Megelőzéssel vajon elkerülhető-e a diszlexia? Ha az óvodás korban megfelelő hangsúlyt fektetnének a képességfejlesztésre, illetve a tanítók olvasástanítási módszerei megfelelőek lennének, lenne-e ennyi diszlexiás gyerek?

 

A képességfejlesztés indoka, a korai jelek

 

Nagymozgás: A gyermek később ült, állt, járt, nem kúszott-mászott.  Jelenleg is egyensúly problémái vannak, mozgása összerendezetlen, csetlik-botlik.
Finommozgás, szem-kéz összehangolt működésének zavarai: Rajzai kusza firkák, túl halványak vagy túl erősek a vonalai, görcsösen fogja a ceruzát, a formák másolása, emberrajza felismerhetetlen, elnagyolt. Nem tud vonal mentén nyírni, általános ügyetlenség jellemzi a kézműves tevékenységekben. Ügyetlen az apróbb játéktárgyakkal való játékokban.
A beszéd jellemző tünetei: Megfigyelhető beszédének ügyetlensége, megkésett a beszédfejlődése, több hangra kiterjedő pöszesége sokáig elhúzódik. Beszédészlelési, megértési gondokkal küzd, nem figyel oda, ha szólnak hozzá, illetve nem érti meg az utasításokat. Ép hallás mellett megfigyelhető a gyakori visszakérdezés. Beszéde egyhangú, monoton, hangszíne, hangereje, hangsúlyozása, beszédtempója eltérő a többi gyerekétől.
Nyelvi fejlődés: Kifejezőkészsége az életkori szint alatt marad.  A gyermek szókincse szegényes, szótalálási nehézségei vannak, rosszul alkot mondatokat, nyelvtanilag helytelen a beszéde, ragokat, jeleket helytelenül használ, pl. -ba, -be, -ban, -ben, többes szám. Hiányoznak kifejezéseiből a helyviszonyokat kifejező névutók: alatt, fölött, mellett, között, alá, fölé, mellé, közé. Rosszul tagolja a szavakat szótagokra, beszédhangokra.

 

Vizuális észlelés, emlékezet hiányosságai: Bizonytalan az alak, forma, nagyság, szín felismerése, differenciálása. A verseket, meséket nehezen jegyzi meg.
Dominancia problémák: Nem egyértelmű, hogy a jobb vagy a bal kezével fog, még váltogat, mindkét kezét használja. A balkezes gyermeket nem szabad átszoktatni jobb kézre!
Egyéb tünetek: Nem tudja a testrészek neveit, a jobb és baloldalt keveri. Nem tud váltakozó mintát szabályosan követni, sorozatokat alkotni. Rossz a ritmusérzéke mikor tapsol, ritmust dobol, táncol. Kialakulatlan a térbeli és időbeli tájékozódó képessége, bajban van a téri irányokkal, napok, hónapok, évszakok neveivel. Kialakulatlan a feladattudata, figyelmét nehezen tudja összpontosítani.

 

Ha ezeket a tüneteket észlelik gyermekükön, mindenképpen kérjék szakember vizsgálatát, hogy mielőbb megkezdődjön a diszlexia megelőzését szolgáló terápia.

 

Az olvasástanítási módszerek, érés

 

A magyar nyelvhez leginkább a hagyományos hangoztató-elemző-összetevő-szótagoló olvasástanítási módszer illeszkedik. A magyar nyelv sajátosságaitól eltérő módszerek, a módszertani lépések átugrása, a túl gyors tanítási menet, a túl rövid begyakorlási idő mind elősegítheti a tanulási zavar kialakulását.

 

 A felmérések kimutatták, hogy az alapkészségek terén nagyon sok diáknál van lemaradás, amikor befejezi az alsó tagozatot. Ezért úgy döntött az oktatási tárca, hogy 5-6. osztályban is kötelező lesz az alapkészségek olvasás, írás, szövegértés, matematikai készségek oktatása.  A később érő gyerekek is lehetőséget kapnak, hogy a saját érési tempójukban haladva sajátítsák el az értő olvasás képességét.

 

A mozgásfejlesztés fontossága a megelőzésben

Minden magasabb rendű tanulási tevékenység alapja a mozgás. Elengedhetetlenül fontos a beszéd, az olvasás, írás elsajátításához. A mozgásfejlesztésnek sok részterülete van. Idetartozik a testtudat fejlesztése, a tapintás, mozgásérzékelés, egyensúlyérzet, a két testfél mozgásának összehangolása, az alapmozgások koordinációjának javítása, a téri tájékozódás fejlesztése, bizalomerősítő gyakorlatok.
 

A testtudat fejlesztése

A testtudat fejlesztését három részre oszthatjuk. A testkép, a testfogalom, és a testséma fejlesztésére.

 

A testtudat kialakulásának első lépése a testkép ismerete, a saját test megtapasztalása, érzése. Ezt megtapasztalhatjuk mozgásokban, de emberábrázolásokban is. A testkép a test külső és belső érzékleteiből származik, tartalmazza a saját testről szerzett tartós benyomásokat is (pl. túl magas, túl kövér vagyok, stb.) Kialakulását befolyásolják az érzelmek, más emberek rólunk alkotott véleménye. Minden gyermeket hozzá kell segítenünk, hogy elégedett legyen önmagával, mert a jó érzelmi állapot pozitívan hat az énképre.

