A beiskolázás jogszabályai (1993. évi LXXIX. Tv. A közoktatásról, 2003. évi módosításokkal rendelkezik arról, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében milyen szempontrendszer szerint iskolázhatók be a különböző oktatási intézményekbe. Az alábbiakban ezek a szempontok, alkalmassági feltételek kerültek összegyűjtésre.

Tankötelezettség:

 • Legkorábban abban a naptári évben, amikor a 6. életévét, legkésőbb akkor, amikor a 8. életévét betöltötte. 
 • Máj. 31-ig kell betölteni a 6-ot
 • A szülő kérésére (és bizottság döntése alapján) mehet akkor is, ha dec. 31-ig tölti be a 6-ot.
 • Szülő kérésére és szakvélemény alapján akkor maradhat 8 éves koráig, ha aug. 31. után született.
 • 18 éves korig tart • SNI – meghosszabbítható annak a tanévnek a végéig, amelyben 20. életévét betölti. 


Az iskola igazgatója dönt: 

 • A tankötelezettség kezdetéről – óvoda v. nevelési tanácsadó véleménye alapján o SNI – tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság v. országos szakértői stb. bizottság véleménye alapján 
 • A tankötelezettség meghosszabbításáról a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság v. országos ~ véleménye alapján 
 • Magántanulói jogviszony – ha az ig., gyámhatóság v. gyermekjóléti szolgálat hátrányosnak tartja, akkor értesíteni kell a jegyzőt. hátrányos helyzetű tanuló esetén az igazgatónak döntéséhez be kell szerezni a 
 • gyermekjóléti szolgálat véleményét.

Különleges gondozáshoz való jog. (30.§) 

 • SNI gyermeknek joga, hogy állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai gondozásban részesüljön • Különleges gondozás szakértői vélemény alapján történik – korai fejlesztés és gondozás, óvodai ill. iskolai nevelés, fejlesztő felkészítés keretében
 • SNI gyermekek óvodai, iskolai és kollégiumi nevelése e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményekben, tagozatokon, osztályokban, csoportokban vagy a többi gyermekkel közösen történik
 • A tagozatot, osztályt, csoportot stb. a fogyatékosság típusának megfelelően kell létrehozni.
 • A gyógypedagógiai célú intézményeknek rendelkeznie kell azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek szükségesek az SNI gyerekek ellátásához.
 • A nevelési intézményt a szülő választja ki a tanulási képességet vizsgáló ill. az országos szakértői és rehab. Tevékenységet végző biz. Szakértői véleménye alapján.
 • A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy jelenjen meg a bizottság előtt, ill. h. egy bizonyos iskolába írassa gyermekét.
 • Ha a gyermeket egy adott intézmény nem tudja felvenni, akkor a szakértői bizottság kijelöl egy másikat. Ha ez sem megoldható, a bizottság dönt a fejlesztés módjáról.
 • Ha a gyermek SNI miatt tankötelezettségét nem tudja teljesíteni = 5 éves korától fejlesztő képzés. A képzési kötelezettség a tankötelezettség végéig fennáll, és szükség esetén meghosszabbítható.
 • Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek is rehabilitációs foglalkozásra jogosult – nev. Tanácsadás, óvidai v. iskolai nevelés keretein belül.
 • SNI ill. beilleszkedési, tan., magatart. Nehézségekkel küzdő tanulót szakértői bizottság véleménye alapján (gyakorlati képzés kivételével) az igazg. Mentesíti egyes tantárgyakból ill. tananyagrészekből az értékelés alól.
 • Ezekből egyéni foglalkozást kell szervezni, és a felzárkózást biztosítani kell.
 • Alapműveltségi és érettségi vizsgán a tanuló az érintett tárgyak helyett másikat választhat; hosszabb felkészülési időt kaphat, használhat bizonyos eszközöket, szükség esetén írásbeli helyett szóbeli v. fordítva.
 • Ha az óvodai/tanórai foglalkozás elsődleges célja az SNI-ből eredő hátrányok csökkentése, akkor szakképzett (gyógyped, konduktor) munkaerőre van szükség
 • Ha nem ez az elsődleges cél, akkor pedagógus is elég, de az ő munkáját szakember segíti
 • Gyógyped. Ellátást nyújtó középiskolában vezető lehet az is, akinek gyógyped. Képesítése van (betartva a középfokú intézményekre vonatkozó szabályokat!) /ez új a 2003-as módosításban/

