégíteni valamennyi sajátos nevelési igényű gyermek igényeit ezért szükség van a speciális iskolarendszerre is.)
A Miniszterek Tanácsa 1990-ben elfogadott határozatával a tagállamok határozottan és egyértelműen elkötelezték magukat az integráció mellett.
Hazánkban s sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjára először 1993-ban biztosított lehetőséget a törvény.
Az utóbbi években folyamatosan nő azoknak az intézményeknek a száma, melyek befogadó iskolaként vállalják a fogyatékkal élők együttnevelését.
A SNI tanulók többségi iskolákban történő nevelése kapcsán integrációról, inklúzióról beszélünk. Az inklúzió következményeként nő az igény a gyógypedagógusok szakmai segítségére.

Az együttnevelésre vállalkozó iskolák speciális megsegítését az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények láthatják el, amelyeket a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integráltan történő nevelésének, oktatásának segítésére hoztak létre. Az alapellátáson kívül gyógypedagógiai szakszolgáltatást és szakmai szolgáltatást biztosítanak.
 

 

Törvényi háttér

Kt. 30. § (1)
A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.

33. § (1)
A többcélú intézmény lehet…
d) egységes gyógypedagógiai, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény, (12) Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, egységes konduktív pedagógiai módszertani intézmény hozható létre a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése céljából. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, az egységes konduktív pedagógiai módszertani intézmény - céljaival összhangban - elláthatja az e törvény 34. §-a a)-b), e), g) és h) pontjában felsorolt pedagógiai szakszolgálat feladatait, az utazó szakember hálózat működtetését, az e törvény 36. §-a (2) bekezdésének b)-e) és g) pontjában felsorolt pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatait, továbbá az intézmény keretén belül óvodai vagy általános iskolai feladatot ellátó intézményegység működhet.

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, az egységes konduktív pedagógiai módszertani intézményben - szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységenként - megszervezhető a nevelési tanácsadás, a családsegítő szolgálat, és az iskola-egészségügyi ellátás is.

34. § A szülő és a pedagógus nevelő munkáját és a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti.

Pedagógiai szakszolgálat
a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;
b) fejlesztő felkészítés;
e) a logopédiai ellátás;
g) a konduktív pedagógiai ellátás;
h) a gyógytestnevelés.

36. § (2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
b) a szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése;
e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése;
g) a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével.

Az EGYMI alkalmazottainak a létszámát, státuszát, képesítési kötelezettségét a fenntartó határozza meg akkor, amikor az ellátandó feladatot is meghatározza a 14/1994. és 10/1994. MKM rendeletek alapján.

Intézményi típusok
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
Többcélú, egységes gyógypedagógiai intézmény


Az EGYMI feladatai – szakszolgálati tevékenység és szakmai szolgáltatás
Szakorvosi vizsgálat, gondozás, tájékoztatás
Gyógypedagógiai és pszichológiai vizsgálat
Az utazószakember-hálózat működtetése
Kapcsolattartás a családdal és a befogadó intézményekkel
Tanácsadás szülőknek, a családi nevelés segítése
Tanácsadás, tájékoztatás tanulók részére
Szaktanácsadás, pedagógusoknak, szakembereknek
Speciális pedagógiai segítségnyújtás a többségi pedagógusoknak, szemléletváltás segítése
Az integrált nevelés-oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekeknek speciális pedagógiai segítségnyújtás
Habilitációs, rehabilitációs órák vezetése
Fejlesztő felkészítés: a sajátos nevelési igényű gyermekek iskolára való felkészítése
Korrekciós, preventív és fejlesztő programok kidolgozása, összeállítása
Pedagógiai és egészségügyi rehabilitációs célú terápiák alkalmazása szükség szerint
Dokumentumadaptáció (alapító okirat módosítása, pedagógiai program módosítása)
Közreműködés a sérültségnek megfelelő eszközellátásban
Pályairányítás, utógondozás
Mentorálás
Pedagógus továbbképzés, önképzés segítése, szervezése

A speciális segítségnyújtás lehetőségei

− A tanulásban akadályozott, illetve pszichés fejlődési zavarai miatt tartósan és súlyosan károsodott gyermekek fejlesztésének megsegítése
− A sajátos nevelési igény minél korábbi életszakaszban történő észrevétele, az ebből adódó másodlagos problémák megelőzése
− A közoktatási intézmények keretein belül a sajátos nevelési igényből adódó hátrányok csökkentése, kompenzálása
− Az együtt nevelt gyermekek képességének, tehetségének kibontakoztatása, beilleszkedésük segítése
− Módszertani útmutatás pl. speciális eszközök ajánlása, beszerzése, tankönyvi ajánlás, új módszerek megtanítása, alkalmazása, tanmenetjavaslat, értékelési javaslat, egyéni fejlesztési terv készítése, illetve az elkészítés segítése stb.)
− Megfelelő tanulási környezet létrehozása − Szakmai megbeszélések, hospitálási lehetőségek biztosítása többségi pedagógusok részére

Pedagógiai és egészségügyi rehabilitációs célú terápiák:
Logopédiai egyéni és csoportos terápia
Kommunikációs tréningek
Diszlexia prevenció, reedukáció
Diszkalkulia prevenció, reedukáció
Szenzomotoros terápiák
Báb-terápia
Drámaterápiás foglalkozások
Egészségügyi rehabilitáció:

Pszichoterápia
Gyógyúszás
Gyógytorna
Konduktív terápia
Gyógylovaglás
 
Szakértői vélemény alapján a következő kategóriákba tartozó sajátos nevelési igényű gyermek és fiatal kaphat a központoktól segítséget:
1. 0-3 éves korú gyermekek
2. a közoktatási intézményrendszerben integrált nevelésben-oktatásban részesülő tanulók
3. pályaválasztás előtt álló fiatalok
4. felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok

Az EGYMI tevékenységformái igen széles körűek, amelyet mindig az intézmény saját jellege, az adott szakszolgáltatások és szakmai szolgáltatások, valamint a körzetéhez tartozó oktatási intézmények igényei határoznak meg.

Az EGYMI először együttműködési szerződést köt a befogadó intézményekkel, és utána kezdi meg szakszolgálati, illetve szakmai szolgáltatási teendőit.