Az óvodai tanévnek vége, a nagycsoportosok elballagtak, őszre várja őket az iskolapad. A nyári pihenés közben játékos képességfejlesztéssel készíthetik fel gyermekeiket az iskolára.

A hiányos képességek

Az iskolába induló kisgyermekek egy részénél gyakran éretlenek azok a funkciók, amelyek a biztonságos, örömteli tanulás feltételei. Kialakulatlan a térben való tájékozódásuk, nincsenek tisztában az irányok jelentésével (bal-jobb, lent-fent, alatt-fölött, között stb.). Nehezen kapcsolják össze a kéz és a szem mozgását, tükörképpel ábrázolnak, fordítva raknak ki különféle alakzatokat, fordítva húzzák meg a vonalakat. Ugyanígy kialakulatlan még náluk a domináns kéz használata is. Kézügyességük, rajzkészségük fejletlen, vonalvezetésük ügyetlen. Beszédükben gyakran felcserélik a szótagokat, szókincsük szegényes. Előfordul, hogy a szótőhöz hibás toldalékot illesztenek. Nehezen fejezik ki magukat, nem beszélnek összefüggő mondatokban. Ritmusérzékük bizonytalan. Nehezen észlelik a hosszú és rövid hangokat, szótaghatárokat. Nem tudják elkülöníteni egymástól a zöngés és zöngétlen mássalhangzókat. Nem hallják ki a hangok egymásutánját a szavakban. Figyelmük csapongó, nehezen összpontosítanak a látottakra, hallottakra. Kevés kitartásuk van az iskolaérettség szempontjából.
A képességfejlesztés fontossága

A képességfejlesztés fontos dolog, az olvasás és az írás sikeres elsajátításához vezet. A gyermekek sokirányú képessége, érzelmi élete és beszédkészsége csak a szüleikkel való szoros kapcsolatban fejlődhet, teljesedhet ki. A feladatok végzése nem pusztán passzív cselekvést kíván a kisgyermektől, hanem állandó szóbeli megnyilatkozást is. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a szülő segítsen gyermekének a feladatok értelmezésében, ellenőrzésében. A feladatmegoldások során közösen eltöltött idő jóízű beszélgetésekre, mesélésekre nyújt alkalmat.
A sikeres iskolakezdéshez nélkülözhetetlen képességek fejlesztése

A bal-jobb megtanítása, a térbeli tájékozódás fejlesztése: ezek a gyakorlatok a betűk alakjának biztos felismerését alapozzák meg. Fontos kialakítanunk az irányokat saját testen, térben, majd síkban is. A tükörkép elvével tanítjuk térben és síkban egyaránt az irányokat, a kis szív lapon való elhelyezése rajzoláskor a bal oldalt mutatja. A szülő, ha szemben áll gyermekével, mindig tükörképet mutasson!

A hallási figyelem fejlesztése: fából, fémből, üvegből készült tárgyak hangját kell felismerni, megneveztetni is, majd játszhatunk a furulya hangjával (magas-mély, hosszú-rövid hangok). Soralkotások hangokból. A rövid-hosszú hangok megfigyeltetése a betűk hosszúságának jelölését készíti elő. Játékötlet: Ha rövid hangot hall a gyermek, ugrik egyet, ha hosszú hangot, helybe fut.
A hangok helyének kihallása a szavakban nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a gyermek majd helyesen írja le a hangoknak megfelelő betűk sorrendjét. Hangkereső játékok a szó elején, végén, közepén (Hol hallod?).

Ritmusérzék fejlesztése: a szótagolás megalapozása történhet tapsolással, pálcika-tördeléssel. Először jól ritmizálható verseket kísérjünk tapssal, dobbantással, ritmushangszerekkel.
Később jöhet a szavak leszótagolása, hány szótagból áll típusú játékok. Játékötlet: törjük a pálcikát annyi darabra, ahány szótagból áll a szó!

