A tanulási képességek hiányában szenvedő gyerekek számára a betűk helyes leírása általában nehezebb, mint az olvasás. Egy súlyos diszlexiás-diszgráfiás gyermek számára az írás-helyesírási zavarok leküzdése sokkal nehezebb feladat, mint az olvasás elsajátítása.
 
Az íráshoz szükséges képességek

Az óvodáskorban fejlődik a gyermekek finommozgása, rajzoló, színező, írómozdulata, kialakul a helyes ceruzafogás. Fontos óvodai feladat a látási, hallási figyelem, differenciálás, emlékezet, sorrendiség fejlesztése, a mozgásügyesítés, a saját testen, térben, síkban, a papírlapon való tájékozódás kialakítása.
 Az első osztályba lépő gyermeknek, a felsorolt képességek birtokában tökéletesen kell írnia a betűelemeket, betűket, betűkapcsolásokat. Ha viszont valamelyik képesség még nem alakult ki, hiányzik, akkor ez a feladat nehézséget fog jelenteni a gyermeknek.
Ha már kialakult az olvasás és a helyesírás zavara, akkor az erre irányuló terápiának is ki kell egészülnie a vizuális, akusztikus és motoros képességek fejlesztésével.

Optikai gyakorlatok

Megfigyelési gyakorlatok: tárgyak megfigyelése és elmondása emlékezetből, képek leutánzása, megtekintése majd emlékezetből való elmondása, hibás formák, színek felismerése. Betűkkel való játék lehet, hogy a gyermek bekarikázza (nyomozza) az általunk meghatározott betűt, majd a végén megszámlálja, mennyit talált egy adott szövegben.
A szemgyakorlatok: mozgó tárgyak szemmel követése, zseblámpa játék (kövesd a szemeddel a fényt!).

Akusztikai gyakorlatok

Különféle tárgyak, hangszerek hangjának megfigyeltetése. Ezt követően játékosan bekötött szemmel hallgatózás, majd megnevezés vagy rámutatás, hogy mit hallottak. A környező világunk hangjaival történő hallásjátékok (hangkazettákról), emberek, állatok, járművek, a természet hangjainak felismerése.
Megkülönböztetési, sorozatmemória gyakorlatok: több tárgy, hangszer hangját szólaltatjuk meg egymás után, majd ha mind elhangzott, akkor kell a gyermeknek megneveznie (megmutatnia) őket az elhangzás sorrendjében.

Motorikus gyakorlatok

Ezekben a feladatokban a testmozgás kap szerepet. A legfontosabbak az írás, olvasás gyengeségében szenvedőknél a folyamatosan egy bizonyos irányba haladó gyakorlatok, balra, jobbra, felfelé, lefelé. A ritmika, a tánc, mozgási játékok, utánzó gyakorlatok színesíthetik a motorikus gyakorlatokat.

A diszgráfiás gyermekek írása

Az íráshoz szükséges készségek hiányában a gyermek gondokkal küzd. Nem tudja lemásolni a kívánt formát (betűelem, betű), ellenkező irányba, fordítva írja, nem tudja a vonalakat keresztezni. Képtelen a szabályos forma követésére, nem találja a megfelelő vonalközt (nem veszi észre, hogy az egyik vonal vastagabb). Nem tudja megjegyezni a betű formáját, kapcsolódását, a betűk sorrendjét felcseréli.
Memóriaprobléma esetén diktálás után képtelen felidézni a betűket, illetve a betűk szavakban lévő sorrendjét, betűkihagyással vagy betoldással ír. A hallási és látási észlelés problémái miatt rosszul kapcsolja a betűket (fönt vagy lent kötés, o-a  ó-á), ékezeteket nem érzékel, nem használja az időtartam szabályait, rövid-hosszú magánhangzók (pont vagy vessző), mássalhangzók (kettőzés).
Magasabb évfolyamon a tanuló írása annyira elnagyolt, felismerhetetlen, olvashatatlan, hogy joggal mondják rá a „macskakaparás" jelzőt.

Az íráskészség fejlesztése

A diszgráfiás gyermekek írását nem lehet csak másolással korrigálni. Fontos a diktálás, melynek sokáig nagyon egyszerű szinten kell mozognia: betűk, szótagok és rövid szavak tollbamondásával, a betűformák, kapcsolások alapos megfigyeltetésével, emlékezetbe vésésével. Később hasznosak a képekről történő szó ill. mondatfogalmazások, mondatbefejezések.

