Ez a feladatsorozat folyamatosan bővíthető. Küldjétek el ötleteiteket!

Az itt közölt szám-és egyéb gondolkodtató feladatok nehezíthetők, könnyíthetők a gyerekek életkorának, képességeinek megfelelően.


Bűvészkedés a számokkal

Hogyan lehet előre tudni egyes számtani feladatok eredményét? A kilences számnak egészen különös sajátossága van Ha bármely más számmal kapcsolatban valamilyen műveletet végzünk vele, az eredményre mindig rányomja a bélyegét.

1.
Írjunk fel egy kétjegyű számot. Fordítsuk meg és vonjuk ki a nagyobból a kisebbet. Ha megmondod az utolsó számjegyet kitalálom az eredményt.
                      Pl 83-38=45 71-17=54 80-(0)8=72

Mit veszel észre? (A hányados számjegyeinek összege mindig 9. Ha tehát tudod az utolsó számot, gondolatban csak ki kell egészíteni 9-re és rávághatod az eredményt.)

2.
Írjunk fel egy három jegyű számot. Fordítsuk meg és vonjuk ki őket egymásból. Ha megmondod az utolsó számjegyet kitalálom az eredményt.

                   Pl 973 821 705
                    -379-128 -507
                      594 693 198

Észrevetted a trükköt? (A középső szám mindig kilenc. A két szélsőnek az összege is kilenc. Ha tudod az utolsó számot, könnyen megmondhatod az eredményt.)
Szinte észrevehetetlenül tudjuk gyakoroltatni az írásbeli kivonást, és megmozgatja a gyerekek fantáziáját is.

3. Bűvészkedés három vagy többjegyű számmal

Írj fel két db négyjegyű számot! Még majd adunk hozzá számokat, de én már előre megmondom, hogy az eredmény mennyi lesz. (A példánkban 28325).

Pl Írjon valaki egymás alá kettő darab bármilyen négyjegyű számot.
                   8327
                   3105

Most én jövök!
                  6894

Valaki a társaságból írjon alá még egy számot.

                 1991

Megint én jövök!

               8008

Ha ezt az öt számot összeadjuk, kijön a megadott eredmény.

Vajon hogyan?
(Ha öt számot adunk össze az eredményt úgy kapjuk meg, hogy a legelső szám elé odaírunk egy 2-est, az utolsó számjegyből pedig 2-t levonunk. Lényeg: minden szám alá olyan számot kell írni, amely kiegészíti a fölötte levőt kilencre (dőlt betűsek).

Ha öt helyett hét számot adunk össze, akkor az eredményt úgy kapjuk meg, hogy az első elé 3-ast írunk, és ugyancsak 3-t vonunk le az utolsó tagból.

A többtagú írásbeli összeadás gyakorlására szolgál, és nagyszerűen motivál.
Én már kipróbáltam. Most te jössz, sok szerencsét!

Gondoltam egy számot

A fejszámolás fejlesztésére, alapműveletek gyakoroltatására használhatjuk. Többféle változata lehetséges.

1. Gondoltam egy számot ez a 26+37, vagy 40-16, vagy 6x8, stb. Melyik számra gondolhattam?

2. Alkalmas matematikai alapfogalmak - összeg, különbség, szorzat, hányados - gyakoroltatására is pl. 45+27 összege, 9 és a 7 szorzata, a 28 és a 7 hányadosa, a 24 hatodrésze stb.
3. Nehezebb változata egyben az inverz gondolkodás fejlesztését is szolgálja, pl. gondoltam egy számot, nála a 25 néggyel kevesebb vagy nála a 40 hárommal több, stb.

4. Játékosabb, egyben elvontabb formája: pl gondoltam egy számot hozzáadtam hatot, elvettem kettőt, elvettem a gondolt számot, megszoroztam hárommal és az eredmény 12. Csináld utánam!

Számrajz

Olyan rajzokat kell készíteni, ami csak számokból áll.
Másik változatában ki lehet egészíteni betűkkel is.

Fejleszti a képzelőerőt, és az íráskészséget.

