A pedagógiai szakszolgálatok a tankötelezettség ideje alatt ingyenesek.
1993.évi LXXIX.tv. a közoktatásról 3.§(3)

Szakszolgálati intézmények:

 • Nevelési Tanácsadó
 • Logopédiai intézet
 • Gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központ
 • Továbbtanulási pályaválasztási tanácsadó
 • Konduktív pedagógiai intézmény


SNI B és a szakszolgálat

A nevelési tanácsadónak évente egyszer jelen kell lennie a fejlesztő foglalkozáson az iskolában. Szemügyre kell venni a gyermek fejlesztését, véleményt írni a fejlesztésről. Ez kerül a szakértői bizottsághoz. A bizottság köteles újravizsgálni a gyereket, ő dönt, hogy jár-e még tovább az SNI B. Ezt háromszor teheti meg, utána az országos szakértői bizottsághoz kell fölterjeszteni, ott nyilvánítják továbbra is SNI B-nek. 2010-től 3 rehab. óra a tervezet számunkra.


SNI ellátása

 • Legyen a gyereknek érvényes szakértői véleménye
 • Az iskola ellátja az adott típusú SNI gyermeket. Legyen benne az Alapító okiratban, a PET programban és a helyi tantervben. Normatívát csak így igényelhet.
 • Személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell
 • Kijelölt ellátási forma legyen, az iskola ki legyen jelölve a feladatra! A szakvéleményben szerepeljen az iskola. (Hiány esetében kérni kell a szakértői bizottságot, hogy írja bele.)
 • KIR- be beírt azonosító szükséges
 • Fejlesztési naplót kell vezetni a gyermekről. (Logopédus, pszichológus is!) A gyermek munkáiból megőrzésre el kell tenni anyagot.


Ellátási területek

 • Nevelési tanácsadó. A gyermeket a lakóhelye szerinti vagy az adott közoktatási intézményhez tartozó nevelési tanácsadó láthatja el. (Ütközési felület: akkor ki lássa el?)
 • TKVSZRB (Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság). Ellátási területe: kerületi, megyei jogú városi, megyei. A beszédfogyatékos átvállalható az országostól
 • Országos. Testi, érzékszervi és beszéd –fogyatékosságok tartoznak a hatáskörébe.
A fejlesztés megkezdéséhez komplex vizsgálat szükséges.(gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi stb…) Nem lehet akármilyen módszerrel felmérni. Ezért a vizsgálati idő elhúzódik.


A bizottság (TKVSZRB) feladatai

 • autizmus diagnózisa
 • értelmi fogyatékosság megállapítása, kizárása
 • beszéd-, értelem- és személyiség vizsgálat
 • a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége

 

A vizsgálati kérelemnek formanyomtatványa van: Tü.16/új vagy Kö.3126
A nevelési tanácsadó vizsgálati eredményei átveheti.
Komplex vizsgálatot végez: pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi

Ki kérheti a vizsgálatot?

 • Szülő bármikor
 • Korai fejlesztés intézményei ( 5 éves korig, ha a gyerek nem vesz részt intézményi fejlesztésben
 • Családvédelmi intézmény
 • Nevelési-oktatási intézmény 5.sz. melléklet szülői nyilatkozat

Az iskola a nevelési tanácsadón keresztül küldheti a gyermeket a szakértői bizottsághoz.

A szakértői vélemény BNO kódjai 121§ 29a

 • enyhén értelmi fogyatékos és/vagy a tanulásban akadályozott BNO F 70.0
 • középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg mérsékelten akadályozott) BNO F 71.0
 • súlyos értelmi fogyatékos BNO F 72.0
 • autizmus BNO F 84.0
 • halmozott sérülés és fogyatékosság BNO kódja a vezető fogyatékosság szerinti


Beszédfogyatékosságok:

