Fejlesztő óvodapedagógus munkaköri leírás

 

Munkáltató megnevezése:

 

Munkavállaló neve:

Munkaköre:

Közvetlen felettese:

Munkakörhöz szükséges végzettsége:

Szakképesítése:

 

 

Besorolás:

Kinevezés időpontja:

A munkaköri leírás időbeli hatálya:

 

Munkáját a Munka törvénykönyve (Mt) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény (Kjt) az 1993.évi LXXIX. közoktatási törvény, az azt kiegészítő végrehajtási utasítás, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az óvodavezető irányítása és ellenőrzése alatt végzi.

1.    

A fejlesztő óvodapedagógus konkrét feladatai

A fejlesztő óvodapedagógus munkaideje heti 40 óra, ebből kötelező óraszáma, melyet a gyerekekkel történő közvetlen foglalkozásra köteles fordítani heti 24 óra.

Munkáját a délelőtti időszakban végzi.

A fejlesztő óvodapedagógusi munka olyan pedagógiai tevékenység, amely a tanuláshoz szükséges pszichés funkciók fejlesztését, ill. a sérült funkciók javítását, az esetleges hiányzó funkciók pótlását szolgálja. Megelőzi, vagy csökkenti azokat a tanulási nehézségeket, amelyek a lassúbb érés, vagy egyéb okok miatt keletkeznek a gyermeknél, megváltoztatja a kialakult negatív motivációkat, csökkenti a viselkedési zavarokat, megelőzi a neurotikus tüneteket, melyek a már esetlegesen elszenvedett sorozatos konfliktusok és frusztrációk miatt kialakulhatnak.2.    
A fejlesztő óvodapedagógus pedagógiai feladatai

·     tanév elején végezzen hospitálásokat a mindenkor esedékes csoportban, figyelje meg a gyermekeket különböző tevékenységeik során,

·     a szűréseik elvégzése után a logopédussal és az óvónőkkel tartson konzultációt, a feladatok pontos meghatározása érdekében,

·     tartsa szem előtt, hogy a fejlesztő csoportba kerülés fő indikációja az életkor (tankötelezettség elérése) és a tünet súlyossága,

·     vegyen részt a gyermekek szakszolgálathoz küldendő beutalóinak elkészítésében,

·     tartson rendszeres kapcsolatot a fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekek szüleivel, nyújtson korrekt tájékoztatást a gyermekek fejlődéséről.

Úgy szervezze a foglalkozásait, hogy:

·     a fejlesztő foglalkozások alaptevékenységét a játék jelentse,

·     a közös játékban alakuljanak a gyermekek társas kapcsolatai,

·     kapjanak lehetőséget arra, hogy önmagukat megismerjék,

·     tanulják meg az alkalmazkodás és a viselkedés szabályait,

·     kezelje partnerként a gyermekeket, helyezzen nagy hangsúlyt a személyes kapcsolatokra,

·     juttassa a gyermekeket minél több pozitív élményhez,

·     a fejlesztő program legyen egyénre szabott, mindig igazodjon a gyermekek egyéni fejlettségéhez, képességeihez, aktuális teljesítményéhez,

·     a munkájához kapcsolódó tanügy igazgatási és pedagógiai dokumentáció mindenkor legyen naprakész.

3.     Bizalmas információk kezelése

Az intézmény működésével kapcsolatos információkat bizalmasan kezeli.

Az adatvédelmi törvényben foglaltak alapján az intézményből személyes gyermekekre vonatkozó dokumentumokat nem visz ki.

A gyermekek, a szülök és a munkatársak személyiségi jogait érintő információkat megőrzi, egyéb esetben a közalkalmazotti és a közoktatási törvényben meghatározottak szerint jár el.


4.     Egyéni megbízatás

·     munkáját az óvodavezető megbízása alapján végzi,

·     folyamatos önképzéssel javítja fejlesztő pedagógiai felkészültségét és gyakorlati munkájában hasznosítja,

·     folyamatosan figyelemmel kíséri az eszközajánlásokat,

·     rendszeres kapcsolatot tart a szakszolgálatokkal, a Módszertani Központtal, logopédussal, gyógypedagógussal, óvodapszichológussal,

·     napi rendszerességgel találkozik az érintett csoport óvónőivel, konzultációt tartanak a gyermekeket érintő kérdésekről, eredményekről, további feladatokról, szükség esetén esetmegbeszéléseket tartanak. 

5.    

Munkakörülmények

·     napi felkészüléséhez a nevelői szoba rendelkezésére áll,

·     közös öltöző, tisztálkodási lehetőséggel,

·     a hivatalos ügyek intézéséhez telefon, fax biztosított,

·     a szakmai könyvtár és szertár rendelkezésre áll, a számítógép használatának lehetősége biztosított,

·     fejlesztő foglalkozásainak megtartásához a fejlesztő szoba és a folyosón kialakított „tornaszoba” rendelkezésre áll.

6.     Járandóság

·     besorolás szerinti illetmény, egy havi külön juttatás,

·     magas szintű pedagógiai munkájáért évi egy alkalommal jutalomban részesülhet a bérmaradvány terhére.

A fentieken kívül elvégez minden olyan feladatot, amit a vezető a feladatkörébe utal.

 

A munkaköri leírást kiadta                     …………………………………………

                                                                                  óvodavezető

 

Kelt:…………………………...

 

A munkaköri leírásban foglaltakat elfogadom és magamra nézve kötelezően tudomásul veszem.

Kelt:……………………………           …………………………………………

                                                                              Munkavállaló aláírása


Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.