A pedagógiai szakszolgálatok: 

 • A szülő, a pedagógus és az intézmények munkáját segíti. Feladatai: 

o Gyógyped. Tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

     Feladata: SNI megállapításának időpontjától korai fejlesztés és gondozás a szülő bevonásával, szülő részére tanácsadás. 3 év felett akkor vehet részt ebben a gyermek, ha nem járhat óvodába. 

o Fejlesztő felkészítés 
     Feladata: Akik tankötelezettségüket SNI miatt nem tudják teljesíteni, fejlődéshez szükséges felkészítés biztosítása a szülő bevonásával és tanácsadással 

o Tan. Képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység + országos szakértői és rehabilitációs tevékenység 
     Feladata: fogyatékosság szűrése, javaslat ellátásra, ellátáshoz szükséges feltételek meglétének vizsgálata az intézményekben 

o Nevelési tanácsadás 
     Feladata: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek problémáinak azonosítása, és kezelése a szülő ill. pedagógus bevonásával szakvélemény iskolakezdéshez 

o Logopédiai ellátás 
     Feladata: beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-komm. Zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása 

o Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
     Feladata: tanuló adottságainak és képességeinek szakszerű vizsgálata és iskolaválasztás ajánlása 

o Konduktív pedagógiai ellátás 
     Kp-i idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése, gondozása 

o Gyógytestnevelés 
     Spec. Eü. Testnevelési foglalkoztatás, ha iskolaorvos v. szakorvos ezt előírja. Magyarországon: játék helyett tanulás – kihangsúlyozva! - feladatok, kötelességek, felelősség

Az iskolaérettség (alkalmasság) jelei: 

Fizikai alkalmasság: 

 • Bizonyos fizikai mutatók: 110 cm, 18 kg
 • Jó erőnlét
 • Első alakváltozás: hosszabb végtagok, pocak eltűnt (ha volt)
 • Fogváltás
 • Lateralizáció (kezesség) egyértelműsége

Pszichés alkalmasság:

 • A gyerek szeretne iskolás lenni (ezt néha el is játssza) • Kitartás (nem hagy félbe feladatokat), feladattudat
 • Képes kapcsolatot teremteni és fenntartani kortársaival (fokozatosan ez kerül előtérbe)
 • Képes kapcsolatot teremteni és fenntartani a felnőttekkel
 • Nehézségek nélkül tud a csoportjába beilleszkedni
 • Függetlenség, önellátás
 • A teljesítmény igénye 

Szükséges kognitív képességek 

 • képes tartósan (10-15 percig) lekötni magát rajzolással, színezéssel, feladatlap kitöltésével,
 • könnyedén megtanul rövidebb versikéket, mondókákat, 
 • képes magát egyszerűbb összetett mondatokban kifejezni; nincs beszédhibája, 
 • némi gyakorlatot szerzett már finom motorikus mozgásokban, rajzol, színez, fest, gyurmázik 
 • bizonyos szintű mennyiségfogalom kialakult (jól használja a kisebb/nagyobb több/kevesebb fogalmát, igazodjon el az 1-10ig terjedõ számok között). 


Alkalmatlanság: 

 • biológiai érés lassúbb: fáradékonyság, gátlási folyamatok lassú fejlődése, idegrendszeri labilitás
 • nagyfokú mozgékonyságú
 • figyelem elterelhető, szétszórt → emlékezeti zavarok
 • pszichésen: önirányítás fejletlen – érzelmi és akarati téren
 • nem tud alkalmazkodni az isk. követelményeihez (agresszív v. regresszív)
 • nincs feladattudata
 • csak nehezen kezd dolgozni, munkatempója lassú
 • beilleszkedési zavarok, másokat is zavar
 • tájékozatlan (nem tudja a szülei nevét, foglalkozását stb.)
 • fejletlen beszédkészség, beszédhiba, szegényes szókincs 
Aki alkalmatlan, későn érő, az még nem értelmi fogyatékos! Kezdeti iskolai kudarcok az egész iskolázásra kihathatnak! (ezért nem mindegy, mikor megy iskolába) Nálunk: visszatartás a leggyakoribb 


Alkalmatlanság leggyakrabban szociális alkalmatlanságot, és nem értelmit jelent.

Forrás: www.sulinet.hu


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.