A kifejezés olyan tünetegyüttes összefoglaló elnevezése, amelynek meghatározása, eredete, tünetei vitatottak, ezért nem csoda, hogy szakmai körökben is többféle kifejezés használatos: tanulási zavarok, tanulási rendellenességek és tanulási nehézségek.

A tanulási zavar általános fogalom (Cruickshank 1989; idézi Porkolábné–Gőbel 1995), amely a rendellenességek heterogén csoportjára vonatkozik. Ezek a zavarok a központi idegrendszer diszfunkciójának, illetve annak következményének tekinthetők. A korai fejlődés késleltetett voltában, illetve az egyes területeken mutatkozó nehézségekben jelennek meg: mint a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás, a koordináltság, a beszéd, az olvasás, az írás, a betűfelismerés, a számolás, a szociális kompetencia és az emocionális érettség.

A tanulási zavarokhoz vezető események láncreakciója

A tanulási zavar befolyásolhatja bármely átlagos vagy átlag feletti intelligenciájú egyén tanulását, magatartását.
 

A tanulási képességeket meghatározó pszichikai funkciók

 

Pontos és differenciált vizuális észlelés

·        alak, forma, méret, szín pontos felfogása,

·        összetartozó részek értelmes egészként való észlelése, (Gestalt-látás)

·        megadott formák - színek megtalálása, kiemelése egy képi környezetbõl (figura, háttér észlelése)

·        adott tárgyak térbeli helyzetének helyes felismerése, megítélése,

·        vizuális információk téri elrendezése,

·        vizuális információk sorba rendezése.

A hallott (auditív) információk

·        pontos észlelése, megkülönböztetése,

·        adott hangok kiemelése,

·        adott hangok helyes egymásutániságának felismerése, hangcsoportok egységbe foglalása.

Összerendezett, koordinált mozgás, szem - kéz koordináció

A látott - hallott információk összekapcsolásának képessége, motoros visszaadása.

·        Rövid idejû vizuális - verbális memória.

·        Szándékos figyelem, kb. 10 perces figyelemkoncentráció

 

A tanulási zavar diagnosztizálásának kritériumai

 

 1. Elsősorban, ami azonnal szembetűnő, hogy a tanulási potenciál és a tanulási eredményesség, illetve az intelligencia szint és az iskolai teljesítmény között nagy eltérés tapasztalható. A különbség nagysága határozza meg a tanulási zavar minőségét és a fejleszthetőség hatékonyságát.
 2. A neurológiai deficit (idegrendszeri eltérés, esetleg károsodás) csak áttételesen mutatható ki vizsgálattal. A megsegítés formái (terápia) más-más megközelítést igényelnek egy érzelmi, szociokulturális, vagy egyéb ok miatt megjelenő tanulási zavar esetén.
 3. A tanulási zavar jellegzetes kognitív tünetegyüttesben nyilvánul meg, aminek hátterében a kölcsönösen egymásra ható részképességek diszfunckiója áll.
 4. A tanulási zavar negyedik kritériuma a sajátos magatartáskép, a leggyakrabban  előforduló figyelemzavar-hiperaktivitás, valamint a másodlagos neurotizáció megjelenése.

 

A leggyakrabban előforduló kognitív pszichikus funkció zavarok

 

  • A percepció zavarai: A vizuális, akusztikus, taktilis, helyzet- és mozgásérzékelés, különböző modalitások felfogásának nehézségeit jelentik. Ebből adódik a formák, arányok, irányok, térdimenziók érzékelésének tévesztése.
  • A beszédszerveződés, a nyelvi nehézség zavarai: A beszédészlelés, beszédmegértés, szimbólumok képzése, felismerése, a szó- és jelentéstartalmak értelmezésében nyilvánul meg. Az artikuláció zavara, a szókincs fejletlensége, grammatikai akadályozottság mind a tanulási zavarhoz vezethet.
  • Az emlékezet gyengesége: A memória különböző fajtáinak sérülése, gyenge működése a tanulási nehézségre ható tényező. Az emlékezet egyenetlensége, a verbális tartalmak megőrzése, felidézése, a rövid- és hosszú távú memória tárolt információinak mennyiségi felidézése kevés, pontatlan, hiányos lehet.
  • A lateralitás, a saját test, illetve a térérzékelés akadályozottsága: A tanulást akadályozhatja a keresztezett vagy kevert dominancia. A síkban, térben való tájékozódást, a sorrendiség felidézését, az irány észlelését, tartását nehezíti.
  • A mozgáskoordináció, a finommozgások zavara: Az alapkulturtechnikák elsajátításához nélkülözhetetlen a finom- és nagymozgások koordinációja. A tanulási zavar jelentős okaként  ezeknek koordinálatlansága jelenik meg.

Tanulási nehézség esetén fejlesztő pedagógiai megsegítés javasolt. Ez a tevékenység a fejlesztő pedagógus kompetenciájába tartozik, de gyógypedagógus ugyanúgy végezheti, hiszen a gyógypedagógus egyben fejlesztő pedagógus is.

Összeállította: Juhászné Gáspár Dorottya gyógypedagógus

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.