 

A testkép fejlesztésének első számú segédeszköze a tükör. Állítsuk a gyermeket a tükör elé, kis versikékkel, kísérve mutassuk meg neki a testtájait.

"Csukd be szemed, csukd be szád!
Most mosom az arcocskád!
Csukd be szemed, csukd be szád!
Most mosom a hajacskád!"

Az izmok működtetésével is elősegíthetjük a testérzetek kialakulását. Ennek menete: lazult állapot, feszítés, lazítás. A feszítést lábtól a fej felé, lazítást fejtől a láb felé végezzük (pl. építsünk hóembert, megmerevedünk, majd elolvadunk)
 

A testfogalom kialakítása

A testfogalom a saját testről szerzett tudás. A gyermek megtanulja a testrészeinek az elhelyezkedését, nevét, funkcióját. Célszerű a testképbe még be nem épült testrészeket többféle módon érzékeltetni (pl. kék szalag a jobb csuklóra, szívecske a baloldalra, térdvédő a térdére, dörzsölgetjük, csipkedjük a testrészeket, meleg levegőt fújunk rá, stb.)

"Ez a szemem, ez a szám,
Ez meg itt az orrocskám.

Jobbra-balra két karom,
Forgatom, ha akarom.

Két lábamon megállok,
ha akarok, ugrálok."

 Ha a gyermek már meg tudja nevezni a testrészt, beépült biztosan a testképébe, akkor a funkcióját gyakoroljuk.

Játék a kezekkel:

"Mit csinál a kis kezem?
(a két kéz széttárása)
Simogat kedvesen.
(két kézzel az arc megsimítása)
Ütöget mérgesen,
(az asztal ütögetése)
Csiklandoz viccesen,
(a tenyér csiklandozása)
Csipked hegyesen,
(a kézfej megcsipkedése)
Táncol ügyesen.
(az ujjak mozgatása a másik kézfejen)
Mit csinál a kis kezem?
(a kezek szétnyitása)
Te is tudod, mondd velem!"
 

A testséma fejlesztése

A testséma a test gravitációhoz való alkalmazkodásának, egyensúlyának, az izmok percről percre változó mozgásának megélése. Fejlesztését az utánzómozgásokkal, gesztusjátékokkal végezzük.  A mozdulatokat hangutánzó szavakkal, ritmikus szólamokkal kísérjük.

 
 

Az egyensúlygyakorlatok végzésével fejlődik a testséma, ezt segíti a két testfél integrálása (jobb-bal). Fontos az alapmozgások koordinációjának fejlesztése, a térérzékelés más tárgyakhoz, emberekhez való viszonyban. A ritmus a test mozgásainak időbeliségét jeleníti meg.

 

A Varázsbetű otthoni használata

 

A logopédiai terápiát jól ki lehet egészíteni a Varázsbetű játékos, gyermekbarát, otthon is elvégezhető feladataival. A képességfejlesztésre, és a tanulási zavarok iskolai következményeinek javítására kiválóan alkalmas. Az elemző-összetevő-szótagoló olvasás kialakítását, gyakorlását segíti. Betűkirakó, szókirakó, szótagokra bontó feladatai a magyar nyelv sajátosságaihoz igazodnak. A gyerekek játszva sajátítják el a számukra addig nehézséget okozó anyanyelvi készségeket.

 

Azok a gyerekek, akik képtelenek a kézírásra, lehetőséget kaphatnak, hogy írógéppel, illetve számítógéppel írhassanak. Fölsőbb iskolákban a beadandó dolgozatokat is számítógépen írhatják a tanulók, sőt az érettséginél is megengedett a használata.

 

 A Varázsbetű programcsaláddal a számítógép-használat megtanulása is játékba ágyazottan történhet. Az észlelési funkciók fejlesztésével párhuzamosan megtanulják a gyerekek a billentyűzet, az egér használatát. Diszlexiás problémáik is enyhülnek, hiszen a programok a tanulási zavarokra vannak kifejlesztve. Javul koncentrációs készségük, figyelmük, jobban lesznek motiválva általa az iskolai feladatokra is.

 

Játékötlet

(Mozgásfejlesztés beszéddel kísérve)

Föl-le irányokra:

"Ilyen nagy az óriás:
Nyújtózkodjunk kispajtás!"
(fölnyújtózunk)

"Ilyen kicsi a törpe:
Guggoljunk le a földre!"
(leguggolunk)

"Napsugaras nyárban
Nyújtózkodik a nyárfa.
Kati, Feri, Böske,
Guggoljatok, csüccs le!"

Jobb-bal irányokra:

Csípőre tett kézzel ide-oda hajladozunk:
"Cini, cini muzsika,
Táncol a kis Zsuzsika,
Jobbra dűl, meg balra dűl,
Tücsök koma hegedül."

 Föltartott karokkal hajladozunk:
"Hajlik az ág, fúj a szél,
Nyírfa lombja összeér.
Újra vissza, újra szét,
Rajta, rajta, most elég!" 

 

Jó együttmozgást, mondókázást, tornázást kívánok!

Üdvözlettel:
Bartók Erika

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.