A helyesírási készség fejlesztése

A helyesírási hibák vonatkozásában a magánhangzók és mássalhangzók időtartama, a szavak egybe- és különírása, zöngés-zöngétlen párok (p-b  t-d  ty-gy  k-g  sz-z  s-zs  f-v) leírása terén a legmakacsabbak a tévesztések. Ezek az akusztikus figyelem, differenciáló képesség és emlékezet, az alaktagolás, ritmus (hangokat, szótaghatárokat nem hallja) hibáira utaló jelek. Fontos a képességfejlesztés!
Gyakori hibák a toldalékok helytelen alkalmazása, elhagyása is. Nagyfokú figyelmet kell szentelnünk a mondatok helyesírásának, hiszen a diszgráfiás gyerekek figyelmen kívül hagyják a mondatkezdő nagybetűket, és a mondatvégi írásjeleket. Rendszerint tévesztenek a  „Másképp halljuk, másképp írjuk" típusú feladatokban, valamint a 'j' kétféle jelölésénél, utóbbinál nagy szükség van az emlékező-tehetségre.
A fogalmazási készséget rontja a rossz szövegemlékezet. A beszédkészség, a szókincs fejlesztésével párhuzamosan mindig le is kell írattatnunk a gyűjtött szavakat (azonos mondatrészek, szófajok gyűjtése képekről, kérdések segítségével, rokonértelmű szavak, ellentétek gyűjtése, főfogalom alá rendelések, csoportosítások). Mondatokat, szöveget alkottatunk eseményképekről.

A Varázsbetű fejleszti a helyesírást

A programcsalád segíti a helyesírási nehézségekkel küzdő gyermekeket. A szótagolást, a mondatok szavakra tagolását, a helyes ékezethasználatot mind-mind lehet vele gyakorolni.
A betűk elmélyítésétől a szóalkotásokig, összeolvasásig, az olvasás tempójának fejlesztéséig sokféle lehetőség áll a gyermekek számára. A szókincs bővítésére, a vizuális észlelés, differenciálás, memória fejlesztésére számtalan feladattípus található a programban. Mindig új, mindig más a feladat, színesek, látványosak a képei. Éberen tartja a figyelmet jutalmazó rendszere.
Az időtartamok, a helyesírás alkalmazásának gyakorlására a Varázsbetű többféle lehetőséget kínál a gyermekeknek. Elgondolkodhatnak, játszadozhatnak a helyesírással pl. a Hibajavítás, Dyslex és az Ékezetek című feladatokban. A helyes válaszokat megjutalmazza a program, így ösztönzi a gyerekeket az önellenőrzésre, a hibák kijavítására.

Játékötlet

Pozitúrák utánzása
Aranyos kis dalos utánzójátékokat ajánlanék.
 A dalocska szövege: „Áronnak volt hét fia, hét fia, hét fia volt Áronnak. Soha mást nem tettek, csak mindig így tettek…"és itt a vezető mutat egy figurát, amit a többieknek utánozniuk kell. Ez lehet fél lábon ugrálás, keresztbe tett lábbal ugrálás, guggolgatás, szamárfül mutogatás, fej, kéz, lábrázás, stb.
Egy másik talán ismert dalocska: „Előre a jobb kezed, utána hátra, előre a jobb kezed, utána rázzad, utána ugi-bugi, utána forgás, tapsolj egyet pajtás!" És ezt is lehet folytatni a másik kéz, majd a láb, fül, és akár bármely páros testrész felsorlásával, kiváló a jobb és baloldal gyakorlására.
Amit az én kis tanítványaim nagyon szeretnek: „Billegesd az ujjad, billegesd az ujjad, billegesd az ujjad, és már megyünk is tovább! Másikat is hozzá… Karodat is hozzá… Másikat is hozzá… Lábadat is hozzá… Másikat is hozzá… Fejedet is hozzá… és már nem megyünk tovább."
 Nagyokat kacagnak egymás mozdulatain, de főként rajtam, ahogy együtt mozgok velük.
 
Jó mókázást, mozgásgyakorlatokat kívánok!
 

 Üdvözlettel:
Bartók Erika

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.