A matematikai, számolási képességek zavara egy összetett tünetegyüttes. Sok-sok képesség gyengesége, hiánya idézi elő. Gyakran jár együtt az olvasás-írás területén mutatkozó zavarokkal. A súlyos diszkalkuliás tünetek köre kiegészülhet a beszéd- és nyelvfejlődés zavaraival is.

Az érzékelés-észlelés folyamatának sérülése

Az akusztikus érzékelés zavara okozhatja a 6-7, 7-4 számnevek összetévesztését, a zöngés-zöngétlen hangok, vagy a rövid-hosszú mássalhangzók megkülönböztetésének nehézségét.

 

A látási érzékelés zavara a 6-9 számjegyek keveredését, az olvasásában a p-b-d betűk helytelen felismerését idézheti elő.

 

A látási észlelés, a téri, síkbeli tájékozódás zavara miatt összetévesztheti a nagy írott E betűt és a 3-as számjegyet, az olvasásban gyenge tanuló a nyomtatott kisbetűket csereberélheti, ilyen a t-f betűk. Hibás lehet a számok és műveletek elhelyezése a négyzethálós füzetben.

A mozgásfejlődés zavarai

 

Egyaránt megfigyelhető részképesség-gyenge gyerekeknél a nagymozgások ügyetlensége, valamint a finommozgás alacsonyabb szintje. Ebből adódóan a számjegyírás és a betűírás is rendezetlen, csúnya.

 

A mozgás-beszéd összehangolt működésének fejletlensége miatt a megszámlálás és a szótagolás nehezített.

 

A jobb és baloldal összekeveredik. Hosszú ideig nem tisztázott, hogy jobb vagy balkezes-e a gyermek, gyakran váltogatja a kezét a ceruzafogásnál.

A figyelem, emlékezet, gondolkodás gyengeségei

 

A diszkalkuliás, diszlexiás gyerekek figyelme szétszórt, rövid ideig képes koncentrálni, figyelemmegosztása alacsony szintű, fáradékony.

 

Az emlékezeti funkciók hallási és látási szinten is fejlesztésre szorulnak. Az emlékezés sérülése miatt egy két-három mondatból álló mesére való visszaemlékezés is nehézséget okozhat, illetve a matematikában a szöveges feladatokban lévő adatok vagy egy képlet, megoldási menet megjegyzése sem lehetséges.

 

A rövid távú emlékezet hiányosságai miatt egy írásbeli műveletvégzéskor a maradék fejben tartása lehetetlen feladat a gyermek számára. (Az ujján mutathatja, vagy lejegyezheti korrekcióként)

 

Az utánmondó emlékezet sérülésekor a diszkalkuliás gyermek két számot sem képes visszamondani. Ha a sorozat, a rendezés képessége érintett, akkor a számsorok képzése (növekvő, csökkenő), akár egyesével számlálás is gondot okozhat, olvasásnál a betűsorrend megtartása, felidézése nehezített.

 

Az egyes számolási lépések megtartására például a tízes átlépéses összeadásnál lenne nagy szükség. A sorrendiség képessége a számegyenesen való tájékozódáshoz, a számszomszédok ismeretéhez elengedhetetlen. Olvasás-írásnál a hangok-betűk sorrendje is szigorúan meghatározott. Számok, betűk kihagyása, felcserélése, megfordításai fordulnak elő hibás működés esetén.

 

A gondolkodást vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy nehezített a fogalmak kialakulása, a szimbólumok felismerése, tartalmi azonosítása, az elvonatkoztatás folyamata. Nehézséget okoz a gyermek számára egy számjegy, egy matematikai jel, egy betű, illetve egy ékezeti jel azonosítása.

 

Az analízis-szintézis gondolkodási műveletének sérülésekor egy egyszerű, leírt összeadás elvégzése is nehéz, mert a számokat számjegyekre kell bontani, műveleti jeleket kell megállapítani, majd szintézissel a műveleti irányt, számolási technikát kijelölni.

 

Olvasásánál ugyanakkor problémát okoz a szótagokra, hangokra bontás, illetve ezek összeillesztése.

 

Az analógiás gondolkodás minden tanítási-tanulási folyamathoz nélkülözhetetlen. Nélküle nincs szabályalkotás, matematikai és nyelvtani egyaránt.

Beszéd-és nyelvfejlődési zavar, mint társtünet

 

A gyermek alacsony nyelvi szintje miatt nem különülnek el például a kisebb-nagyobb, a több-kevesebb fogalmai. Nehezített lehet a fogalmak pontos megnevezése, rokonértelmű szóként használhatja a mennyivel több helyett a mennyiszer többet. Szókincsszegénység, olvasás-gyengeség miatt a szöveges feladatok elolvasása, értelmezése szinte lehetetlen feladat. Kisgyermekeknél a számnevek megjegyzése (mint fogalom) is nagy problémát okoz.