 • dadogás BNO F 98.5
 • hadarás BNO F 98.6
 • orrhangzós beszéd BNO Q 35
 • fejlődési dysfasiák BNO F 80.1-80.2
 • dysarthriák, anarthriák BNO F 80.0
 • centrális dyslaliák BNO F 80.0
 • beszédképtelenség kódolása a kiváltó októl függ
 • dyslexia BNO F 81.0
 • dysgráfia BNO F 81.1
 • dyscalculia BNO F 81.2
 • iskolai képességek kever zavara BNO F 81.3
 • kevert specifikus fejlődési zavar BNO F 83
 • magatartászavar BNO F 90.1- 90.8


A bizottság (TKVSZRB) ad ki szakértői véleményt:

 • Magasabb összegű családi pótlék
 • Bölcsődei ellátás 6 éves korig
 • Értelmi fogyatékosok otthonába felvétel
 • SNI- fizetés nélküli szabadság szülőnek


Rehabilitációs órakeret

 • 52.§.(6.) a kötelező tanórai foglalkozásokon túl, kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozás.
 • 114.§(1) a) szerint a SNI gyermek számára napi 2 prevenciós foglalkoztatást kell szervezni az óvodában.
 • A heti időkeretet 8 fős csoportokra kell meghatározni oly módon, hogy az azonos ellátásra jogosult tanulók számát elosztják nyolccal.
 • A csoportra jutó időkeret akkor is felhasználható, ha az osztás alapján a csoportban nincs nyolc tanuló.
 • SNI B összerakható az SNI A-val és a BTMN –nel is, attól függ, hogy mi van nekik előírva (SNI A-val történő összevonás esetén gyógypedagógus a kompetens)
 • Szélsőséges esetben normál pedagógus is fejlesztheti az SNI B-t.
A sajátos nevelési igényre vonatkozó gyógypedagógiai támogatás csak szakértői vélemény alapján igényelhető meg, a sajátos nevelési igény megállapítása esetén, a legitimációs feltételek meglétével.


Mit tartalmaz a szakértői vélemény?

 • Személyes adatok
 • A vizsgálat leírása, fogyatékosság megállapítása vagy kizárása
 • Ellátás módja
 • Iskolába járás, magántanuló, fejlesztő felkészítés, fejlesztő iskola
 • Intézmény kijelölés
 • Értékelés, minősítés alóli felmentés.
 • Felülvizsgálati eljárás lehetősége
 • Kik kapják


Az együttnevelés, együttoktatás legitimációs követelményei

 • Az intézmény alapító okiratában rögzített
 • Az együttnevelés együttoktatás törvényi feltételei biztosítottak: Közoktatási törvény 30.§. (3.), 121.§.14. 30.§.(11.)(12.)
 • Az intézmény pedagógiai programja tartalmazza, nevelési program helyi tanterv (óraterv, rehab. órakeret)
 • 2/2005. rendelet szerint az SNI-s gyermeket a gyp tanterv szerint kell értékelni a többségi órán. Meg kell jelennie a normál helyi tanterv mellett a gyp tantervnek is.


30.§ (9):

„A sajátos nevelési igényű tanulót ... a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató mentesíti a gyakorlati képzés kivételével-egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól. A...az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett a tanuló-a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint- másik tantárgyat választhat.
 
A tanuló részére a felvételi vizsgán, javító vizsgán, érettségi vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását."


100/1997. (VI.13.) Kormány rendelet 6.§ (7)
Ha a vizsgázót a KT 30.§-ának (9) bekezdése alapján a kötelező érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés, minősítés alól, helyette egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát.

20. (7) Írásbeli vizsga

 • A KT 30.§-ának (9) bekezdése szerint a vizsgázó kérelmére, az igazgató engedélye alapján
 • a 19§ (1) meghatározott időt legfeljebb 1 órával (60 perc) meg kell növelni
 • lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt (pl . Számítógép, írógép stb.) használja
 • engedélyezni kell, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli beszámolót tegyen, vagy a szóbeli vizsgát írásban teljesítse.

37.§ (3)

Ha a vizsgázónak a KT 30.§-ának (9) bekezdése alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie, szóban. A felkészülésben és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó részére a második tétel kifejtése előtt legalább 10 perc pihenőidőt kell adni.