Zöngés-zöngétlen érzékeltetés: a torokra helyezett kézzel érzékeltetjük, hogy egy adott (önmagában ejtett mássalhangzó!!) hang morgós vagy nem morgós. Vigyázzunk, ne ejtsünk hozzá magánhangzót! Nem "pö" vagy "bö", hanem "p" és "b" hangról legyen szó.
A magyar nyelvben a zöngés-zöngétlen hangoknak jelentésmódosító szerepük van, így nem mindegy, hogy "mész" vagy "méz" vagy "ősz" vagy "őz" kifejezést használunk, írunk egy szövegben. Ha "félrehallja", rosszul érzékeli ezt a gyermek, akkor a zöngétlen párját írhatja le.

Vonalvezetési gyakorlatok: az írómozgáshoz a szem-kéz összehangolt működésére van szükség. Ha valamilyen ábrát akarunk másoltatni, mindig először a levegőben, nagy karmozdulatokkal készüljünk fel, aztán mutatóujjal az asztallapján kövessük le a formát, később előrajzolt lapon vastag ceruzával, zsírkrétával másoltassunk, aztán megpróbálkozhat a gyermek az önálló alakítással, egyre kisebb alakban, majd vonalközben. Cél a bátor, lendületes, irányismeretű vonalvezetés. Fontos, hogy a gyermek mondja is együtt velünk a vonalvezetés irányát rajzolás közben (felfelé, lefelé, ferdén, egyenesen).
Vízszintes irányú vonalvezetésnél követeljük meg a balról jobbra, függőlegesnél a föntről lefelé haladó iránytartást!

Beszédfejlesztés: "Kérdezz-felelek!" játékok. Képekről kérdez a szülő, a gyermek toldalékokkal ellátott szavakkal válaszol. Gyakorolhatjuk vele a névutók használatát és a nyelvtani szerkezeteket.
Eseményképek segítségével történeteket találhatunk ki, adjunk nevet a szereplőknek, görgessük tovább az eseményeket, lehetőségeket vessünk föl, amelyekre a gyermek találjon ki befejezéseket.
Lehetőleg minél többet meséljünk gyermekeinknek akár könyvből vagy anélkül, és a gyermek is kapjon lehetőséget beszélgetésre, mesélésre!

A Varázsbetű képességfejlesztő szerepe

A Varázsbetű programcsalád elsősorban iskoláskorú gyermekeknek ajánlott, de a nagycsoportosok is találhatnak már benne képességfejlesztő feladatokat! Ha a gyermek érdeklődést mutat a betűk, számok világa iránt, akkor spontán, játékos tanulást is eredményezhet használata.
Képességfejlesztő funkciója megnyilvánul a memóriajátékokban, az iránygyakorlatokban, a soralkotási, szótagolást elősegítő feladataiban.
A szókincs bővítésére a legkiválóbb. Fogalmakat lehet általa képek segítségével tudatosítani, szavakat csoportosítani főfogalom alá rendelésekkel.
Az egérhasználat során fejlődik a szem-kéz koordináció, a kézügyesség is. A vizuális képességek minden területe aktivizálódik használata során.

Játékötlet

Kézügyesség-fejlesztő papírhajtogatások

Itt a jó idő, minél többet legyünk a szabadban, ha az időnk engedi! A gyerekek legtermészetesebb mozgás-ügyesítője a szabadtéri játékok használata, a homokozás, sarazás, ugrálás, futkosás, labdázás, fára mászás.
Hajtogathatunk papírrepülőt, készíthetünk papírsárkányt, ha épp a vízparton vagyunk, vagy csak az udvari medencében játszik gyermekünk, remekül elszórakozhat egy saját készítésű hajtogatott papírcsónakkal is. Lehet készíteni egész flottát, kisebb-nagyobb hajókat, ezeket lehet színezni, festegetni, nagyobbaknak feliratozni. Hogy ne kapjon gyermekünk napszúrást, a fejére papírcsákót is készíthetünk! :)

Kellemes családi együttléteket kívánok!

Üdvözlettel:
Bartók Erika


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.