Vásároljunk

Játékpénzek segítségével játszhatunk boltosat. A gyermek játékaiból rendezzünk be egy eladó pultot, készítsünk árcédulákat a tanult számköri ismereteknek megfelelően. Egyik gyerek (vagy a szülő) a boltos, a másik gyerek a vevő, majd cserélhetünk. Többféle váltópénzzel próbáljuk a kifizetéseket, visszaadásokat gyakoroltatni.

Legyen egy bizonyos keret, amiből gazdálkodhat a gyerek, mit tudna megvásárolni annyi pénzért? Próbáljon kalkulálni, mérlegelni, mit vehetne meg a pénzéért. Próbáljon pénzt felváltani többféleképpen. Játékos pénznemekkel is játszhatjuk: pl peták, fabatka stb

Nehezebb változat a pénz nélküli játék. Csak cserélni lehet.

Számmemória

A számmemória-játékkal számok megjegyzését, szám és mennyiség egyeztetését, szorzótáblát, római számokat, műveleteket stb egyaránt lehet gyakorolni.

Minden számnak van párja. A kártyákat összekeverjük, lefelé fordítva kirakjuk.
Mindenki két kártyát húzhat egymás után. Ha párt talált, kiveheti a többi közül, majd húzhat még kettőt. Az győz, aki a legtöbb párt összegyűjti.
Lehet játszani egyedül, de párban, vetélytárssal, időre is.

A párok keresésével fejlődik az emlékezőtehetség, figyelem, éppúgy, mint a matematikai tudás.

Osztozkodás!

Egy turistát két halász látott vendégül. Az egyik 3, másik 5 halat adott a közös vacsorához, amelyet hárman fogyasztottak el. A turista 640 Ft – ot fizetett a ráeső részért.
Hogyan osztozzanak a halászok igazságosan a kapott pénzen?

Jól számolt?

Vásároltam: fogkrémet, 1 tubus ára 122 Ft volt
                    szappanokat, 1 darabot 116 Ft ért
                    papirzsebkendőket, 1 zacskó 84 Ft- ért
                    fogkeféket, darabját 78 Ft ért
A pénztáros 1247 forintot kért.
Jól számolt-e? Ha nem, miért?

Folytasd a sort!

A játékosok körbe ülnek. A játékvezető elindítja a sort pl 0, 2, 4, 6, folytasd!
Fel kell ismerni és folytatni az adott szabály szerint, bármilyen számkörön belül (páros-páratlan, valamennyivel növekvő-csökkenő, valamint kétváltozós /hozzáadok hármat, elveszek kettőt/ számsorok) stb.

Alkalmas a szorzótáblák előkészítésére oly módon, hogy az adott szorzótábla számait adjuk fel a gyerekeknek folytatandó számsorként, illetve a játékvezető elkezd egy szorzótáblát, s azt kell tovább folytatni, aki rosszat mond, kiesik vagy zálogot ad.

Haladhatunk sorban, össze-vissza, s egy kicsit nehezebb változata, mikor úgy haladunk sorban, hogy néhány gyerek nem szólal meg , csak rámutatunk, s a következőnek úgy kell
folytatni, mintha az ő számaik is elhangzottak volna! Játszhatjuk kisebb vagy nagyobb számkörben, labdával, babzsákkal, adott szabállyal is.

Vigyázzunk arra, hogy ne „feladatot” oldjanak meg a gyerekek, hanem megmaradjon meg a vidám, játékos jelleg.

Számlánc játék

Körben ülünk, a játékvezető kezében a labda.
Mond egy számot: 6, adja tovább a labdát a következő játékosnak, aki elismétli 6 és hozzáteszi 3, a következőnek már mind a két számot el kell ismételnie, és egyet hozzátenni. Addig játsszuk, amíg valakinél meg nem szakad a lánc
Nehezíthetjük úgy a játékot, hogy nem sorba dobjuk a labdát.

Emlékezet és figyelemfejlesztő játék.

Hány évesek?

Gádor 2 évvel fiatalabb Dórinál,Kati 4 évvel fiatalabb Gábornál,
Dóri 14 éves. Hány évesek a gyerekek?

Sorozat

Folytasd a következő sorozatot: 1, 2, 5, 6, 9, 10, ...
A felsoroltak közül melyik szám biztosan eleme a megadott sorozatnak?