37.§ (1) Szóbeli vizsga

 • A KT 30.§-ának (9) bekezdése alapján a vizsgázó kérelmére, az igazgató engedélye alapján
 • a 35.§ (2) bekezdésében meghatározott időt legfeljebb 20 perccel meg kell növelni
 • engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsgát írásban tegye le

Kontroll vizsgálat
OSZB: 3 év
TKVSZRB: SNI a, b    12 éves korig: 2 év, a fölött: 3 év, diagnózist követően: 1 év
NT – BTMN: nevtan. kontrollálja: 2, 3 év

Feladatellátási kötelezettség

SNI a: nevelési oktatási intézmény gyógypedagógiai normatíva 80% -160%  52. §. (6)
SNI b: nevelési-oktatási intézményeket Nevelési Tanácsadó segíti
BTMN: nevelési - oktatási intézmények és a Nevelési Tanácsadó közösen (Közös feladatellátás!)

Az ellenőrzés lebonyolítása
A bizottság ellenőrzi az SNI-t a közokt. intézményben, hiszen ő küldte az adott intézménybe a gyermeket.

 • A TKVSZRB levélben értesíti az intézményt a vizsgálat időpontjáról (8 nap)
 • Az intézmény vezetője vagy a kijelölt gyógypedagógus rendelkezésre bocsátja a dokumentációt
 • A tárgyi feltételek és a dokumentumok áttekintése
 • Jegyzőkönyvkészítés - 3 példányban (intézmény, TKVSZRB, jegyző)


Ellenőrizhetik: SNI fejlesztésére vonatkozó célok, feladatok tartalmak megjelennek-e?

 • Az intézmény pedagógiai programjában
 • Az intézmény minőségirányítási programjában
 • A helyi tantervben, műveltségi területek, tantárgyak programjában
 • A tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási, tanulási programban
 • Az egyéni fejlesztési tervben

A gyógypedagógiai tanár/terapeuta kompetenciája

 • Közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő tevékenységek tervezésében
 • Programok, programcsomagok összeállítása
 • A habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés
 • Javaslat a speciális segédeszközökre
 • Javaslat a környezet kialakítására
 • Együttműködés a többségi pedagógussal

 
Tárgyi feltételek
Attól függ, hogy milyen típusú gyermeket kell fejleszteni. ( pl. fejlesztő szoba, magnó, stb…)

Egyéni fejlesztési terv elemei

 •  Gyermek/tanuló személyi adatai
 • Szakértői véleményének kelte, diagnózisa
 • Javasolt fejlesztési területek
 • Kötelező felülvizsgálat éve
 • A fejlesztés általános területei
 • A fejlesztés speciális területei


Az ellenőrzés során előkészítendő dokumentumok

 • Érvényes szakértői vélemények
 • Egyéni fejlesztési tervek
 • Egyéni fejlesztői lapok
 • Speciális tankönyvek, eszközök, füzetek
 • Igazgatói határozatok a mentesítésekről
 • Rehabilitációs órarend
 • Több szakember esetén a szakmailag bontott óraszám dokumentációja
 • Szakemberek végzettségét igazoló oklevél fénymásolata
 • A fejlesztés rendszerességét igazoló gyermekmunkák
 • A tanév eleji, féléves és év végi státust felmérő mérőlapok


Jegyzőkönyv

 •  A szükséges dokumentumok tartalmazzák-e az SNI ellátást
 • Szakemberek végzettsége
 • Rehabilitációs órakeret, órarend
 • Egyéni fejlesztési terv
 • Terápiás napló
 • Speciális eszközök

A beilleszkedési, a tanulási nehézség, a magatartási rendellenesség vizsgálata (BTMN)

 • NT kompetencia
 • Felülvizsgálat 2. év, majd három évenként
 • SNI gyanú: A NT által elvégzett vizsgálatokat már nem kell megismételni
 • Szakvélemény tartalma:
  • személyi adatok
  • a vizsgálat rövid leírása „alátámasztó tények"
  • ellátási javaslat
  • fejlesztő foglalkozáson való részvétel
  • szakvélemény felülvizsgálata

