Felvétel ideje:.......................................Tsz:...............................................

Születési hely, idő:.....................................................................................

Intézményneve, címe:.................................................................................

..................................................................................................................

Osztályfok:..................................................................................................

Megelőző vizsgálat éve:...............................................................................

Következő kontroll éve:..............................................................................

Elvégzett vizsgálatok:..................................................................................

...................................................................................................................

A felülvizsgálat megállapításai

Viselkedés - kontaktuskészség: Együttműködő - nyugodt - érdeklődő - közömbös - izgatott - nyugtalan - félénk - bizalmatlan - nehezen bevonható elutasító ................................................................................................................

Személyiség: kiegyensúlyozott - harmonikus - diszharmonikus - szorongó - gátolt - infantilis - éretlen - labilis

.............................................................................................................................

Beszéd: Alakilag ép - tartalmilag ép. Beszédhiba: részleges - diffúz diszlália, diszgrammatizmus. Késztetése: átlagos - fokozott - csekély. Szókincse: szegényes - megfelelő - választékos

.............................................................................................................................

Feladatvégzés: Feladattudat: kialakult - kialakulatlan - gyenge - alakulóban. Feladatmegértés: megfelelő - bizonytalan - segítségre szorul. Munkamód: önálló - kis segítséggel - folyamatos segítséggel - önállóan - folyamatos motiválással - változóan - csak analógiát követve dolgozik. Munkatempó: átlagos - lassú - gyors - kapkodó -felületes

.............................................................................................................................

Figyelem: Koncentrált - tartós - rövid idejű - könnyen elterelhető - fluktuált- szórt .....................................................................................................................

Emlékezet: Pontos - pontatlan - pontos, de szűk terjedelmű - elfogadható
.............................................................................................................................

Gondolkodás: konkrét, élményszintű - analógiásan kialakult vagy rávezethető - lényeges elemeket észrevesz - felismer - nem ismer fel, kapcsolatokat, összefüggéseket felismer - nem ismer fel - jól lát át - nem lát át - logikai kapcsolatokat életkoránál alacsonyabb szinten ismer fel

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Vizuomotoros koordináció: Életkorának megfelelő -kis mértékben elmaradó -jelentős mértékben elmaradó - vizuomotorosan retardált -

............................................................................................................................

Ábrázolás: Korának megfelelő - elfogadható - jelentősen elmaradó - firka szintű ....................................................................................................................

Írás: A tanult betűket leírja, másolja - még nem írja, másolja, vonalközbe jól - nem jól helyezi. Betűalakítás: szabályos - egyéni felismerhető - nehezen ismerhető fel, íráskép: rendezett - rendezetlen. Szavakat - mondatokat másol - önállóan ír. Gondolati tartalmat írással képes kifejezni - életkorának megfelelően - alacsonyabb szinten - választékosan. Helyesírása: pontos - kevés hibával - sok hibával ír. Nyelvtani ismereteket, szabályokat alkalmazni tudja - nem tudja - hibásan - gyengén - írása diszgráfiás jegyeket mutat

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Olvasás: A tanult betűket felismeri - nem ismeri fel - téveszti - felcseréli. Az összeolvasás technikáját érti - nem érti. Betűzve - szótagolva- folyamatosan - hangsúlyosan - hangsúly nélkül - akadozva - lassú tempóban - megfelelő tempóban - szavakat - mondatokat - szöveget olvas. Sok hibával - kevés hibával olvas - olvasása diszlexiás tüneteket mutat

..............................................................................................................................

Szövegértés: Az olvasottakat megérti - nem érti - összefüggően elmondja - kérdésekre válaszol - részben érti - kérdésekre részben válaszol - elmondani nem tudja

..............................................................................................................................

Számolás: Mennyiség és számfogalma osztályfokának megfelelő - attól elmarad. Alapműveleteket osztályfoka szintjén önállóan - jól - hibásan - csak segítséggel -alacsonyabb szinten végez. Számoláshoz eszközt használ - nem használ - néha használ. Egyszerű szöveges feladatot megold - segítséggel old meg - nem old meg. Diszkalkuliás jegyeket mutat.

..............................................................................................................................

Taníthatóság: Az általános iskola tantervi követelményei szerint. - Sajátos nevelési igényű tanulók tantervi követelményei szerint. - Általános iskolában - integráltan - sajátos nevelési igényű tanulók oktatására kijelölt általános iskolában.

Különleges gondozásra jogosult - nem jogosult. Ennek feltételei jelenlegi elhelyezése mellett biztosítottak.

A Szakértői véleményben javasoltak módosítása - nem szükséges - szükséges - magántanulói státuszt javaslunk.

Módosítás:.............................................................................................................

Következő kontrollvizsgálat éve: ................................................tanév.

 

 

 

.........................................                  Ph                          ........................................

Pszichológus - gyógypedagógus                                                         Igazgató


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.