                       1000             56            23         82          92            egyik sem

Hány háromszöget látsz az ábrán?
Háromszögek

Hány téglalap van az ábrán?
Téglalapok

Hány szakasz van rajzolva a rajzon?
Szakasz

Bűvös négyzet


Pótold a négyzetben a hiányzó számokat úgy, hogy az összegük minden irányban 15 legyen!
Négyzet 1

Most az összeg legyen 12!

Négyzet 2

Hányan segítettek?

A gyerekek a tanító néninek segítenek és ezért 40 cukorkát, 24 csokoládét és 16 almát kaptak tőle. Mindegyikük egyformán kapott belőle. Legfeljebb hány gyerek segíthetett a tanító néninek?

Számkígyó

Milyen szám van aszámkígyó végén?

Számkígyó

Mit takar a folt?

Évike a házi feladat írásánál tintapacát ejtett a feladatban. Milyen szám van a paca alatt?

Pamacs

Igaz-e?

Százegy számkártyán 0-100-ig mindegyik számot megtalálod. Kihúzok (csukott szemmel) egyet. Igaz-e amit ideírtam?
  • Ha a szám páros, akkor osztható 4-gyel maradék nélkül.
  • Ha a szám négyre végződik, akkor biztosan osztható néggyel maradék nélkül.
  • Ha páratlant húztam, akkor néggyel osztva egyet ad maradékul.
  • Ha 6-ra végződik, akkor nem osztható 4-ggyel.
  • Ha nullára végződik, lehet, hogy osztható 4-gyel.
Hányan vannak?

Pista nagyszülei tyúkokat és nyulakat tenyésztenek. Egyszer Pista megszámolta, hogy az állatoknak összesen 135 fejük és 294 lábuk van.

Hány nyulat nevelnek a nagyszülők?

Mennyi?

♦ Hány szám található a 129 és a 147 számok között? 

♦ Két kezünkön 10 ujjunk van. Hány ujjunk van 10 kézen?

♦ Írd le azt a számot, amely 5-tel nagyobb, mint a legkisebb kétjegyű szám!

♦ Az apukának 4 fia van. Mindegyik fiúnak van egy nővére. Hány gyermeke van az apukának?

♦ Mici, a giliszta, akinek száz lába van, reggel iskolába készült. Hány pár cipőjének kell lennie, hogy mindegyik lábára

♦ Béci mindkét szülőjével libegővel ment kirándulni. Az ő jegye 50 koronába került. Az ő jegye fele annyiba került, mint a felnőttjegy. Mennyit fizettek a kirándulásért?

♦ Hányszor kell átvágnia Ügyikének a 2 méter hosszú drótot, ha 25 centiméteres darabokra akarja szétvágni?

♦ A 4, 1, 3, 7, 9, 0, 5 számjegyek felhasználásával írd le a legnagyobb ötjegyű páros számot. Minden számjegyet csak egyszer használhatsz fel.

♦ Hány olyan 100-nál kisebb szám van, amelyikben megtalálható a 7-es számjegy?

♦ Cseréld fel az összeadásban a számjegyeket úgy, hogy helyes legyen az eredmény: 58 + 63 = 94

♦ Számítsd ki: 9 * 4 * 8 *3 *7 *0 *5 =

♦ Melyik szám felének a fele a 40?

10   20    40    80    160

♦ Az alábbi számokat leírtuk számjegyekkel. Melyikben írtuk a legtöbb nullát? ezer ezeregy ezertíz ezerszáz ezerszáztizenegy

♦ Írd fel azt a legnagyobb négyjegyű számot, amelyet a 3, 5, 6 és 9 számjegyekből lehet felírni úgy, hogy minden számjegyet csak egyszer lehet felhasználni.

♦ Egy páros számhoz 103-at adtam. Az összeget megszoroztam 11gyel. Kivontam belőle 11-et. Páros vagy páratlan lett a különbség?

♦ Hány lába van összesen 2 gólyának, 3 békának, 4 macskának, 5 tyúknak, 7 légynek és 3 zsiráfnak?

♦ 5 szénarakás meg 7 szénarakás összehordva hány szénrakás?

♦ Egyliteres edényben 6dl tej van. Öntsünk hozzá még 6dl-t.
Mennyi tej lesz most az edényben?

Összeállította: Juhászné Gáspár Dorottya

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.