A BTMN 2 gyereknek számít az osztálylétszámnál. Kt. 3.sz. mell. 3.pont

Beiskolázás

 • Tankötelezettség 6., legkésőbb 8. életév - 6. életév május 31.-ig betölti, dec. 31 szülői kérés
  • óvoda vélemény általában
  • nevelési tanácsadó vélemény
  • SNI -TKVSZRB
 • jan. 31 - március 31 NT ha nem járt óvodába 
 • 7. életév újabb nevelési év, NT javaslat, óvoda befogadó nyilatkozat, jegyző tájékoztatása

 
NT szakvélemény

 • Személyi adatok
 • Vizsgálat leírása, következtetései
 • Javaslat az ellátási forrásra (óraszám, szakember) magántanuló, mentesítés
 • NT keretében fejlesztő foglalkozás
 • Fellebbezési lehetőség


NT feladatok

 • Diagnosztikai, kontroll tevékenység Elláthat iskolapszichológiai feladatot - alapító okirat módosítás (Heti 7-8 órát az iskolában kell lennie az iskolapszichológusnak.)
 • SNI b. (52.§(6)b) segíti az ellátás megszervezését
 • BTMN 14/1994. (VI.24) MKM 22.§(8) ellenőrzi a szakvéleményben foglaltak végrehajtását
 • 5.§(6) ellátási kötelezettség
  • ntézmény
  • lakóhely


NT dokumentumok

 • Nyilvántartási lap - egyéni fejlődés nyomon kísérése
 • Munkanapló-fejlesztőfoglalkozás, pszichés gondozás, ellátás
 • Forgalmi napló - minden megjelent személyről


NT ellenőrző tevékenysége

 • Fejlesztő foglalkoztatásra vonatkozik
 • Jegyzőkönyv készül
 • Dokumentum ellenőrzés, megfigyelés (normál tanórára is bemehet)
 • Észrevétel, javaslat megfogalmazás
 • Személyi feltételek
 • Tárgyi feltételek
 • Óraszám, szervezési forma
 • Szakvélemény fejlesztési javaslatainak megvalósulása
 • Tanulási munkák megtekintése
 • Egyéni nyilvántartási lap - egyéni fejlesztési terv
 • Munkanapló, mulasztási napló
 • Esetleges mentesítések


Kt. 38.§(1)
Feladat ellátásához szükséges feltétel

 • Saját székhely - helyiségek
 • állandó alkalmazotti létszám (legalább 70% határozatlan)
 • meghatározott eszközök
 • szabályzatok (pl. adatvédelem)
 • pénzeszközök


14. Rendelet tervezett módosítása
2010. Január 1.

 • Értesítési kötelezettség 15 nap
 • Mindkét szülő elfogadása szükséges 15 nap
 • HHH, Gyermekvédelmi szakellátás első vizsgálat OH szakértő
 • Figyelemmel kísérés
 • Felülvizsgálat - szülői kérelem +- 6 hó
 • Iskolapszichológusi ellátás, pedagógus bevonás
 • Nő a kötelezően alkalmazottak létszáma


SNI b; ellátás pontosítása, szigorítása

 • „Segítés" NT helyszínen meghatározza az érintett pedagógia feladatait
 • 1x órán/foglalkozáson megfigyeli
 • Összegzést készít a fejlődésről és megküldi a TKVSZRB-nek
 • TKVSZRB évente felülvizsgálja az SNI b-t
 • 3 év után „országos" kontroll
 • 52. §. (6) 0; 15 % - 3 óra


Kontrollvizsgálat

Kontrollvizsgálat a tanév során bármikor kérhető. Kérheti a szülő vagy a nevelési oktatási intézmény a szülő egyetértésével.
Kötelező kontrollvizsgálat a 14/1994. (V1.24.) MKM rendelet értelmében (minden második, ill. harmadik tanévben, életkortól és fogyatékossági kategóriától függően.

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.