Környezeti tényezők, másodlagos pszichés sérülések

 

Súlyosbíthatják a diszkalkuliás tüneteket, ha otthonról mennyiségélmények nélkül érkezik a gyermek az iskolába az elhanyagoló családi háttér miatt.

 

Ha kudarcok érik a tanulót, a matematika-tanulással szemben idegenkedés, a számolást megkívánó helyzetek tudatos elkerülése léphet fel, emiatt gátlásos, szorongó személyiségűvé válhatnak. Ha az elhárító mechanizmus jelentkezik, akkor gátlástalanság, bohóckodás lehet a következmény. Ezek kihatnak kapcsolatteremtésükre, osztályon belüli helyzetükre is.

A képességfejlesztésen túl

A matematika gyengeségeit mutató gyermekek fejlesztésében szerepet kell kapnia a fent említett valamennyi képesség erősítésének, a nehézségek leküzdésének.

Ezeken túl a diszkalkuliás gyerekeket megpróbáljuk rávezetni a matematika logikájára, megismertetjük a számrendszerünk felépítésével, kialakítjuk képzetét a számok köréről, összefüggéseiről, mindennapi helyzetek szövegbe ágyazásával (szöveges feladatok) érthetővé tenni a műveletek szükségességét. Megtanítjuk őket a pénzhasználatra, hiszen fontos, hogy a gyakorlatban is megtapasztalják, hogy miért kell megtanulni számolni. A tanulási folyamatban nagyon fontos a megértési és a gyakorlási szakaszok váltogatása.

 

Sokféle eszközt kipróbálunk, és a gyermek számára legmegfelelőbbet addig használjuk, amíg azt ő szükségének érzi, míg elméleti síkon, gondolkodásban elvonatkoztatva nem tudja alkalmazni (kéz ujjai, korongok, pálcikák, színes rudak, számegyenes, papírpénzek).

Matematikai fejlesztés a Varázsbetűvel

A Varázsbetű programcsalád komplex terápiás segítséget nyújt mind az olvasási, mind a számolási gyengeséggel küzdő gyerekek számára. Megtalálhatják programjainkban a számukra igen fontos képességfejlesztési és gyakorlási anyagot. A diszkalkulia terápiájához igazodó, fokozatosság elve alapján felépülő Számország és Számmemória és Számdominó feladatai a sokrétű, változatos gyakorlással elmélyítik a matematikai tudást.

Számország

A számolási, műveletvégzési készség kialakítását a Számország segíti. Beállítható ötöstől az ezres számkörig terjedően a feladatsor a gyermek számköri ismereteinek megfelelően.

Grafikus feladatai a képességfejlesztést szolgálják (kéz ujjai, dominók, képek, mértékek, csoportosítások, óra), számtani feladataival a műveletvégzések gyakorolhatók, a szöveges feladatokban leszámolható színes képek segítik a szöveg műveletté alakítását.

A beállításokban lehetőség van egy pontos időt jelző óra kihelyezésére, melyen arab és római számokkal egyaránt lehet nézni az időt.

Számmemória

A Számmemóriában számok megjegyzését, műveletvégzéseket egyaránt lehet gyakorolni, a párok keresésével fejlődik az emlékezőtehetség éppúgy, mint a matematikai tudás. A beállítások többféle számkörben lehetségesek, többféle műveletekkel, párosításokkal. Lehet játszani egyedül, de párban, vetélytárssal is.

Számdominó

A Számdominó hagyományos dominó elvén alapszik, beállítható szintén nehézségi fokozat, képlet, művelettípus szerint. Könnyíthető illetve nehezíthető az elvégzendő feladat. Segíti a gondolkodást, kombinációt párhuzamosan a műveletek gyakoroltatásával.

Játékötlet

Pénzes játékok

Játékpénzek segítségével játszhatunk boltosat. A gyermek játékaiból rendezzünk be egy eladó pultot, készítsünk árcédulákat a tanult számköri ismereteknek megfelelően! Egyik gyerek (vagy a szülő) a boltos, a másik gyerek a vevő, majd cserélhetünk. Többféle váltópénzzel próbáljuk a kifizetéseket, visszaadásokat gyakoroltatni.

Legyen egy bizonyos keret, amiből gazdálkodhat a gyerek, mit tudna megvásárolni annyi pénzért? Próbáljon kalkulálni, mérlegelni, mit vehetne meg a pénzéért. Próbáljon pénzt felváltani többféleképpen.

Vigyék magukkal gyermekeiket vásárolni, hogy gyakorlatot szerezzenek a pénzhasználatban!

Kellemes időtöltést!

Üdvözlettel:
Bartók Erika


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.