Munkaköri leírás

 

Az intézmény neve / címe:

 

Név, végzettség:

 

Közalkalmazott besorolási kategóriája, fizetési fokozata:

FEOR száma:

Munkakör megnevezése: gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus
Heti órakedvezménye 0 óra
Heti munkaidőkerete 40 óra

 

Munkáját kéthavi munkaidőkeretben végzi az intézményi SZMSZ-ben meghatározottak szerint.

 

Ezen munkaköri leírás 200 . szeptember 1. napján lép életbe.

 

Kelt.: ......................................................

 

.....................................................................

                                                                                                                                                intézményvezető

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltak teljesítését rám nézve kötelezőnek tartom.

 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

Kelt:.............................................................                                                     

..............................................................

                                                                                                                                                                   név

 

Gyógypedagógus fejlesztő pedagógus munkaköri leírása

A munkáltató megnevezése:

A munkavégzés helye:

Szakképzettsége:

Munkakör irányítója:

A munkakör gazdálkodási irányítója: gazdasági vezető

1.      A munkakör célja:

.................................................................................................. területén élő, beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek/tanulók  pedagógiai ellátása, terápiás megsegítése, szakvélemény készítése.

2.      Munka területei:

 

1.      komplex pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok pedagógiai részének végzése

2.      tanácsadás

3.      egyéni és kiscsoportos foglalkozások vezetése

4.      beiskolázást megelőző vizsgálatok végzése

5.      szakvélemények készítése

 

1.1 Pedagógiai diagnosztizálás:

- pedagógiai vizsgálat alkalmával az általános képességek,részképességek,figyelem ,emlékezet, gondolkodás, taníthatóság, tantárgyi ismeretek felmérését, azok életkori szinttel/osztályfok szinttel való összevetését végzi,

- szükség esetén (a szülő hozzájárulása mellett) konzultáció a gyermek/tanuló óvodapedagógusával, pedagógusával és egyéb intézményekkel,
-amennyiben a komplex pszichológiai-pedagógiai vizsgálat összegzése alapján a gyermeknél/tanulónál sajátos nevelési igény valószínűsíthető, szükség esetén szakértői vizsgálatot kezdeményez.

1.2 Tanácsadás

·   a hozzá fordulóknak,-otthoni körülmények között is megvalósítható- ötleteket, tanácsokat,esetleg hozzáférhető szakirodalmat ajánl  a felmerülő problémák kezelése érdekében
·    felkérésre konzultációt biztosít az oktatási-nevelési intézmények pedagógusainak és szakembereinek    

1.3  1.3 Csoportfoglalkozások vezetése

      A BTM-mel küzdő gyermekek/tanulók fejlesztő foglalkoztatása, ez a probléma függvényében egyéni vagy kiscsoportos.

 A foglalkozásokon az alábbi főbb területek fejlesztése történik:

o   mozgásfejlesztés

o   testséma, téri tájékozódás fejlesztése

o   percepció fejlesztés

o   beszéd fejlesztés

o   grafomotoros fejlesztés

o   számfogalom fejlesztése

1.4  1.4 Beiskolázást megelőző vizsgálatok

·         elvégzi a vizsgálatot- az óvodapedagógus vagy a szülő kérésére- a nem egyértelműen iskolaérettnek minősített gyermekek esetében

1.5    Szakvélemény készítése

·   tanulási és beilleszkedési nehézséggel, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek pedagógiai vizsgálatát követően írásos szakvéleményt készít
·    amennyiben az írásbeli vizsgálati kérelem a gyermek oktatási – nevelési intézményéből érkezik, abban az esetben a szülő aláírásával igazolja a szakvéleményben foglaltak ismeretét

3.     ADMINISZTRATÍV MUNKA

·         forgalmi naplót vezet

·         egyéni lapon rögzíti a gyermekek megjelenését

·         feljegyzéseket vezet a foglalkozások tartalmáról

 

4.      Egyéb kötelezettségek

·         részt vesz a heti team-megbeszéléseken

·         kötelező óraszámon kívüli munkaidejét kapcsolattartásra, szakmai dokumentációra, felkészülésre, továbbképzésre használja

·         részt vesz a munkáját segítő továbbképzéseken, önképzéséről gondoskodik

·         titoktartási kötelezettség

·         szakmai protokoll és szakmai etikai kódex alapelvei szerint jár el

·         tiszteletben tartja a hozzá fordulók méltóságát, személyiségi jogait

·         a munkavállaló feladata továbbá mindaz, amellyel a munkaköréhez kapcsolódóan, a szakképzettségével összefüggően az intézményvezető megbízza

5.       ÚJ FELADATOK

Segítségnyújtás a gyermek, a tanuló neveléséhez , oktatásához, ha adottsága, fejlettsége, képessége,tehetsége, fejlődési üteme indokolja ( ez csak törvényileg új, egyébként eddig is ellátást nyert)

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő (nem organikus SNI) gyermekek, tanulók óvodai, iskolai ellátásának segítése.

A Nevelési Tanácsadó szakvéleményében foglaltak végrehajtásának ellenőrzése.

Az új feladatok feltételeinek megteremtése és projekt-tervek kidolgozása a 2008-2009-es tanév feladata.

Kelt:.....................................................................

 

   ………………………………………….                                                  ........……………………………………….

                           Név                                                                                                    Név

                intézményvezető                                                                                  munkavállaló


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.